Zbožní

Hledám varianty 'zbožní' [ zbožným (1) zbožných (1) zbožný (6) zbožní (6) zbožnému (1) zbožného (1) zbožné (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Žalmy 16:3...Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkámzbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je...
Žalmy 31:24...tobě volal jsem. Milujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatí těm,...
Izaiáš 57:1...víc!" Spravedliví umírají a nikomu to nevadízbožní lidé navždy odcházejí a nikdo na to nemyslí, že...
Micheáš 7:2...k ochutnání, ani jeden vytoužený zralý fíkZbožní ze země vyhynuli, jediný člověk není poctivý....
Lukáš 2:25...jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivýzbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm....
Skutky 2:5...dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní Židé z každého národa na světě. Když se ozval ten...
Skutky 8:2...rozprchli po judských a samařských krajíchZbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul...
Skutky 10:2...Kornelius, setník praporu zvaného Italský. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen...
Skutky 10:7... Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno...
Skutky 13:43...bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židézbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem. Ti je pak v...
Skutky 22:12...museli do Damašku odvést za ruku. Jistý Ananiášzbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u všech místních...
2. Korintským 7:10... takže jste kvůli nám neutrpěli žádnou škoduZbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse,...
2. Korintským 7:11...působí smrt. Jen se podívejte, jakou ve vás ten zbožný zármutek způsobil snahu a ochotu k nápravě, jaké...
1. Timoteus 6:3...zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut pýchou a ničemu nerozumí. Libuje...
Jakub 1:26...naplňuje to skutkem. Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame...
1. Petr 2:19... ale i zlým. Když někdo nevinně trpí kvůli zbožnému svědomí, zaslouží si chválu. Co je ale záslužného...
2. Petr 2:9...viděl a slyšel páchat. Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den...

Slova obsahující zbožní: bezbožní (6) bezbožníci (1) bezbožník (5) bezbožníka (1) bezbožníků (1) bezbožníkům (1) zbožní (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |