Zboží

Hledám varianty 'zboží' [ zbožím (2) zboží (25) ]. Nalezeno 25 veršù.
Jozue 8:2...naložil s Jerichem a s jeho králem. Ukořistěné zboží a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za...
Jozue 8:27...si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytekzboží z onoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue...
Ezdráš 1:4...v místě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatemzbožím a dobytkem spolu s dobrovolnou obětí pro dům Boha,...
Ezdráš 1:6...okolí je vybavili stříbrnými a zlatými předmětyzbožím a dobytkem i drahocennostmi a k tomu přidali své...
Nehemiáš 10:32...své syny. Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku,...
Nehemiáš 13:16...se tam také Tyřané a přiváželi ryby a všemožné zboží, které v sobotu prodávali Židům přímo v Jeruzalémě....
Nehemiáš 13:20...dvakrát museli obchodníci a prodavači veškerého zboží přenocovat venku před Jeruzalémem. jsem je ale...
Izaiáš 45:14...praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské zboží i s urostlými Sabejci přijdou k tobě a budou tví. Za...
Ezechiel 26:12...na zem. Vyplení tvé bohatství, ukořistí tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé...
Ezechiel 27:9...lodi a jejich posádky kotví u tebe, aby tvé zboží nabrali. Válečníci z Persie, Lydie i Libye bojují za...
Ezechiel 27:12...obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro, železo, olovo a cín. Řecko, Tubal i...
Ezechiel 27:13... Řecko, Tubal i Mešek s tebou obchodují; za tvé zboží platí otroky a bronzovými nástroji. Bet-togarma...
Ezechiel 27:14...a bronzovými nástroji. Bet-togarma nabízí za tvé zboží koně, spřežení a mezky. Rhodští muži s tebou...
Ezechiel 27:16... Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysem, purpurem, vyšívanými látkami,...
Ezechiel 27:17...rubíny. Juda a Izrael s tebou obchodují; za tvé zboží platí minítským obilím, prosem, medem, olejem a...
Ezechiel 27:18...s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého bohatství; nabízí chelbonské víno,...
Ezechiel 27:19...vlnu a sudy vína z Uzalu nabízí výměnou za tvé zboží; platí i kovaným železem, kasií a skořicí. Dedan s...
Ezechiel 27:22... Kupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí zlatem, drahokamy a nejvzácnějšími balzámy....
Ezechiel 27:25...a pevně tkanými šňůrami. Zámořské lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen. Na...
Ezechiel 27:27...budeš východním větrem roztříštěn! Tvé jměnízboží i zásoby, tví lodníci i kormidelníci, ti, kdo...
Ezechiel 27:33... zničenému uprostřed moří?' Když vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé národy; množstvím tvého...
Ezechiel 27:34...bohatli. Teď tvůj vrak leží na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili, klesli do hlubin....
Marek 11:16...holubic a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří. Potom je vyučoval: "Není snad...
Zjevení 18:11...plakat a truchlit, neboť nikdo nekoupí jejich zboží: náklady zlata, stříbra, drahokamů a perel; kmentu,...
Zjevení 18:12... hedvábí a šarlatu; veškeré vonné dříví, všechno zboží ze slonoviny a všechno zboží z nejdražšího dřeva,...

Slova obsahující zboží: zboží (25) zbožím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |