Zbořit

Hledám varianty 'zbořit' [ zbořte (5) zbořit (4) zboříme (1) zbořím (6) zbořilo (1) zbořili (8) zbořil (12) zboří (8) zbořeny (9) zbořeno (5) zbořena (2) zboř (2) ]. Nalezeny 62 verše.
Exodus 34:13...se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a...
Leviticus 11:35...taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. Pramen...
Leviticus 14:45...zhoubné malomocenství; je nečistý. Dům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou...
Deuteronomium 7:5... Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné...
Deuteronomium 12:3...nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné...
Soudců 2:2...smlouvu s obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co jste to provedli?...
Soudců 6:25...svého otce, toho druhého býka, sedm let staréhoZboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl...
Soudců 6:31...Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal,...
Soudců 6:32...totiž: " se Baal proti němu hájí, když mu zbořil oltář!" Všichni Midiánci a Amalekovci se spojili s...
Soudců 7:13...do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohamazbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč...
Soudců 8:9...proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítězzbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v...
Soudců 8:17...pouštním trním a bodláčím. V Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a...
2. Samuel 11:25...a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silnějizboř je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova manželka...
1. Královská 19:10... ale synové Izraele opustili tvou smlouvuzbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen...
1. Královská 19:14... ale synové Izraele opustili tvou smlouvuzbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen...
2. Královská 11:18... Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámuzbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a Baalova...
2. Královská 23:7...a ten pak vysypal na veřejném hřbitově. Dále zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově chrámu,...
1. Letopisů 20:1...zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobylzbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a...
2. Letopisů 23:17...lid. Všichni pak vyrazili k Baalovu chrámuzbořili ho. Rozbili jeho oltáře i sochy a Baalova kněze...
2. Letopisů 26:6...úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínůmzbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a vystavěl v okolí...
2. Letopisů 30:14...chlebů. Celé to veliké množství nejdříve zbořilo jeruzalémské oltáře, odstranili také všechny...
2. Letopisů 33:3...Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a...
Ezdráš 4:15...povstání a vzpoury. Právě proto bylo to město zbořeno. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno...
Ezdráš 5:12...krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten chrám zbořil a lid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros...
Job 12:14...také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnost. Co zboří, se nedá postavit, koho uvězní, nelze propustit. Když...
Job 18:4...vlastní zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo darebáka...
Přísloví 21:22...a slávu. Do města siláků vnikl moudrýzbořil pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa...
Izaiáš 5:5...vinicí: Odstraním její plot a bude vypleněnazbořím její zeď a bude zdupána. Nechám ji, aby ladem ležela...
Izaiáš 9:9...nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z kamení! Plané fíkovníky...
Izaiáš 22:10... Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste...
Izaiáš 23:13... obléhací věže vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejte -...
Izaiáš 25:12...pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdizboří a srazí je do prachu na zemi! V ten den se v judské...
Jeremiáš 6:5... vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy v nociZboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 9:18...Musíme opustit vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, slovům z...
Jeremiáš 31:40...Hospodinu a město nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v...
Jeremiáš 33:4...byly na obranu před obléhacími náspy a zbraněmi zbořeny v přípravách na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní...
Jeremiáš 39:8...domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu...
Jeremiáš 50:15...stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova pomsta. Pomstěte se na...
Jeremiáš 51:58...Babylonu, jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou popelem! Národy...
Ezechiel 6:4...vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové oltáříky budou rozbity a před vaše...
Ezechiel 13:14...své ničivé zuřivosti sešlu kroupy jako kamenyZbořím zeď, kterou jste nahazovali omítkou, a srovnám ji se...
Ezechiel 16:39...vášnivého hněvu. Vydám do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a zničili tvé svatyňky. Strhají z tebe...
Ezechiel 26:4... přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminu a...
Ezechiel 26:9...štít. Udeří na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří svými zbraněmi. Pokryje prach zvířený množstvím...
Ezechiel 26:12...tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé kamení, dříví i sutiny naházejí do vody. Tvé...
Ezechiel 30:4...v Egyptě padat mrtvoly, poberou jeho bohatstvízboří jeho základy. Habeš i Libye, Lydie i celá Arábie, Kub...
Ozeáš 10:2...je úlisné, teď je ale stihne trest: Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztluče!...
Ozeáš 10:14...proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šalman v boji zbořil Bet-arbel, když...
Joel 1:17...pod hroudami, zpustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I dobytek naříká! Stáda...
Micheáš 5:10...a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší zemizbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím kouzla z vaší ruky a...
Sofoniáš 1:13...bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy, je však nezabydlí, sázejí...
Matouš 24:2... že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře,...
Matouš 26:61...dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal...
Matouš 27:40...hlavami a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe!...
Marek 13:2...Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti...
Marek 14:58...proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím...
Marek 15:29...hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe!...
Lukáš 12:18...shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám tohlezbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím...
Lukáš 21:6...vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." "Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude...
Jan 2:19..."Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho...
Galatským 2:18...případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu...
Efeským 2:14...sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jednozbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |