Zboř

Hledám varianty 'zboř' [ zbořte (5) zbořit (4) zboříme (1) zbořím (6) zbořilo (1) zbořili (8) zbořil (12) zboří (8) zbořeny (9) zbořeno (5) zbořena (2) zboř (2) ]. Nalezeny 62 verše.
Exodus 34:13...se ti stanou pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a...
Leviticus 11:35...taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. Pramen...
Leviticus 14:45...zhoubné malomocenství; je nečistý. Dům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou...
Deuteronomium 7:5... Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné...
Deuteronomium 12:3...nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné...
Soudců 2:2...smlouvu s obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co jste to provedli?...
Soudců 6:25...svého otce, toho druhého býka, sedm let staréhoZboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl...
Soudců 6:31...Je-li to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal,...
Soudců 6:32...totiž: " se Baal proti němu hájí, když mu zbořil oltář!" Všichni Midiánci a Amalekovci se spojili s...
Soudců 7:13...do něj tak, že ho převrátil vzhůru nohamazbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč...
Soudců 8:9...proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítězzbořím tuhle věž!" Zebach a Calmuna byli se svými vojsky v...
Soudců 8:17...pouštním trním a bodláčím. V Penuelu pak zbořil věž a pobil měšťany. Potom se obrátil k Zebachovi a...
2. Samuel 11:25...a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silnějizboř je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova manželka...
1. Královská 19:10... ale synové Izraele opustili tvou smlouvuzbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen...
1. Královská 19:14... ale synové Izraele opustili tvou smlouvuzbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen...
2. Královská 11:18... Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámuzbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a Baalova...
2. Královská 23:7...a ten pak vysypal na veřejném hřbitově. Dále zbořil stánky modlářské prostituce v Hospodinově chrámu,...
1. Letopisů 20:1...zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobylzbořil ji. David pak sňal korunu z Molochovy hlavy a...
2. Letopisů 23:17...lid. Všichni pak vyrazili k Baalovu chrámuzbořili ho. Rozbili jeho oltáře i sochy a Baalova kněze...
2. Letopisů 26:6...úspěch. Vytáhl do boje proti Filištínůmzbořil hradby Gatu, Jabny i Ašdodu a vystavěl v okolí...
2. Letopisů 30:14...chlebů. Celé to veliké množství nejdříve zbořilo jeruzalémské oltáře, odstranili také všechny...
2. Letopisů 33:3...Izraele. Znovu vystavěl obětní výšiny, které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a...
Ezdráš 4:15...povstání a vzpoury. Právě proto bylo to město zbořeno. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno...
Ezdráš 5:12...krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten chrám zbořil a lid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros...
Job 12:14...také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnost. Co zboří, se nedá postavit, koho uvězní, nelze propustit. Když...
Job 18:4...vlastní zuřivost drásá ! Copak se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo darebáka...
Přísloví 21:22...a slávu. Do města siláků vnikl moudrýzbořil pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo si hlídá ústa...
Izaiáš 5:5...vinicí: Odstraním její plot a bude vypleněnazbořím její zeď a bude zdupána. Nechám ji, aby ladem ležela...
Izaiáš 9:9...nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme stavět z kamení! Plané fíkovníky...
Izaiáš 22:10... Sečetli jste jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste...
Izaiáš 23:13... obléhací věže vztyčili proti , její paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejte -...
Izaiáš 25:12...pohybem. On strhne tvé vysoké nedobytné zdizboří a srazí je do prachu na zemi! V ten den se v judské...
Jeremiáš 6:5... vrhá dlouhý stín.' ‚Zaútočíme tedy v nociZboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 9:18...Musíme opustit vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo Hospodinovo, slovům z...
Jeremiáš 31:40...Hospodinu a město nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina v...
Jeremiáš 33:4...byly na obranu před obléhacími náspy a zbraněmi zbořeny v přípravách na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní...
Jeremiáš 39:8...domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma zbořili. Velitel gardistů Nebuzardan odvlekl do Babylonu...
Jeremiáš 50:15...stran: se vzdal! Jeho bašty padly! Hradby zbořeny! Ano, toto je Hospodinova pomsta. Pomstěte se na...
Jeremiáš 51:58...Babylonu, jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou popelem! Národy...
Ezechiel 6:4...vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové oltáříky budou rozbity a před vaše...
Ezechiel 13:14...své ničivé zuřivosti sešlu kroupy jako kamenyZbořím zeď, kterou jste nahazovali omítkou, a srovnám ji se...
Ezechiel 16:39...vášnivého hněvu. Vydám do jejich rukou, aby zbořili tvé stánky a zničili tvé svatyňky. Strhají z tebe...
Ezechiel 26:4... přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminu a...
Ezechiel 26:9...štít. Udeří na tvé hradby beranidly a tvé bašty zboří svými zbraněmi. Pokryje prach zvířený množstvím...
Ezechiel 26:12...tvé zboží, tvé hradby prolomí, tvé skvostné domy zboří a tvé kamení, dříví i sutiny naházejí do vody. Tvé...
Ezechiel 30:4...v Egyptě padat mrtvoly, poberou jeho bohatstvízboří jeho základy. Habeš i Libye, Lydie i celá Arábie, Kub...
Ozeáš 10:2...je úlisné, teď je ale stihne trest: Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztluče!...
Ozeáš 10:14...proti tvému lidu válka, každá tvá pevnost bude zbořena. Jako když Šalman v boji zbořil Bet-arbel, když...
Joel 1:17...pod hroudami, zpustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I dobytek naříká! Stáda...
Micheáš 5:10...a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší zemizbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím kouzla z vaší ruky a...
Sofoniáš 1:13...bohatství se stane kořistí, jejich domy budou zbořeny. Stavějí si domy, je však nezabydlí, sázejí...
Matouš 24:2... že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře,...
Matouš 26:61...dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy vstal...
Matouš 27:40...hlavami a posmívali se mu: "Hej, když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe!...
Marek 13:2...Nezůstane tu kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře naproti...
Marek 14:58...proti němu svědčili: "Slyšeli jsme ho říci: ‚Zbořím tento chrám udělaný rukama a za tři dny postavím...
Marek 15:29...hlavami a posmívali se mu: "Aha! Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavit, zachraň sám sebe!...
Lukáš 12:18...shromáždit úrodu!' Pak si řekl: ‚Udělám tohlezbořím své stodoly, postavím větší a do nich shromáždím...
Lukáš 21:6...vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." "Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude...
Jan 2:19..."Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento chrám," odpověděl Ježíš, "a za tři dny ho...
Galatským 2:18...případě! Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu...
Efeským 2:14...sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jednozbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil...

Slova obsahující zboř: nejzbořenější (2) nezboří (1) nezbořím (2) rozbořená (2) rozbořeno (2) rozboří (1) rozbořil (7) rozbořili (5) rozbořte (2) zboř (2) zbořena (2) zbořená (2) zboření (1) zbořenin (1) zbořeniny (1) zbořeniště (1) zbořeništěm (1) zbořeno (5) zbořenou (1) zbořeny (9) zbořený (3) zbořených (1) zboří (8) zbořil (12) zbořili (8) zbořilo (1) zbořils (1) zbořím (6) zboříme (1) zbořit (4) zbořte (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |