Zbavil

Hledám varianty 'zbavil' [ zbavte (4) zbavit (1) zbavíš (1) zbavím (5) zbavily (1) zbavilo (1) zbavili (2) zbavil (16) zbaví (5) zbaveny (2) zbaveni (4) zbavena (3) zbaven (6) zbav (12) ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 27:40...sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec...
Genesis 30:23...tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh  zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek,...
Genesis 35:2...tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a...
Exodus 8:4... "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby...
Exodus 8:27...k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbuzbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much;...
Exodus 33:5...jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory...
Numeri 17:20... že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají...
Numeri 21:7...a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin...
Deuteronomium 32:18... nedávno se objevili - vaši otcové je neměliZbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče,...
Soudců 9:29... velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si armádu! Pojď...
1. Samuel 17:26..."Cože dostane ten, kdo toho Filištína zabijezbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle filištínský...
1. Samuel 18:13...Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele...
2. Samuel 1:21...Svahy Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů...
1. Královská 15:13...vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou...
1. Královská 20:24...rovině, porazíme je! Proveď to takhle: Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to...
2. Královská 5:3...žije v Samaří. Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta...
2. Královská 5:6...ti tento list po svém služebníku NámanoviZbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list...
2. Královská 5:7...nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím malomocenství! Posuďte sami - zjevně si proti mně...
2. Letopisů 15:16...a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli ...
2. Letopisů 29:19... kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili. jsou před...
Job 17:4...- kdo jiný by se za zaručil? Jejich srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězit! Říká se:...
Job 39:5...osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů? Dal jsem mu za domov pustou planinu, jeho...
Žalmy 7:2...spoléhám, zachraň , všech pronásledovatelů zbav! Jinak jako lev rozervou na kusy, rozsápají ,...
Žalmy 19:14...poblouzení? Od skrytých hříchů očistiZbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy nade mnou...
Žalmy 25:17... pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápenýZbav soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď z mých...
Žalmy 31:14... se proti mně spolu domlouvají, chtějí  zbavit života! ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě...
Žalmy 51:16... aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívá o tvé...
Žalmy 59:2...Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabítZbav mých nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňuj....
Žalmy 59:3...nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňujZbav těch zlosynů, zachraň od těch vrahounů! Pohleď,...
Žalmy 62:5...Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci...
Žalmy 81:7...Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal jsi v...
Žalmy 85:3...Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil....
Žalmy 119:22...- jsou proklatí, od tvých přikázání zbloudiliZbav zahanbení a potupy, vždyť držím se tvých svědectví!...
Žalmy 119:39...potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení...
Žalmy 143:9... po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsemZbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou...
Přísloví 4:24...své srdce - právě z něj všechen život vycházíZbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od...
Izaiáš 5:2...milý míval vinicina úrodném úbočí. Okopal jizbavil kamení, ušlechtilou révu na vysadil. Věž postavil...
Izaiáš 14:25... na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramena! Toto...
Izaiáš 22:8... brány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního...
Izaiáš 22:19...dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka...
Izaiáš 25:8...Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den...
Izaiáš 33:24..."Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšíte, pozorně to,...
Izaiáš 49:25... válečníci budou o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! sám se postavím tvému odpůrci, sám...
Izaiáš 54:14...a blahobyt. Založena budeš na spravedlnostiZbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě...
Jeremiáš 5:25...viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci, číhají schovaní...
Pláč 1:6... Její velmoži jako jeleni pastvu marně hledajízbaveni síly prchají před svými pronásledovateli. Ve dnech...
Pláč 1:14...svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to jho síly zbavilo! Hospodin vydal do rukou, před nimiž obstát...
Pláč 5:5...platit. S pronásledovateli v zádech dřemezbaveni odpočinku. Třeseme si rukou s Egyptem i s Asýrií -...
Ezechiel 17:9...- Copak uspěje? Nebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena plodů neuschne? Neuschnou všechny výhonky, které z...
Ezechiel 24:13...se očistit, ale ty ses nedala. Proto nebudeš zbavena své nečistoty, dokud se neutiší můj hněv proti tobě...
Ezechiel 24:16...Hospodinovo: "Synu člověčí, jedinou ranou  zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat,...
Ezechiel 24:25... Poslouchej, synu člověčí. V den, kdy je zbavím jejich pevnosti, jejich radosti a chlouby, potěchy...
Ezechiel 32:15...Panovník Hospodin. Egypt zcela zpustošímzbavím tu zemi všeho v , pobiji všechny, kdo v ...
Daniel 4:11...hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větvezbavte ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěř, jež byla...
Daniel 7:12...ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle,...
Daniel 7:26...čas a časy a půl času. Potom však zasedne soudzbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království...
Joel 1:7... Mou vinnou révu zpustošil a oklestil fíkovízbavil je kůry, kterou odhodil, zbyly jen bílé větévky....
Micheáš 7:16..." se národy zastydí, to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou přikryjí, jim...
Lukáš 1:25...Hospodin - přišel čas, kdy na pohlédlzbavil veřejné pohany!" Když byla Alžběta v šestém...
Skutky 8:33...oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi...
Římanům 6:7...dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s...
1. Korintským 5:7...nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těstoZbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným...
Galatským 5:4... znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý ZákonZbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete...

Slova obsahující zbavil: nezbavil (2) nezbavili (1) zbavil (16) zbavili (2) zbavilo (1) zbavily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |