Zbav

Hledám varianty 'zbav' [ zbavte (4) zbavit (1) zbavíš (1) zbavím (5) zbavily (1) zbavilo (1) zbavili (2) zbavil (16) zbaví (5) zbaveny (2) zbaveni (4) zbavena (3) zbaven (6) zbav (12) ]. Nalezeny 63 verše.
Genesis 27:40...sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec...
Genesis 30:23...tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh  zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek,...
Genesis 35:2...tedy řekl své rodině a všem, kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a...
Exodus 8:4... "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby...
Exodus 8:27...k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbuzbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much;...
Exodus 33:5...jedinou chvíli, musel bych vás vyhladit. Nyní se zbavte ozdob, potom se rozhodnu, co s vámi učiním." Od hory...
Numeri 17:20... že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají...
Numeri 21:7...a proti tobě. Modli se k Hospodinu, nás zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin...
Deuteronomium 32:18... nedávno se objevili - vaši otcové je neměliZbavil ses Skály, která zplodila , na Boha, svého rodiče,...
Soudců 9:29... velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu: ‚Abimelechu, sbírej si armádu! Pojď...
1. Samuel 17:26..."Cože dostane ten, kdo toho Filištína zabijezbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle filištínský...
1. Samuel 18:13...Hospodin, kdežto od Saula se odvrátil. Aby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže táhl v čele...
2. Samuel 1:21...Svahy Gilboa, ano, vy - deště a rosy buďte zbaveny! se nenajde pole úrodné tam, kde štít hrdinů...
1. Královská 15:13...vyrobili jeho otcové. Dokonce svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou...
1. Královská 20:24...rovině, porazíme je! Proveď to takhle: Králů se zbav a místo nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to...
2. Královská 5:3...žije v Samaří. Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta...
2. Královská 5:6...ti tento list po svém služebníku NámanoviZbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list...
2. Královská 5:7...nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím malomocenství! Posuďte sami - zjevně si proti mně...
2. Letopisů 15:16...a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli ...
2. Letopisů 29:19... kterých se král Achaz během své vlády zrádně zbavil, jsme zhotovili a posvětili. jsou před...
Job 17:4...- kdo jiný by se za zaručil? Jejich srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězit! Říká se:...
Job 39:5...osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů? Dal jsem mu za domov pustou planinu, jeho...
Žalmy 7:2...spoléhám, zachraň , všech pronásledovatelů zbav! Jinak jako lev rozervou na kusy, rozsápají ,...
Žalmy 19:14...poblouzení? Od skrytých hříchů očistiZbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy nade mnou...
Žalmy 25:17... pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápenýZbav soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď z mých...
Žalmy 31:14... se proti mně spolu domlouvají, chtějí  zbavit života! ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě...
Žalmy 51:16... aby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívá o tvé...
Žalmy 59:2...Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabítZbav mých nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňuj....
Žalmy 59:3...nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňujZbav těch zlosynů, zachraň od těch vrahounů! Pohleď,...
Žalmy 62:5...Jen na to myslí, jak by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci...
Žalmy 81:7...Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal jsi v...
Žalmy 85:3...Jákoba přivedl jsi zpátky z vyhnanství. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil....
Žalmy 119:22...- jsou proklatí, od tvých přikázání zbloudiliZbav zahanbení a potupy, vždyť držím se tvých svědectví!...
Žalmy 119:39...potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení...
Žalmy 143:9... po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsemZbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou...
Přísloví 4:24...své srdce - právě z něj všechen život vycházíZbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od...
Izaiáš 5:2...milý míval vinicina úrodném úbočí. Okopal jizbavil kamení, ušlechtilou révu na vysadil. Věž postavil...
Izaiáš 14:25... na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramena! Toto...
Izaiáš 22:8... brány obklopili jezdci na koních - Juda byl zbaven ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního...
Izaiáš 22:19...dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven svého úřadu! V ten den povolám svého služebníka...
Izaiáš 25:8...Hospodin setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den...
Izaiáš 33:24..."Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy, to slyšíte, pozorně to,...
Izaiáš 49:25... válečníci budou o vězně obráni, tyrani budou zbaveni kořisti! sám se postavím tvému odpůrci, sám...
Izaiáš 54:14...a blahobyt. Založena budeš na spravedlnostiZbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě...
Jeremiáš 5:25...viny to ale pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci, číhají schovaní...
Pláč 1:6... Její velmoži jako jeleni pastvu marně hledajízbaveni síly prchají před svými pronásledovateli. Ve dnech...
Pláč 1:14...svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to jho síly zbavilo! Hospodin vydal do rukou, před nimiž obstát...
Pláč 5:5...platit. S pronásledovateli v zádech dřemezbaveni odpočinku. Třeseme si rukou s Egyptem i s Asýrií -...
Ezechiel 17:9...- Copak uspěje? Nebude vyrvána i s kořeny? Copak zbavena plodů neuschne? Neuschnou všechny výhonky, které z...
Ezechiel 24:13...se očistit, ale ty ses nedala. Proto nebudeš zbavena své nečistoty, dokud se neutiší můj hněv proti tobě...
Ezechiel 24:16...Hospodinovo: "Synu člověčí, jedinou ranou  zbavím potěchy tvých očí. Nesmíš však truchlit ani plakat,...
Ezechiel 24:25... Poslouchej, synu člověčí. V den, kdy je zbavím jejich pevnosti, jejich radosti a chlouby, potěchy...
Ezechiel 32:15...Panovník Hospodin. Egypt zcela zpustošímzbavím tu zemi všeho v , pobiji všechny, kdo v ...
Daniel 4:11...hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větvezbavte ho listí a rozházejte ovoce! uteče zvěř, jež byla...
Daniel 7:12...ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle,...
Daniel 7:26...čas a časy a půl času. Potom však zasedne soudzbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království...
Joel 1:7... Mou vinnou révu zpustošil a oklestil fíkovízbavil je kůry, kterou odhodil, zbyly jen bílé větévky....
Micheáš 7:16..." se národy zastydí, to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! si ústa rukou přikryjí, jim...
Lukáš 1:25...Hospodin - přišel čas, kdy na pohlédlzbavil veřejné pohany!" Když byla Alžběta v šestém...
Skutky 8:33...oněmí, ústa neotevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a kdo vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi...
Římanům 6:7...dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je přece zbaven hříchu.) Když jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s...
1. Korintským 5:7...nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těstoZbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným...
Galatským 5:4... znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý ZákonZbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete...

Slova obsahující zbav: nezbavil (2) nezbavili (1) nezbavím (1) nezbavíš (1) zbav (12) zbaven (6) zbavena (3) zbavená (1) zbaveni (4) zbavení (1) zbaveny (2) zbavený (2) zbaví (5) zbavil (16) zbavili (2) zbavilo (1) zbavily (1) zbavím (5) zbavíš (1) zbavit (1) zbavte (4) zbavuje (2) zbavují (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |