Zbývalo

Hledám varianty 'zbývalo' [ zbývaly (1) zbývalo (1) zbývala (1) zbýval (2) zbývají (5) zbývá (18) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 48:7...z Padanu zemřela. Byli jsme v kanaánské zemizbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil,...
Leviticus 25:16... kdy budeš sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím...
Leviticus 25:51... je úměrná mzdě nádeníka za daný počet letZbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné...
Leviticus 25:52...odpovídající část z ceny, za niž byl koupenZbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého...
Jozue 13:1...věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé území Filištínů...
Jozue 13:6...všechny Sidonce sám před syny Izraele vyženuZbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly,...
Jozue 18:2...Stan setkávání. Země byla podmaněna, ale zbývalo ještě sedm izraelských kmenů, které se neujaly...
1. Samuel 16:11..."To jsou všichni tvoji chlapci?" "Ještě zbývá nejmladší," odpověděl Jišaj. "Pase někde ovce."...
2. Samuel 14:7...zahubit i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani...
2. Samuel 19:35...Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi ...
2. Královská 7:13...průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu...
2. Letopisů 31:10...příspěvky, máme jídla do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin požehnal svému lidu tak, že ještě tolik...
Job 17:1... Dech opouští, dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě ti posměvači - kvůli...
Job 17:7...do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí poctiví,...
Kazatel 8:15...jíst a pít a přitom se radovat. Jen to mu totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár dnech života, které mu...
Izaiáš 24:6...a její obyvatelé pykají; obyvatelé země mizejízbývají jen nemnozí. Nové víno vyschlo, réva uvadá,...
Jeremiáš 44:2...a na všechna judská města. Hle, dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu, které páchali....
Jeremiáš 47:4... Týru a Sidonu vyhubí, co jim ze spojenců ještě zbývá. Ano, Hospodin zničí Filištíny, ty pozůstatky z...
Pláč 3:47...si na nás ústa všichni, kdo jsou proti námZbývá nám jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy...
Ezechiel 43:8...veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které páchali,...
Amos 4:7... Odepřel jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm,...
Sofoniáš 3:3... jeho soudci jak vlci večerní, po kterých ráno zbývají jen ohryzané kosti. Jeho proroci jsou dobrodruzi,...
Ageus 2:3...Jošuovi, synu Jocadakovu, i ke zbývajícímu liduZbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho...
Marek 12:6... Některé tloukli a jiné zabíjeli. Nakonec mu zbýval jen jediný - jeho milovaný syn. Poslal ho tedy k nim...
Jan 4:35...dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči...
Filipským 4:18...účet. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita...
Titus 1:5...na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |