Zbývající

Hledám varianty 'zbývající' [ zbývajícímu (1) zbývajícím (4) zbývajících (6) zbývajícího (1) zbývající (20) ]. Nalezeny 32 verše.
Exodus 26:12...poutky, a tak spojíš stan v jeden celekZbývající polovina houně bude splývat přes zadní stranu...
Exodus 28:10...jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na druhý kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeť,...
Exodus 29:12...krve a prstem potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k patě oltáře. Vezmeš všechen tuk...
Exodus 38:28...100 patek ze 100 talentů; talent na patkuZbývajících 1 775 šekelů připadlo na výrobu sloupových...
Leviticus 4:7...před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev z býčka pak vylije k patě oltáře pro zápalné...
Leviticus 4:18...před Hospodinem ve Stanu setkávání. Všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře pro zápalné oběti,...
Leviticus 4:30...a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme...
Leviticus 4:34...a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře. Všechen tuk odejme...
Leviticus 10:16...Rozhněval se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli...
Leviticus 14:18...nohy na místech, kde krev oběti odškodněníZbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se...
Leviticus 14:29...nohy na místech, kde krev oběti odškodněníZbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a...
Leviticus 27:18...po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží....
Jozue 13:2...velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem: Celé území Filištínů a Gešurců od řeky...
Jozue 17:2...protože to byl takový bojovník.) Dostalo se i na zbývající Manasesovy syny pro jejich rody, totiž pro pro...
Jozue 17:6...dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připadla zbývajícím Manasesovým synům. Manasesova hranice vede od...
Jozue 21:34...třináct měst s pastvinami. Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon...
Jozue 23:4... rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území zbývajících národů i všechna území národů, které jsem...
Soudců 9:44...vyrazil a obsadil vchod do městské brányzbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo byli v polích, a...
2. Samuel 12:29...nebylo připisováno mně." David tedy vzal všechno zbývající vojsko a vytáhl proti Rabě. Zaútočil na ni a...
1. Královská 20:30...zbyli, utekli do města Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale...
2. Královská 11:7...stráž kolem chrámu ze všech stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete...
1. Letopisů 6:62...Kedeš, Chamon a Kiriatajim s jejich pastvinamiZbývajícím synům Merariho přidělili z kmene Zabulon Jokneam...
Jeremiáš 39:9...ve městě, i ty, kdo k němu přeběhli, a všechen zbývající lid. Jen ty nejchudší z lidu, kteří nic neměli,...
Ezechiel 34:18...Nestačí vám pít průzračnou vodu? Musíte tu zbývající kalit nohama? To se ovce musí pást na tom, co...
Ezechiel 48:15...ani na nikoho převést, neboť je svatá HospodinuZbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je...
Ezechiel 48:18... 250 loktů na východě a 250 loktů na západěZbývající území po obou stranách města se potáhne podél...
Ezechiel 48:21...jako svatý podíl, a to včetně majetku městaZbývající území po obou stranách svatého podílu a majetku...
Ezechiel 48:23...rozkládat mezi územími Judy a Benjamína. A nyní zbývající kmeny: Od východu na západ bude mít svůj podíl...
Ageus 1:12... velekněz Jošua, syn Jocadakův, i všechen zbývající lid tehdy poslechli hlas Hospodina, svého Boha,...
Ageus 1:14...velekněze Jošuy, syna Jocadakova, i ducha všeho zbývajícího lidu. Přišli a dali se do práce na chrámu...
Ageus 2:2... k veleknězi Jošuovi, synu Jocadakovu, i ke zbývajícímu lidu: Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl...
Zachariáš 11:9... umře; co se ztratilo, je ztraceno; a ty zbývající se spolu třeba požerou!" Vzal jsem hůl jménem...

Slova obsahující zbývající: zbývající (20) zbývajícího (1) zbývajících (6) zbývajícím (4) zbývajícímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |