Zazní

Hledám varianty 'zazní' [ zazní (11) zazněly (3) zaznělo (1) zazněla (1) zazněl (13) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 19:13...naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve  zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k...
Jozue 6:20...Hospodinu. Přejdou do Hospodinova pokladu." Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel...
2. Letopisů 5:13...hlasem chválili a oslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali...
2. Letopisů 13:15...a všichni judští muži vyrazili pokřik. Jakmile zazněl jejich pokřik, Bůh před Abiášem a Judskými porazil...
Job 37:4...burácení zní, hřímá svým hlasem vznešeným; když zazní jeho hlas, nic ho nezdrží. Podivuhodně Bůh svým...
Job 39:24...blýskají. Chvěje se vzrušením, hltá dálky, když zazní polnice, nic ho nezdrží. Při každém zatroubení řehtá:...
Žalmy 49:4...chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho nakláním k...
Žalmy 81:3... naší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte!  zazní hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i citera!...
Izaiáš 14:28...- kdo ji odvrátí? V roce, kdy zemřel král Achazzazněl tento ortel: Neradujte se, vy všichni Filištíni, že...
Izaiáš 24:18...a past na tebe, kdo zemi obýváš! Kdo uteče,  zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach; kdo z...
Izaiáš 30:19...v Jeruzalémě, více plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne svou milostí. Jakmile uslyší,...
Jeremiáš 51:27..." Zvedněte v zemi korouhev! mezi národy zazní polnice! Připravte národy proti němu do boje,...
Daniel 4:28...Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas: "Slovo pro tebe, králi Nabukadnezare: Ztratil...
Ozeáš 5:8...pozemky. V Gibeji na roh zatrubte, v Rámě  zazní polnice, na poplach v Bet-avenu zakřičte: "Benjamíne,...
Ozeáš 11:10...děsem. Půjdou za Hospodinem řvoucím jako lev.  zazní jeho řev, jeho děti rozechvěle přispěchají od moře....
Sofoniáš 1:10...Pána násilím a lstí. V ten den, praví Hospodinzazní od Rybné brány křik, od Nového města kvílení a hlučný...
Zachariáš 3:4...andělem oblečen do špinavých šatů. Vtom znovu zazněl hlas a promluvil k těm, kdo stáli před ním:...
Marek 1:11...Ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si...
Marek 9:7... Vtom se objevil oblak a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte."...
Lukáš 3:22...v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel...
Jan 12:28...chvíli. Otče, oslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Zástup, který...
Skutky 7:31...podivil. Když se přiblížil, aby se lépe podívalzazněl k němu Hospodinův hlas: ‚ jsem Bůh tvých otců, Bůh...
Skutky 10:13...zvířata i šelmy, plazi a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr odpověděl:...
1. Timoteus 1:18...tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. S jejich pomocí bojuj dobrý boj; uchovej si víru a...
2. Petr 1:17...od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si...
Zjevení 4:1...nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel předtím: "Vystup sem a...
Zjevení 10:4...vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale...
Zjevení 11:15...blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala...
Zjevení 16:17... Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy,...

Slova obsahující zazní: nezazní (2) zazní (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |