Zavrhli

Hledám varianty 'zavrhli' [ zavrženi (2) zavržena (1) zavržen (5) zavrhnu (4) zavrhnou (1) zavrhni (2) zavrhnete (3) zavrhne (2) zavrhli (22) zavrhl (18) ]. Nalezeno 60 veršù.
Leviticus 20:17...s a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou...
Leviticus 26:15...nebudete plnit všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete pravidla a zošklivíte si zákony, takže...
Leviticus 26:43...svých sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli zákony a zošklivili si pravidla. Přes to...
Numeri 11:20...vám z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli Hospodina, který je uprostřed vás, a naříkali jste...
Numeri 14:31... ty do uvedu a poznají tu zem, kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti...
1. Samuel 10:19... která vás utlačovala. Vy jste ale dnes zavrhli svého Boha, který vás vysvobozuje ze všech vašich...
2. Královská 17:15...otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého BohaZavrhli jeho pravidla, jeho smlouvu, kterou uzavřel s...
2. Královská 17:20...jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je, vydával je do rukou nájezdníků, je...
2. Královská 23:27...své blízkosti vyhnal Izrael, tak vyženu i JuduZavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i...
Job 19:19... Spřízněným duším jsem odporný, moji milovaní  zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé...
Žalmy 5:11... Odsuď je, Bože, na svoje plány doplatíZavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti tobě povstali!...
Žalmy 31:23...jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když k tobě...
Žalmy 60:3...Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc EdomcůZavrhl jsi nás v návalu prchlivosti, teď ale, Bože, vrať se...
Žalmy 77:8...přemítám a v duchu zpytuji: Copak nadobro zavrhl Hospodin? Nebude přívětivý nikdy víc? Skončila jeho...
Žalmy 78:59...to vše slyšel a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž...
Žalmy 78:67...nepřátele zasáhl vzadu, vydal je věčné pohaněZavrhl sice Josefův stan, Efraimův kmen si nevybral, Judův...
Žalmy 89:39...věrný svědek v oblacích!" séla Teď jsi jej ale zavrhl, zapudil, na svého pomazaného ses rozzuřil. Smlouvu...
Přísloví 1:25...nabízela, nikdo však nevnímal, všechny rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu...
Přísloví 10:3...nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne. Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce...
Izaiáš 1:4...- Hospodina opustili, Svatého izraelského zavrhli, odvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě...
Izaiáš 5:24...vítr rozpráší. Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého izraelského pohrdli! Hospodin proto...
Izaiáš 8:6...mi pak ještě řekl: "Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí vody Siloe a raduje se z Recina a...
Izaiáš 30:12...praví Svatý izraelský: Protože jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilí a lsti, na které jste se...
Izaiáš 30:22..." Tehdy své postříbřené sochy i pozlacené modly zavrhnete jako nečisté. Zahodíš je jako krví nasáklé hadry...
Izaiáš 31:7...něhož jste tak hrozně odpadli! V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si...
Izaiáš 54:6... ženu, jež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh. Opustil jsem na kratičkou...
Izaiáš 66:5... kteří vás nenávidí, kteří vás pro jméno zavrhli, říkají: " se Hospodin oslaví, vidíme to...
Jeremiáš 2:37... I odtud odejdeš s hlavou v dlaních. Hospodin zavrhl ty tvé opory, žádnou pomoc u nich nenajdeš." ...
Jeremiáš 6:19... neboť slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu vonný...
Jeremiáš 7:29... na holých návrších zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhl a opustil pokolení, které vzbudilo jeho hněv." "Lid...
Jeremiáš 8:9...a zachváceni děsem. Hle, Hospodinovo slovo zavrhli - to si snad počínali moudře? Proto dám jejich ženy...
Jeremiáš 14:19...své řemeslo a nic netuší." To jsi opravdu Judu zavrhl? Cítíš takový odpor k Sionu? Proč jsi nás tolik bil,...
Jeremiáš 22:28...střep? Hrnec, který nikdo nechce? Proč jsou tedy zavrženi on i jeho potomci, odmrštěni do země, kterou...
Jeremiáš 31:37...a prozkoumány základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli, praví...
Jeremiáš 33:24...sis, jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem,...
Jeremiáš 33:26...nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i svého služebníka Davida a nevyberu z...
Pláč 2:6...upadnout svátky i soboty na Sionu; krále i kněze zavrhl ve svém rozhořčeném hněvu. Hospodin na svůj oltář...
Pláč 5:22...naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás  zavrhl úplně? Rozhněval ses na nás přespříliš? Ve třiceti...
Ezechiel 5:6...ještě hůř než národy a země v jeho okolíZavrhli totiž zákony a neřídili se mými pravidly. A...
Ezechiel 20:13...proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidlyzavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a...
Ezechiel 20:16...a medem, do země nejkrásnější ze všech, protože zavrhli zákony, neřídili se mými pravidly a znesvěcovali...
Ezechiel 20:24...zemích, protože neplnili zákony, pravidla zavrhli, znesvěcovali soboty a upírali oči k modlám...
Ezechiel 31:11...s ním naložil, jak si za svou špatnost zasloužíZavrhl jsem ho a cizáci, ti nejukrutnější mezi pohany, jej...
Ozeáš 8:5...si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhuběZavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem proti nim...
Ozeáš 9:17...zplodili, ty jejich drahoušky pobiji. Můj Bůh je zavrhne, neboť ho neposlouchali; budou z nich tuláci mezi...
Amos 2:4...- toho mám dost! Za to, že Hospodinův zákon zavrhli a neřídili se jeho pravidly, že se dali svést svými...
Malachiáš 1:3... Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem zavrhl. Hory jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem...
Marek 8:31...učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být...
Lukáš 6:22...a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno zavrhnou jako zlé kvůli Synu člověka. V ten den se radujte...
Lukáš 9:22...jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být...
Lukáš 17:25...svůj den. Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za dnů Noemových, tak...
Skutky 3:13...služebníka Ježíše, jehož jste sami vydalizavrhli před Pilátem, který ho chtěl propustit. Svatého a...
Skutky 3:14...ho chtěl propustit. Svatého a spravedlivého jste zavrhli a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života...
Skutky 7:35... pošlu do Egypta.' Tohoto Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo ustanovil vůdcem a soudcem?',...
Skutky 7:39...nám. Naši otcové ho ale nechtěli poslouchatZavrhli ho a v srdcích se obrátili do Egypta. Řekli...
Skutky 13:22...Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto...
Římanům 9:3...a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen od Krista ve prospěch svých bratrů, svých tělesných...
Římanům 9:13..."Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl." Co na to řekneme? Není Bůh nespravedlivý? V žádném...
Římanům 11:1...k lidu nevěřícímu a vzpurnému." Ptám se tedyZavrhl Bůh svůj lid? V žádném případě! Vždyť i jsem...
1. Korintským 1:19...moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrýchzavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |