Zavraždí

Hledám varianty 'zavraždí' [ zavraždit (6) zavraždili (6) zavraždil (15) zavraždí (2) zavražděn (1) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 21:14... kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního, takového odtrhneš i od mého...
Deuteronomium 22:26...si smrt. Je to, jako když někdo napadnezavraždí svého bližního. Byla přece na poli - zasnoubená...
Soudců 5:27... klesl, svalil se, tam, kde klesl, svalil se zavražděn. Za oknem vyhlíží matka Siserova, za okenní mříží...
Soudců 20:5...tu noc napadli. Obklíčili v domě a chtěli  zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem...
2. Samuel 3:30...na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich bratra Asaela v...
2. Samuel 4:11...ho dal zabít. Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka v jeho vlastním domě na jeho...
2. Samuel 12:9...zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželkuZavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a...
2. Samuel 14:7...‚Vydej toho bratrovraha! Zabijeme ho za to, že zavraždil svého bratra.' Tak chtějí zahubit i dědice. Uhasí...
1. Královská 2:5...Abnerovi, synu Nerovu, a Amasovi, synu JeterovuZavraždil je, prolil jejich krev jako ve válečné řeži,...
1. Královská 2:32...dva muže spravedlivější a lepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě...
2. Královská 12:22...Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří ho zavraždili, byli Jozabad, syn Šimeatův, a Jehozabad, syn...
2. Královská 15:10...spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy...
2. Královská 15:14...a tam Šaluma, syna Jábešova, napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy...
2. Královská 15:25...spiknutí. Vzal s sebou padesát mužů z Gileáduzavraždil ho v královském paláci v Samaří a s ním i Argoba...
2. Královská 15:30...synu Remaliášovu, zosnoval spiknutí. Napadl hozavraždil, a tak se dvacátého roku Jotama, syna Uziášova,...
2. Královská 25:25...rodu a s deseti dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i všechny Židy a Babyloňany,...
2. Letopisů 24:22... kterou mu prokazoval Zachariášův otec Jojada, a zavraždil jeho syna. Ten, když umíral, řekl: "Hospodin to...
Nehemiáš 6:10... Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí totiž zavraždit. V noci přijdou zavraždit!" "Člověk jako by...
Jeremiáš 4:30...Tví milenci tebou pohrdají, chystají se  zavraždit! Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když...
Jeremiáš 41:2... syna Achikama, syna Šafanova, mečem. Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám...
Jeremiáš 41:16...Išmael, syn Netaniášův, odvedl z Micpy poté, co zavraždil Gedaliáše, syna Achikamova. Všechny ty bojovníky,...
Jeremiáš 41:18...- báli se jich, protože Išmael, syn Netaniášůvzavraždil Gedaliáše, syna Achikamova, kterého jmenoval...
Matouš 23:35...krev Zachariáše, syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, říkám vám, že to...
Skutky 7:52...toho Spravedlivého, a vy jste ho teď zradilizavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale...
Skutky 23:30...jsem se pak dozvěděl, že se ho chystají úkladně zavraždit, ihned jsem ho odeslal k tobě. Jeho žalobcům jsem...
Jakub 5:6...jste se ke dni porážky! Odsoudili jstezavraždili spravedlivého; on se nebránil. Bratři, buďte...
1. Jan 3:12...druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlémuzavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |