Zavolat

Hledám pøesnì 'zavolat'. Nalezeno 20 veršù. Další varianty: zavolejte (5) zavolej (7) zavolat (20) zavoláš (2) zavolána (1) zavoláme (1) zavolám (6) zavolali (11) zavolala (11) zavolal (105) zavolají (1) zavolá (4)
Genesis 27:42...slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď,...
Genesis 31:4... a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim:...
Genesis 41:8... Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své...
Genesis 41:14...a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a...
Exodus 8:4...zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví...
Exodus 8:21...mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 9:27... žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!"...
Exodus 12:31...nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého...
Numeri 16:12...Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli:...
1. Samuel 17:31...rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David...
1. Samuel 22:11...dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý jeho...
1. Královská 2:42...z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu?...
Job 38:34... aby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky...
Daniel 2:2...tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy, aby mu...
Daniel 5:12... odhalování tajemství a řešení záhad. Nech proto zavolat Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak Daniela...
Skutky 10:5...Boží pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona...
Skutky 10:32...bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona...
Skutky 11:13... Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš...
Skutky 13:7... Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas...
Skutky 24:26...nějaký úplatek. Proto si ho také nechával často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou letech Felixe v úřadu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |