Zavolali

Hledám varianty 'zavolali' [ zavolejte (5) zavolej (7) zavolat (20) zavoláš (2) zavolána (1) zavoláme (1) zavolám (6) zavolali (11) zavolala (11) zavolal (105) zavolají (1) zavolá (4) ]. Nalezeno 169 veršù.
Genesis 12:18...jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil,...
Genesis 20:9...ti muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se...
Genesis 21:17...do pláče. Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť...
Genesis 22:1...nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušetZavolal: "Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl:...
Genesis 22:11...nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem,"...
Genesis 22:15...se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví...
Genesis 24:57..., mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy...
Genesis 24:58...tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se ....
Genesis 26:9...se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy...
Genesis 27:1...Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že nevidělzavolal si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?"...
Genesis 27:42...slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď,...
Genesis 28:1...jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si...
Genesis 31:4... a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim:...
Genesis 41:8... Ráno pak byl farao velmi rozrušen, a tak si dal zavolat všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své...
Genesis 41:14...a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a...
Genesis 46:2...otce Izáka. Tu noc Bůh Izraelovi dal viděníZavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem...
Genesis 46:33... skot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji...
Exodus 3:4...Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívatzavolal na něj Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!"...
Exodus 7:11...jeho dvořany a proměnila se v hada. Farao si ale zavolal mudrce a čaroděje a tito egyptští věštci dokázali...
Exodus 8:4...zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví...
Exodus 8:21...mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 9:27... žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!"...
Exodus 10:16... stromy ani polní byliny. Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu,...
Exodus 10:24...bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane...
Exodus 12:31...nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého...
Exodus 19:3...pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům...
Exodus 19:20...sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupil....
Exodus 24:16...dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na...
Exodus 34:31...tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci obce...
Leviticus 1:1...domu Izraele, na všech jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání:...
Leviticus 9:1...skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl...
Leviticus 10:4...všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal Mišaele a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a...
Numeri 16:12...Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli:...
Deuteronomium 31:7...vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl: "Buď...
Deuteronomium 31:14...řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrtiZavolej Jozuu a postavte se do Stanu setkávání, kde mu dám...
Jozue 6:6... každý tam, kde bude." Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim: "Vezměte Truhlu smlouvy a sedm...
Jozue 9:22...a nosiči vody pro celou obec. Jozue si je potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili...
Soudců 9:54...a rozbila mu lebku. Abimelech k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij...
Soudců 16:9... (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" On ale ty...
Soudců 16:12...nové provazy a spoutala ho jimi. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji...
Soudců 16:14...je do osnovy a utáhla kolíkem. Vtom na něj zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze...
Soudců 16:19...s sebou peníze. Potom uspala Samsona na klínězavolala někoho, mu z hlavy oholí těch sedm copů. Tak ho...
Soudců 16:20...ovládla a podmanila; jeho síla ho opustila. Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!" Probudil se ze...
Soudců 16:25...zmordoval!" A když byli v nejlepším, řekli: "Zavolejte Samsona, je zábava!" Zavolali tedy Samsona z...
1. Samuel 3:4... kde byla Boží truhla. Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady jsem," odpověděl Samuel a rozběhl...
1. Samuel 3:6...A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem,...
1. Samuel 3:8...mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady...
1. Samuel 3:9... Proto Samuelovi řekl: "Jdi spát, a když  zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník poslouchá...
1. Samuel 3:10...na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tamzavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv,"...
1. Samuel 3:16...vyprávět to vidění Elímu. Ten si však Samuele zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel...
1. Samuel 9:26...za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše zavolal: "Vstávej, se s tebou rozloučím." Saul tedy...
1. Samuel 14:12...z hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte k nám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan...
1. Samuel 16:8...zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce." Jišaj pak zavolal Abinadaba a přivedl ho před Samuele. On ale řekl:...
1. Samuel 17:31...rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. " se toho Filištína nikdo neleká!" řekl David...
1. Samuel 19:7...živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl. Potom Davida přivedl k...
1. Samuel 20:37...blízko Jonatanova šípu, Jonatan na chlapce zavolal: "Ten šíp je přece ještě dál!" Potom na chlapce...
1. Samuel 22:11...dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý jeho...
1. Samuel 24:9...po cestě. Hned potom vyšel z jeskyně i Davidzavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David...
1. Samuel 26:14...byl od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo ...
1. Samuel 26:17...po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králi a pane," odpověděl David. A...
1. Samuel 28:15...ani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem  zavolal, abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to...
1. Samuel 29:6... David desetkrát více!'" Achiš si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý...
2. Samuel 1:7...doháněli, a tak se rozhlédl, a když uvidělzavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se ...
2. Samuel 1:15...pomazaného?!" řekl mu na to David. Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak...
2. Samuel 2:20...za ním. Abner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem," odpověděl Asael. "Uhni napravo nebo...
2. Samuel 2:22...ho ale nechtěl nechat být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech být, jinak srazím k zemi!...
2. Samuel 2:26...k Abnerovi na vrchol pahorku. Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že...
2. Samuel 9:2...domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali k Davidovi. "Ty jsi Cíba?" zeptal se král. "Tvůj...
2. Samuel 9:9...obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno...
2. Samuel 11:13...ještě zůstal v Jeruzalémě. Nazítří si ho David zavolal a jedl s ním a pil, dokud ho neopil. On ale večer...
2. Samuel 13:17...co jsi mi udělal!" On však nedbal, neslyšelZavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle odsud vyvedou. A...
2. Samuel 15:2... Od časného rána stával u cesty vedle brányZavolal si každého, kdo chtěl přednést králi nějakou věc k...
2. Samuel 17:5...návrh líbil. Abšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje Arkijského, si vyslechneme také jeho...
2. Samuel 18:26...uviděla dalšího běžce. "Další osamělý běžec!" zavolala na strážného. "I ten dobrou zprávu," odpověděl...
2. Samuel 20:16...hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi: Přijď sem, s...
2. Samuel 21:2... protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a promluvil s nimi. (Gibeonci nepocházejí ze synů...
1. Královská 1:28...svému služebníkovi, kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke...
1. Královská 1:32...a král, žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna...
1. Královská 2:42...z Jeruzaléma do Gatu a zase se vrátil, dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal jsem při Hospodinu?...
1. Královská 17:10...dříví. "Přinesla bys mi trochu vody ve džbánku?" zavolal na ni. "Chtěl bych se napít." A když otočila, že...
1. Královská 17:11...bych se napít." A když otočila, že pro ni půjdezavolal za : "Přines mi prosím také kousek chleba." Na to...
1. Královská 18:3... V Samaří panoval velký hlad. Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš hluboce ctil...
1. Královská 18:17...naproti. "To jsi ty, ten škůdce Izraele?!" zavolal na něj, jakmile ho uviděl. " Izraeli neškodím,"...
1. Královská 20:39...k cestě čekat na krále. Když ho král míjelzavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke...
1. Královská 22:9...mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle, Michajáše,...
2. Královská 4:12...svém pokojíku a svému mládenci Gehazimu řekl: "Zavolej tu Šunemitku." Ten ji zavolal, a když stanula před...
2. Královská 4:15...syna a její muž je starý," odpověděl Gehazi. "Zavolej ji," řekl mu. A tak ji zavolal, a když stanula ve...
2. Královská 4:22...Božího muže, zavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a oslici....
2. Královská 4:36...a nakonec otevřel oči. Elíša přivolal Gehaziho: "Zavolej Šunemitku!" Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša...
2. Královská 6:19...naráz oslepil, jak Elíša řekl. Elíša pak na  zavolal: "To není ta cesta! To není to město! Pojďte za...
2. Královská 7:10...paláci." Když dorazili k městské bránězavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k aramejskému táboru a...
2. Královská 9:1...Jorama, syna Achabova, navštívil. Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých učedníků a řekl mu: "Přepásej...
2. Královská 9:31... "Přinášíš pokoj, ty Zimri, vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval směrem k oknu a vykřikl: "Kdo je se...
2. Královská 9:33...dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji shodili. Krev vystříkla na zeď i na koně,...
2. Královská 12:8...škody na chrámu neopravili. Král Joaš si proto zavolal kněze Jojadu i ostatní kněze a otázal se: "Proč...
1. Letopisů 22:6...mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal mu, aby vystavěl dům Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 18:8...mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal jednoho komorníka a rozkázal: "Rychle, Michajáše,...
2. Letopisů 24:6...si s tím." Levité ale nespěchali. Král si tedy zavolal představeného Jojadu a otázal se: "Proč ses...
Ester 1:10... Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínemzavolal Mehumana, Bizta, Charbona, Bigta, Abagta, Zetara a...
Ester 2:14...nevcházela, ledaže by si ji král oblíbil a byla zavolána jménem. Jednoho dne přišla na řadu Ester, dcera...
Ester 4:5...odložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který byl osobně...
Job 14:15...své těžké roboty čekal bych na chvíli úlevyZavolal bys a se ti ohlásil, po díle svých rukou by ses...
Job 19:16...cizince, dívají se na jako na vetřelce. Když zavolám sluhu, vůbec se neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jej...
Job 38:34... aby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky...
Žalmy 55:17...- domy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude záchrana. Večer i ráno, také v...
Žalmy 56:10...Nazpátek stáhnou se moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V...
Izaiáš 45:4...Jákobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem  zavolal jménem tvým - i když neznáš, udělil jsem ti...
Izaiáš 46:11...vůle stane se, udělám vše, co se mi chce."  zavolám od východu dravce, muže své vůle ze země daleké. Co...
Izaiáš 48:13...založila, moje pravice nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v pozoru naráz musí stát. Všichni se shromážděte a...
Izaiáš 54:6...vší země se nazývá. Hospodin totiž zpátky zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželku, ženu, jež byla v...
Izaiáš 55:5...svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hlezavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež neznaly,...
Izaiáš 58:9...a Hospodinova sláva tvé řady uzavře. Tehdy zavoláš a Hospodin vyslyší ; o pomoc vykřikneš a řekne:...
Izaiáš 65:24...žehná Hospodin - oni i jejich potomci! Ještě než zavolají, jim odpovím; ještě než domluví, je vyslyším...
Jeremiáš 9:16..." Tak praví Hospodin zástupů: "Pochopte tozavolejte plačky, přijdou! Pošlete pro ty nejšikovnější,...
Jeremiáš 36:4...odpustil jejich hříchy a zločiny." Jeremiáš tedy zavolal Barucha, syna Neriášova, a nadiktoval mu všechno,...
Jeremiáš 42:8...dnech pak Jeremiáš dostal slovo HospodinovoZavolal tedy Jochanana, syna Kareachova, a všechny velitele...
Ezechiel 9:3...nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po...
Daniel 2:2...tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy, aby mu...
Daniel 5:12... odhalování tajemství a řešení záhad. Nech proto zavolat Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak Daniela...
Daniel 6:21...spěchal ke lví jámě. Jakmile se k přiblížilzavolal sevřeným hlasem na Daniela: "Danieli, služebníku...
Zachariáš 6:8...celou zem!" A tak prochodili zem. Potom na  zavolal: "Podívej se! Ti, kteří vyrazili na sever, utišili...
Matouš 4:21...na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítěZavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za...
Matouš 18:2...je v nebeském království největší?" Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: "Amen,...
Matouš 18:32...mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal. ‚Ty zlý služebníku!' řekl mu. ‚Odpustil jsem ti...
Matouš 20:8...vinici.' Večer řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, počínaje od posledních...
Matouš 20:25... rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Víte, že vládcové národů nad nimi...
Matouš 20:32...Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavilzavolal je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?" "Pane,"...
Marek 1:20...bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky...
Marek 3:23... Belzebuba a že vymítá démony knížetem démonůZavolal je tedy a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může...
Marek 9:35...hádali, kdo z nich je největší. Posadil se tedyzavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být...
Marek 10:42... rozhořčili se na Jakuba a Jana. Ježíš je ale zavolal k sobě a řekl jim: "Víte, že věhlasní vládcové...
Marek 10:49...smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!"...
Marek 15:44...tělo. Pilát se podivil, že Ježíš zemřelZavolal setníka a ptal se ho, zda zemřel. Když se o tom...
Lukáš 6:13...strávil v modlitbě k Bohu, a když se rozednilozavolal své učedníky. Vybral z nich dvanáct a nazval je...
Lukáš 7:18...učedníci mu o tom všem vyprávěli. Jan tehdy zavolal dva z nich a poslal je za Ježíšem s otázkou: "Jsi...
Lukáš 13:12...se vůbec nemohla narovnat. Když ji Ježíš uvidělzavolal ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl ....
Lukáš 15:26... Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanecZavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to být....
Lukáš 16:2...Ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkemZavolal ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším? Slož účty...
Lukáš 16:5... budu propuštěn!' Jednoho po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal:...
Lukáš 18:16...uviděli učedníci, okřikovali je. Ježíš si je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte...
Lukáš 19:13... aby se odtamtud vrátil jako král. Předtím si zavolal deset svých služebníků, dal jim deset hřiven a řekl...
Lukáš 19:15...ho za krále!' Když se pak vrátil jako králzavolal si služebníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil,...
Jan 1:48...fíkovníkem," řekl mu Ježíš, "ještě než Filip zavolal." "Rabbi!" zvolal Natanael, "Ty jsi Boží Syn, ty...
Jan 2:9...ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu: "Každý člověk...
Jan 4:16... nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdizavolej svého muže a přijď sem," řekl Ježíš. "Nemám muže...
Jan 9:18...věřit, že býval slepý a prohlédl. Proto si zavolali jeho rodiče. "Je tohle váš syn? Tvrdíte, že se...
Jan 9:24... ptejte se jeho.") A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: "Vyznej před Bohem pravdu!...
Jan 11:28...přijít na svět." A když to řekla, odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta,...
Jan 12:17... Zástup, který byl s ním, vydával svědectví, že zavolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých. Když...
Jan 18:33...smrtí zemřít.) Pilát se vrátil do palácezavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho...
Jan 21:5... že je to on). "Nemáte něco k jídlu, hoši?" zavolal na . "Nemáme," odpověděli. "Hoďte síť napravo od...
Skutky 4:18... o tom jménu s nikým nemluví." A tak je zavolali a přikázali jim, o Ježíšově jménu vůbec...
Skutky 5:40...snad bojovat proti Bohu!" A tak ho poslechliZavolali apoštoly, dali je zbičovat, a když jim zakázali...
Skutky 9:41...se. On podal ruku a pomohl vstát. Potom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živou. Rozneslo se to...
Skutky 10:5...Boží pozornost. Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona...
Skutky 10:7..." Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který...
Skutky 10:18...doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřímzavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?" Petr zatím...
Skutky 10:32...bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě Šimona...
Skutky 11:13... Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví, budeš...
Skutky 13:7... Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas...
Skutky 20:17...na den Letnic. Z Milétu poslal zprávu do Efesuzavolal k sobě starší církve. Když k němu přišli, řekl jim:...
Skutky 23:17...do pevnosti a pověděl mu to. Pavel pak k sobě zavolal jednoho ze setníků a řekl mu: "Vezmi toho mladíka k...
Skutky 23:18...dovedl za velitelem s hlášením: "Vězeň Pavel  zavolal a požádal, abych k tobě přivedl tohoto mladíka, že...
Skutky 23:23...mu: "Nikomu neříkej, že jsi mi to prozradil!" Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer...
Skutky 24:25...dostal strach. "Prozatím odejdi," řekl mu. "Zavolám si , budu mít čas." Přitom ovšem doufal, že mu...
Skutky 24:26...nějaký úplatek. Proto si ho také nechával často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou letech Felixe v úřadu...
Jakub 5:14... zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný?  zavolá starší sboru a ti se za něj modlí a mažou ho...
Zjevení 7:2...východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno,...
Zjevení 14:18...ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |