Zavedli

Hledám varianty 'zavedli' [ zavést (1) zavedu (2) zaveďte (1) zavedou (1) zavedly (2) zavedli (2) zavedl (8) zaveden (1) zaveď (3) ]. Nalezen 21 verš.
Leviticus 26:41...mně, takže jsem se i postavil proti nimzavedl je do země jejich nepřátel, dokud se jejich...
Numeri 20:4...umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste zavedli Hospodinovo shromáždění sem do pouště? Abychom tu...
Numeri 22:23...a šla polem. Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak postavil na...
Soudců 7:4...řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš velkéZaveď je dolů k vodě a tam ti je protříbím. O kom řeknu:...
1. Královská 5:27...vládl mír a stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem...
1. Královská 9:15...120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl nucené práce, bylo, aby vystavěl: Hospodinův chrám,...
1. Královská 12:32...synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku judskému a obětoval na oltáři....
1. Královská 12:33...osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek, vystoupil k oltáři, který...
Nehemiáš 13:26... jehož Bůh učinil králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané,...
Žalmy 66:11...nás, Bože, tříbil jsi nás jak stříbro nejčistšíZavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil...
Žalmy 74:3...jako své dědictví, na horu Sion, kde bydlel jsiZaveď své kroky k troskám bez konce - všechno ve svatyni...
Přísloví 23:19...Poslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se opíjejí vínem, k...
Izaiáš 23:7...hýření, jež tak dávné dějiny, jež jeho nohy zavedly osídlit dálné krajiny? Kdo takto rozhodl o Týru,...
Pláč 3:2...trestá jeho rozzuřený kyj. Odehnal , do tmy zavedl, a ne ke světlu. Zas a znovu, celý den obrací ruku...
Ezechiel 39:2...si . Přitáhnu a vyvleču z dalekého severuzavedu na hory Izraele, kde ti vyrazím luk z levice a...
Ezechiel 46:21...tak lid." Poté odvedl na vnější nádvoříZavedl do jeho čtyř rohů, a hle - v každém rohu nádvoří...
Zachariáš 13:9...takže v zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně. Přetavím je, jako se taví stříbro,...
Skutky 9:39...přišel. Petr vstal a šel s nimi. Když přišelzavedli ho do horní místnosti, kde ho s pláčem obstoupily...
Skutky 21:37...a křičeli: "Pryč s ním!" Když měl být Pavel zaveden do pevnosti, oslovil velitele: "Mohu s tebou...
Židům 12:13...síly ochabujícím rukám i podlomeným kolenům" a "zaveďte své kroky na přímé cesty," aby to, co kulhá, zcela...
2. Petr 2:1...mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |