Zavřeni

Hledám varianty 'zavřeni' [ zavřu (1) zavřou (4) zavřít (6) zavři (6) zavřete (1) zavřeny (1) zavřeni (1) zavřena (1) zavřely (5) zavřelo (1) zavřeli (6) zavřela (8) zavřel (11) zavře (5) ]. Nalezeno 57 veršù.
Genesis 7:16...samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa....
Genesis 8:2...utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země...
Genesis 19:6...jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchoduzavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte...
Genesis 19:10...ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po...
Genesis 20:18...totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil...
Genesis 42:17...živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem...
Leviticus 20:4...mou svatyni a znesvětil svaté jménoZavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své...
Numeri 16:33...do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění. Celý kolemstojící...
Deuteronomium 11:17...se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvemzavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou...
Jozue 2:7...brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu...
Soudců 3:22...čepelí vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad  zavřel, protože mu ten meč z břicha nevytáhl. Ven vyšel...
Soudců 3:23...ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli služebníci, a...
Soudců 9:51...všichni muži a ženy, všichni obyvatelé městaZavřeli za sebou a vystoupili na střechu věže. Abimelech...
Soudců 18:19...to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce a kněze nám. Je...
1. Samuel 6:10...krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma. Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s...
1. Královská 8:35...dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale...
2. Královská 4:4...prázdné džbány. jich není málo! Pak se vraťzavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch...
2. Královská 4:5..." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni podávali džbány a ona nalévala. Když...
2. Královská 4:21...ho nahoru a položila na lůžko Božího mužezavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli...
2. Královská 4:33...chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitřzavřel se s ním o samotě a začal se modlit k Hospodinu....
2. Královská 6:32...o hlavu. Dávejte pozor; ten posel přijdezavřete za ním dveře a pevně je držte. Slyším, jak mu jde v...
2. Letopisů 6:26...jim a jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale...
2. Letopisů 7:13...si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly...
2. Letopisů 29:7...příbytku a obrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy a nezažehli...
Nehemiáš 6:10...domě, uvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí totiž zavraždit. V noci přijdou...
Nehemiáš 7:3...otevřené. Ti, kdo konají službu, vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak drží hlídky;...
Nehemiáš 13:19...začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem,  zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí...
Žalmy 63:12...každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů  zavřou se! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 69:16...její hlubina, kdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své lásky, v...
Žalmy 78:53... takže se neděsili, nad jejich nepřáteli se vody zavřely. Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již...
Žalmy 106:11...soky, vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani jediný z nich neutek....
Žalmy 107:42... Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý, se tohoto drží, o...
Kazatel 12:4...jež vyhlížely z oken, se do tmy ponoří. Tehdy se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna umlkne, budeš se...
Izaiáš 6:10...Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim ušizavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Izaiáš 22:22...vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. Zapustím ho jako hřeb...
Izaiáš 24:22...na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc...
Izaiáš 26:20...s zavlažíš! Vejdi, můj lide, do svých pokojůzavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku, než...
Izaiáš 29:10...po pivě. Hospodin na vás vylil ducha mrákotyzavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše...
Izaiáš 45:1... abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji...
Jeremiáš 13:19...koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude...
Pláč 3:54... zaházeli kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem ztracený! V nejhlubší jámě,...
Ezechiel 3:24... na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdizavři se doma," řekl mi. "Synu člověčí, vezmou na tebe...
Ezechiel 26:19...jako jsou města, kde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubina a mocné vody přikryjí, tehdy srazím...
Ezechiel 46:12...den. Poté odejde a brána se po jeho odchodu zavře. Každý den, ráno co ráno, přineseš Hospodinu jako...
Daniel 6:23... "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před...
Malachiáš 1:10...praví Hospodin zástupů. Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo nezapaloval! Nelíbíte...
Matouš 6:6...Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíkuzavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu....
Matouš 13:15...lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Matouš 25:10...byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly:...
Lukáš 4:20...vyhlásit léto Hospodinovy milosti." Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v...
Lukáš 4:25...vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký...
Lukáš 13:25...vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstanezavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane...
Skutky 12:4...nekvašených chlebů.) Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po...
Skutky 21:30...a táhli ho ven z chrámu. Dveře se za ním ihned zavřely. se ho chystali zabít, když k veliteli římské...
Skutky 28:27...lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Zjevení 3:8...před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi slovo...
Zjevení 11:6...ublížit, musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |