Zavře

Hledám varianty 'zavře' [ zavřu (1) zavřou (4) zavřít (6) zavři (6) zavřete (1) zavřeny (1) zavřeni (1) zavřena (1) zavřely (5) zavřelo (1) zavřeli (6) zavřela (8) zavřel (11) zavře (5) ]. Nalezeno 57 veršù.
Genesis 7:16...samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa....
Genesis 8:2...utišila. Prameny propasti i nebeské průduchy se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země...
Genesis 19:6...jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchoduzavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte...
Genesis 19:10...ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po...
Genesis 20:18...totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil...
Genesis 42:17...živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem...
Leviticus 20:4...mou svatyni a znesvětil svaté jménoZavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své...
Numeri 16:33...do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění. Celý kolemstojící...
Deuteronomium 11:17...se jim, Hospodin by proti vám vzplanul hněvemzavřel by nebe, aby nevydalo déšť, a země by nevydala svou...
Jozue 2:7...brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu...
Soudců 3:22...čepelí vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad  zavřel, protože mu ten meč z břicha nevytáhl. Ven vyšel...
Soudců 3:23...ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli služebníci, a...
Soudců 9:51...všichni muži a ženy, všichni obyvatelé městaZavřeli za sebou a vystoupili na střechu věže. Abimelech...
Soudců 18:19...to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce a kněze nám. Je...
1. Samuel 6:10...krávy, zapřáhli je do vozu a jejich telata zavřeli doma. Hospodinovu truhlu naložili na vůz spolu s...
1. Královská 8:35...dal jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale...
2. Královská 4:4...prázdné džbány. jich není málo! Pak se vraťzavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch...
2. Královská 4:5..." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni podávali džbány a ona nalévala. Když...
2. Královská 4:21...ho nahoru a položila na lůžko Božího mužezavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli...
2. Královská 4:33...chlapec ležel mrtvý na lůžku. Elíša šel dovnitřzavřel se s ním o samotě a začal se modlit k Hospodinu....
2. Královská 6:32...o hlavu. Dávejte pozor; ten posel přijdezavřete za ním dveře a pevně je držte. Slyším, jak mu jde v...
2. Letopisů 6:26...jim a jejich otcům. Kdyby hřešili proti tobě, a zavřela by se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale...
2. Letopisů 7:13...si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly...
2. Letopisů 29:7...příbytku a obrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy a nezažehli...
Nehemiáš 6:10...domě, uvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí totiž zavraždit. V noci přijdou...
Nehemiáš 7:3...otevřené. Ti, kdo konají službu, vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak drží hlídky;...
Nehemiáš 13:19...začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem,  zavřou vrata. Zakázal jsem je otevírat, dokud neskončí...
Žalmy 63:12...každý, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů  zavřou se! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 69:16...její hlubina, kdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své lásky, v...
Žalmy 78:53... takže se neděsili, nad jejich nepřáteli se vody zavřely. Takto je dovedl ke své svaté zemi, k hoře, již...
Žalmy 106:11...soky, vykoupil je ze spárů nepřátel. Voda se zavřela nad jejich trýzniteli, ani jediný z nich neutek....
Žalmy 107:42... Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý, se tohoto drží, o...
Kazatel 12:4...jež vyhlížely z oken, se do tmy ponoří. Tehdy se zavřou dveře do ulice a mlýnek zvolna umlkne, budeš se...
Izaiáš 6:10...Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim ušizavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Izaiáš 22:22...vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře. Zapustím ho jako hřeb...
Izaiáš 24:22...na zemi. Budou nahnáni jako vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc...
Izaiáš 26:20...s zavlažíš! Vejdi, můj lide, do svých pokojůzavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku, než...
Izaiáš 29:10...po pivě. Hospodin na vás vylil ducha mrákotyzavřel vám oči - vaše proroky, zakryl vám hlavy - vaše...
Izaiáš 45:1... abych mu otevíral brány a dveře nezůstaly zavřeny: před tebou půjdu a srovnám nerovnosti, rozbiji...
Jeremiáš 13:19...koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude...
Pláč 3:54... zaházeli kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem ztracený! V nejhlubší jámě,...
Ezechiel 3:24... na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdizavři se doma," řekl mi. "Synu člověčí, vezmou na tebe...
Ezechiel 26:19...jako jsou města, kde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubina a mocné vody přikryjí, tehdy srazím...
Ezechiel 46:12...den. Poté odejde a brána se po jeho odchodu zavře. Každý den, ráno co ráno, přineseš Hospodinu jako...
Daniel 6:23... "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před...
Malachiáš 1:10...praví Hospodin zástupů. Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo nezapaloval! Nelíbíte...
Matouš 6:6...Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíkuzavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu....
Matouš 13:15...lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Matouš 25:10...byly připravené, s ním šly na svatbu. A dveře se zavřely. Když potom přišly ty zbylé družičky a říkaly:...
Lukáš 4:20...vyhlásit léto Hospodinovy milosti." Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil se. Oči všech v...
Lukáš 4:25...vám popravdě, že za Eliášových dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký...
Lukáš 13:25...vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstanezavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane...
Skutky 12:4...nekvašených chlebů.) Když se ho zmocnil, dal ho zavřít do vězení a hlídat čtyřmi čtveřicemi vojáků. Po...
Skutky 21:30...a táhli ho ven z chrámu. Dveře se za ním ihned zavřely. se ho chystali zabít, když k veliteli římské...
Skutky 28:27...lidu ztvrdlo; ušima ztěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem...
Zjevení 3:8...před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi slovo...
Zjevení 11:6...ublížit, musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť....

Slova obsahující zavře: neuzavřel (1) neuzavřeš (1) nezavře (3) uzavře (6) uzavřel (46) uzavřeli (10) uzavřelo (2) uzavřen (1) uzavřena (2) uzavřeno (1) uzavřete (4) zavře (5) zavřel (11) zavřela (8) zavřeli (6) zavřelo (1) zavřely (5) zavřena (1) zavřená (5) zavřené (4) zavřeni (1) zavření (1) zavřeny (1) zavřený (1) zavřenými (1) zavřeští (1) zavřete (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |