Zavázala

Hledám varianty 'zavázala' [ zavázala (2) zavázal (19) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 24:3...jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych  zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že...
Genesis 24:37...syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z dcer...
Genesis 50:5...faraonovým uším mou prosbu. Můj otec  zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v ...
Genesis 50:6..."Jdi a pohřbi svého otce podle přísahy, jíž  zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a...
Genesis 50:25...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel,...
Exodus 13:19... Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel,...
Numeri 30:10... Hospodin slib odpustí. (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena...
Jozue 2:17...řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto...
1. Samuel 14:24...muži byli toho dne vysíleni, ale Saul zavázal vojsko touto přísahou: "Zlořečený ten, kdo by...
1. Samuel 14:27...přísahy. Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v...
1. Samuel 14:28... Jeden z mužů mu tehdy řekl: "Tvůj otec zavázal vojsko přísahou: ‚Zlořečený ten, kdo by dnes okusil...
2. Královská 5:23...a přemlouval ho: "Vezmi si prosím dva talenty." Zavázal tedy dva talenty stříbra do dvou pytlů, přidal k...
2. Královská 11:17...bránou do královského paláce, zabili ji. Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou, že budou...
2. Královská 23:3...Hospodinově chrámu. Pak se postavil ke sloupuzavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i...
2. Letopisů 34:31...chrámu. Potom se postavil ke sloupuzavázal se před Hospodinem smlouvou, že bude celým srdcem i...
2. Letopisů 34:32... Všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v Benjamínovizavázal toutéž smlouvou, aby se obyvatelé Jeruzaléma řídili...
2. Letopisů 34:33...izraelských území. Každého, kdo žil v Izraelizavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po celou dobu...
2. Letopisů 36:13...proti králi Nabukadnezarovi, který ho před Bohem zavázal slibem věrnosti. Byl tvrdošíjný a zatvrzele se...
Ezdráš 10:5...silný a jednej!" Ezdráš tedy vstal a přísahou zavázal přední kněze, levity i všechen Izrael, že se tak...
Nehemiáš 5:12... Uděláme, jak říkáš." Svolal jsem tedy knězezavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají....
Ezechiel 17:13...z královského semene, uzavřel s ním smlouvuzavázal ho přísahou. Odvedl také přední muže země, aby to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |