Zatroubíte

Hledám varianty 'zatroubíte' [ zatrubte (4) zatrub (1) zatroubíte (2) zatroubit (2) zatroubím (1) zatroubily (1) zatroubilo (1) zatroubili (3) zatroubil (13) zatroubí (8) ]. Nalezeno 36 veršù.
Leviticus 25:9...devět let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní...
Numeri 10:3...oddíly dávat na pochod. Když se na dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání...
Numeri 10:4...k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obecZatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové,...
Numeri 10:5...jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. Když zatroubíte s přefukováním, dají se na pochod oddíly...
Numeri 10:6...se na pochod oddíly tábořící na východě. Když zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na pochod oddíly...
Jozue 6:5...a kněží troubí na trouby. Jakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak ...
Jozue 6:16...město sedmkrát. Když obcházeli posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin...
Soudců 3:27...Pesilim a prchal směrem k Seiře. Když dorazilzatroubil v Efraimských horách na beraní roh. Synové...
Soudců 6:34... Na Gedeona tehdy sestoupil Duch HospodinůvZatroubil na beraní roh a svolal Abiezerské k sobě....
Soudců 7:18...udělejte přesně to, co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit...
Soudců 7:19...Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili džbány, které si nesli....
Soudců 7:20...džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi...
Soudců 7:22...začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo těch tři sta beraních rohů, Hospodin po celém...
1. Samuel 13:3...se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: " to Hebrejové slyší!"...
2. Samuel 2:28...stíhat své bratry do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži přestali Izraelce...
2. Samuel 18:16...zbrojnošů a ubili Abšaloma k smrti. Joáb potom zatroubil na roh a zastavil vojsko v dalším pronásledování...
2. Samuel 20:1...ničema jménem Šeba, syn Benjamínce Bichriho. Ten zatroubil na roh a prohlásil: "Co máme společného s...
2. Samuel 20:22... usekli hlavu a hodili ji Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od města rozešli, odkud...
1. Královská 1:39...stánku roh s olejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní roh a všichni přítomní zvolali: "...
2. Letopisů 13:12... Bůh je s námi! Stojí nám v čele! Jeho kněží zatroubí proti vám, synové Izraele! Nebojujte s Hospodinem,...
Žalmy 81:4...hudba, zvučí tamburína, líbezná loutna i citeraZatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší...
Žalmy 98:6... při citeře mu žalmy zpívejte. Na trubky a rohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejte! Moře burácí se...
Izaiáš 27:13... budete sesbíráni po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti,...
Jeremiáš 6:1... prchněte, z Jeruzaléma utečte! V Tekoji na roh zatrubte, dejte znamení nad Bet-keremem: Od severu se blíží...
Ezechiel 33:3...za strážce. Jakmile uvidí, že na tu zem jde mečzatroubí na polnici a všechny varuje. Když někdo uslyší...
Ozeáš 5:8...pohltí i s jejich pozemky. V Gibeji na roh zatrubte, v Rámě zazní polnice, na poplach v Bet-avenu...
Zachariáš 9:14...a jako blesk vyrazí jeho šíp. Panovník Hospodin zatroubí na polnici a vyrazí v jižní vichřici. Hospodin...
1. Korintským 15:52...okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec.  zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme...
Zjevení 8:7...polnicemi se pak připravilo k troubení. Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s...
Zjevení 8:8...třetina stromů a shořela veškerá zeleň. Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká...
Zjevení 8:10...majících duši a třetina lodí byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící...
Zjevení 8:12...kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly. Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce,...
Zjevení 8:13... běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!" Když zatroubil pátý anděl,...
Zjevení 9:1...tři andělé mají zatroubit na své polnice!" Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe...
Zjevení 9:13...pominulo, hle, dvojí "běda" se blíží! Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř...
Zjevení 11:15... hle, třetí "běda" se rychle blíží: Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |