Zatkli

Hledám varianty 'zatkli' [ zatknout (10) zatkli (7) zatkl (3) zatčen (1) ]. Nalezen 21 verš.
Jeremiáš 36:26... aby písaře Barucha i proroka Jeremiáše zatkli. Hospodin je ale skryl. Poté, co král spálil svitek...
Jeremiáš 37:14..."Jiriáš ho ale vůbec neposlouchal. Jeremiáše zatkl a přivedl ho k hodnostářům. Ti se na Jeremiáše...
Matouš 14:3...se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiadě, manželce svého...
Matouš 21:46... pochopili, že mluví o nich, a chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupů, protože lidé ho měli za...
Matouš 26:55..."Jsem snad zločinec, že jste se vypravili zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně sedával v...
Matouš 26:57...učedníci opustili a utekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k veleknězi Kaifášovi, kde se...
Marek 6:17...Herodes totiž osobně poslal pro Jana, dal ho zatknout, spoutat a uvěznit kvůli Herodiadě, s níž se...
Marek 12:12... že to podobenství řekl o nich, chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupu, a tak ho nechali a odešli....
Marek 14:48..."Jsem snad zločinec, že jste se vypravili zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně býval v...
Lukáš 22:54...Ale toto je vaše chvíle - vláda temnoty." Tak ho zatkli a odvedli do domu nejvyššího kněze. Petr ho ale...
Jan 7:30...jsem od něj a on poslal." Chtěli ho za to zatknout, ale nikdo na něj nevztáhl ruku, neboť ještě...
Jan 7:32...kněžími na něj poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko jsem s vámi;...
Jan 10:39...Otec je ve mně a v něm." Chtěli ho tedy opět zatknout, ale unikl jim z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán...
Jan 11:57...dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do...
Jan 18:12...s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli ho nejdříve k Annášovi. Byl...
Skutky 4:3...s Ježíšem hlásají vzkříšení z mrtvýchZatkli je, a protože byl večer, nechali je do druhého...
Skutky 5:18...saduceů. Naplněni nenávistí nechali apoštoly zatknout a vsadit do veřejné věznice. Hospodinův anděl ale...
Skutky 6:12...i starší a znalce Písma, takže Štěpána nakonec zatkli a odvedli před Veleradu. Tam postavili falešné...
Skutky 12:3... a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zatknout i Petra. (Bylo to během Svátku nekvašených chlebů...
Skutky 21:33...vojáky, přestali Pavla bít. Velitel přistoupilzatkl ho a dal ho spoutat dvěma řetězy. Potom se ptal, kdo...
Skutky 28:17...proti otcovským zvykům, byl jsem v Jeruzalémě zatčen a vydán Římanům. Ti po výslechu chtěli propustit...

Slova obsahující zatkli: nezatkli (2) zatkli (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |