Zatím

Hledám varianty 'zatím' [ zatím ]. Nalezeny 72 verše.
Genesis 24:14...abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij;  zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou jsi...
Genesis 24:21...a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho...
Genesis 24:44...džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij,  zatím načerpám vodu pro tvé velbloudy,' pak je to ta,...
Genesis 24:46...rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij;  zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona napájela...
Genesis 37:36...A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu dvořanu Putifarovi,...
Genesis 42:16...jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se ověřila vaše slova a ukázalo...
Exodus 2:5...přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku,...
Exodus 3:1...pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze Jetra....
Exodus 4:27...ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel...
Exodus 14:17...Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za...
Exodus 17:10...řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel...
Leviticus 26:43...s Abrahamem a připomenu si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat...
Numeri 19:9... do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na čisté místo...
Numeri 22:19... malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc.  zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak...
Numeri 22:22...vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky....
Numeri 23:3...Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti,  zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi...
Numeri 23:15...řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti.  zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s Balámem...
Numeri 32:17... dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny před...
Numeri 33:4...celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi...
Jozue 8:5... a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jako prve a my...
Jozue 8:7...jako prve.' Budeme tedy před nimi utíkat a vy zatím vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš...
Soudců 4:17...padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce Chebera....
Soudců 12:1...dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští muži se zatím sešikovali a překročili Jordán směrem k Cafonu. "Proč...
Soudců 18:17...dovnitř. Vzali tu modlu, efod i bůžky. Kněz zatím stál u brány s šesti sty muži v plné zbroji. Těch pět...
Soudců 20:33...se sešikoval v Baal-tamaru. Izraelská záloha zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje. Deset...
1. Samuel 13:23...jeho syn Jonatan je měli. Filištínská hlídka se zatím přesunula k průsmyku Michmas. Jednoho dne řekl...
1. Samuel 14:2...naproti." Svému otci to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem u Migronu...
1. Samuel 15:6...Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte se, opusťte Amalekovce...
1. Samuel 17:16...vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po čtyřicet dnů každé ráno i večer přicházel a...
1. Samuel 26:3...u cesty na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl, že za ním Saul přišel...
2. Samuel 13:20...tvůj bratr Amnon?" řekl Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, sestro - vždyť je to tvůj...
2. Samuel 13:37...dali do velmi hlasitého pláče. Abšalom zatím prchal. Zamířil ke gešurskému králi Talmajovi, synu...
2. Samuel 16:15...dorazili na místo, kde si odpočinuli. Abšalom zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do Jeruzaléma....
2. Samuel 17:18...je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim,...
2. Samuel 20:12...Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když ten muž viděl, že...
2. Královská 5:5...se na cestu!" odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy vypravil...
2. Královská 6:32...nepřijde o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu...
2. Královská 9:14...Nimšiho, zahájil spiknutí proti Joramovi. (Joram zatím v čele izraelského vojska hájil Rámot-gileád před...
2. Královská 10:24...k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: "Za ty...
1. Letopisů 20:1...zemi Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji....
1. Letopisů 21:20...Hospodinově jménu vyřídil, a šel. Aravna, který zatím mlátil pšenici, se ohlédl a spatřil anděla. Jeho...
2. Letopisů 23:5...paláce a další u Brány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu. do...
Ester 1:9...každého obsluhují, co hrdlo ráčí. Královna Vašti zatím v Xerxově královském paláci uspořádala hostinu pro...
Žalmy 71:14...jsou přikryti ti, kdo usilují o neštěstí!  zatím budu doufat bez ustání, chválit budu víc a víc....
Žalmy 119:23...zasedají a pomlouvají , tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi...
Žalmy 141:10...Ničemové padnou do svých vlastních sítí -  zatím uniknu! Poučný žalm Davidův. Jeho modlitba, když byl...
Pláč 1:8... teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních...
Ezechiel 9:3...u bronzového oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k...
Ezechiel 22:29...Hospodin' - Hospodin ale nemluvil! Prostý lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chudým a ubohým a na...
Ezechiel 47:3...z její pravé strany se řinula voda. Onen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc...
Jonáš 1:5...náklad z lodi do moře, aby odlehčili.Jonáš zatím sestoupil do podpalubí, kde si lehl a tvrdě usnul....
Matouš 26:3...ukřižován." Na dvoře velekněze jménem Kaifáš se zatím sešli vrchní kněží se staršími lidu, aby se poradili,...
Matouš 26:36...zvané Getsemane, řekl jim: "Posaďte se tu. se zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petra a oba...
Matouš 26:69..."Prorokuj nám, Mesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka...
Matouš 27:11...hrnčířovo pole, jak mi uložil Hospodin." Ježíš zatím stanul před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty...
Marek 14:66...A sluhové ho tloukli holemi. Petr byl zatím dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových...
Lukáš 1:21... do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se, že se tak dlouho...
Lukáš 2:52...matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem....
Lukáš 15:25...nalezen!' A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec....
Lukáš 19:47... Vrchní kněží, znalci Písma a přední muži z lidu zatím hledali způsob, jak ho zničit. Nevěděli ale, jak to...
Lukáš 23:34... odpusť jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě...
Jan 7:28... nikdo nebude vědět, odkud je." Ježíš, který zatím vyučoval v chrámě, tehdy zvolal: "Znáte a také...
Jan 18:25...v poutech k veleknězi Kaifášovi. Šimon Petr zatím stál u ohně a ohříval se. Zeptali se ho: "Nepatříš...
Jan 18:28...však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout. Ježíše zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě...
Skutky 3:21...k vám pošle ohlášeného Mesiáše - Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi do času nápravy všech věcí, jak...
Skutky 5:21...do chrámu a učili. Velekněz a jeho stoupenci zatím svolali Veleradu (totiž celé staršovstvo synů...
Skutky 8:3...pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i...
Skutky 10:19..."Je tu hostem Šimon zvaný Petr?" Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tři...
Skutky 18:24...a Frygii a posiloval všechny učedníky. Do Efesu zatím přišel jeden Žid jménem Apollo, výmluvný muž a znalec...
Skutky 23:35..., jakmile se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci. Po pěti dnech do...
2. Korintským 1:14... že jednou porozumíte dokonale (tak jako nám zatím rozumíte zčásti), že v den Pána Ježíše budeme vaší...
2. Korintským 9:2...Řecko je připraveno od loňska. Vaše horlivost zatím podnítila mnohé. Posílám tedy zmíněné bratry, aby se...

Slova obsahující zatím: prozatím (1) zatím (72) zatímco (89)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |