Zasvětili

Hledám varianty 'zasvětili' [ zasvěťte (2) zasvětit (2) zasvětíš (1) zasvětili (10) zasvětil (11) zasvětí (8) zasvěť (2) zasvěceny (1) zasvěceno (3) zasvěceni (1) zasvěcen (7) ]. Nalezeno 48 veršù.
Exodus 13:2...k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci...
Leviticus 27:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za...
Leviticus 27:14...vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinuZasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz...
Leviticus 27:15... při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu...
Leviticus 27:16...ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jehoZasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude...
Leviticus 27:17...stříbra za plochu osetou chomerem ječmeneZasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při...
Leviticus 27:18...hned od léta milosti, zůstane při určené ceněZasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz...
Leviticus 27:19...určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k určené ceně ještě pětinu...
Leviticus 27:22...pole jemu propadlé; stane se majetkem knězeZasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho...
Leviticus 27:26...patří Hospodinu právem prvorozenství, však nikdo zasvětit nemůže. je ze skotu nebo z bravu, patří již...
Leviticus 27:28... Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenuZasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne...
Numeri 3:13...kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak...
Numeri 6:2...rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i piva; nenapije...
Numeri 6:12...posvětí svou hlavu a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť...
Numeri 8:17...jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny...
Deuteronomium 15:19...prvorozeného samce ze svého skotu a bravu zasvěť Hospodinu, svému Bohu. Prvorozeného býčka nepoužívej...
Jozue 6:19... zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinova pokladu."...
Soudců 13:5...dotknout břitva, protože bude od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z...
Soudců 13:7...ten chlapec bude od matčina lůna do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k...
Soudců 16:17...nedotkla břitva, protože jsem od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by ...
2. Samuel 8:11... zlaté a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech...
2. Samuel 8:12... Amonců, Filištínů a Amalekovců. Rovněž tak zasvětil i kořist od Hadad-ezera, syna Rechobova, krále...
1. Královská 8:63...000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele zasvětili Hospodinův chrám. Toho dne král posvětil střed...
2. Královská 10:20...lest, aby mohl vyhubit Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost Baalovi," přikázal Jehu, a tak to...
2. Královská 23:11...chrámu odstranil koně, které judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího...
1. Letopisů 18:11... stříbrné a bronzové předměty a král David je zasvětil Hospodinu stejně jako stříbro a zlato, které...
1. Letopisů 26:26...za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král David a vůdcové otcovských rodů, velitelé...
1. Letopisů 26:27...vojska. Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil...
1. Letopisů 26:28...zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn Kíšův, Abner, syn...
2. Letopisů 2:3...chrám jménu Hospodina, svého Boha. Chci ho zasvětit k pálení vonného kadidla před jeho tváří, k...
2. Letopisů 7:5...býků a 120 000 ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti...
2. Letopisů 29:31...se mu. Potom Ezechiáš promluvil: "Teď jste zasvěceni kněžské službě Hospodinu. Přistupujte do...
2. Letopisů 29:33...vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo,...
2. Letopisů 31:6... Přinášeli také desátky ze své úrody, které zasvětili Hospodinu, svému Bohu, a vršili je na hromady....
Ezdráš 6:16...i ostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků,...
Ezdráš 7:10...Bůh nad ním držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův...
Nehemiáš 3:1...vrata. Pokračovali dál k věži Mea, a když ji zasvětili, postupovali k věži Chananel. Vedle nich...
Izaiáš 23:18...zemském povrchu. Výdělek a zisk Týru však bude zasvěcen Hospodinu. Jeho zisk nebude hromaděn ani ukládán,...
Jeremiáš 31:40... k rohu Koňské brány na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinu a město nikdy nebude vyvráceno ani...
Ezechiel 20:40...o vaše oběti a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili. vás vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do...
Ezechiel 43:26...konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěnzasvěcen. ty dny uplynou, počínaje osmým dnem budou...
Ezechiel 44:29...a připadne jim všechno, co bude v Izraeli zasvěceno Hospodinu. To nejlepší ze všech prvotin a každý z...
Ozeáš 9:10...první ovoce. Potom však odešli za Baal-peoremzasvětili se obludě. Stali se stejně ohavnými jako ten...
Micheáš 4:13...železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národyzasvětíš Hospodinu jejich zisk a Pánu vší země jejich...
Lukáš 2:23...zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen Hospodinu," a přinesli oběť, jak říká Hospodinův...
1. Korintským 10:28... Kdyby vám ale někdo řekl: "Tohle bylo zasvěceno bohům," pak to nejezte. Mějte ohled na toho, kdo...
Filipským 4:12...užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek....
1. Petr 3:15...toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat." Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat...

Slova obsahující zasvětili: nezasvětili (1) zasvětili (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |