Zasvěcenou

Hledám varianty 'zasvěcenou' [ zasvěcenými (1) zasvěceným (3) zasvěcenou (3) zasvěcení (21) zasvěcené (5) ]. Nalezeny 32 verše.
Exodus 20:10...svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinkuzasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou...
Leviticus 21:12...tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! jsem Hospodin. Ožení...
Numeri 6:4... čerstvé nebo sušené. Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od zrnka...
Numeri 6:6...hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému. Neposkvrní se...
Numeri 6:7...sestře, kdyby zemřeli, neboť na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude...
Numeri 6:8...znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. Kdyby však v jeho blízkosti...
Numeri 6:9...někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého...
Numeri 6:13...ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání a...
Numeri 6:18...setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí....
Numeri 6:19...placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním...
Numeri 6:21...skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který učinil (kromě toho,...
Numeri 7:10...oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 7:11... Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své daryzasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden...
Numeri 7:84... syna Enanova. Toto byl dar vůdců Izraelezasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís,...
Numeri 7:88... 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl darzasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš...
Deuteronomium 5:14...svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinkuzasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou...
1. Královská 7:51...na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a...
2. Královská 12:5...výšinách. Joaš řekl kněžím: "Shromážděte všechno zasvěcené stříbro, které se přináší do Hospodinova chrámu -...
2. Královská 12:19...Jeruzalém. Judský král Joaš proto vzal všechny zasvěcené dary svých předků, judských králů Jošafata,...
1. Letopisů 29:5...vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídnezasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové otcovských...
2. Letopisů 5:1...na Hospodinově chrámu. Šalomoun pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a...
2. Letopisů 15:18...srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu zasvěcenou kořist svého otce i svou vlastní, stříbro a...
2. Letopisů 30:21...každý den chválili Hospodina zvučnými nástroji zasvěcenými Hospodinu. Ezechiáš také vyjádřil uznání všem...
2. Letopisů 31:12... svědomitě do nich snesli příspěvky, desátkyzasvěcené dary. Dohledem nad nimi byl pověřen levita...
2. Letopisů 35:3...je ke službě v Hospodinově chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinu, aby učili celý Izrael, řekl: "Složte...
2. Letopisů 35:13... Beránky pekli na ohni, jak je předepsáno, ale zasvěcené části vařili v hrncích, kotlích a pánvích a ihned...
Ezdráš 6:17...navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a...
Nehemiáš 12:27...přivedeni do Jeruzaléma, aby radostně oslavovali zasvěcení hradeb zpěvy díků a hraním na činely, lyry a...
Pláč 4:7...v jedinou chvíli, aniž se ruka pohnulaZasvěcení tu bývali čistější než sníh, nad mléko bělejší....
Daniel 3:2...a všechny úředníky provincií, aby se dostavilizasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar....
Daniel 3:3...všichni úředníci provincií se tedy shromáždilizasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Když...
Jan 10:22...Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš se procházel v chrámě, v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |