Zastyděli

Hledám varianty 'zastyděli' [ zastydíš (1) zastydí (12) zastydět (1) zastyděli (4) zastyď (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
2. Letopisů 30:15...velikonočního beránka. Kněží a levité se zastyděli, posvětili se a přinesli do Hospodinova chrámu...
Žalmy 109:28...vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo napadli, se zaraduje tvůj služebník!...
Izaiáš 23:4...Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi tržištěm národůZastyď se, Sidone, mořská pevnosti, neboť moře promluví:...
Izaiáš 24:23...souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě...
Izaiáš 26:11...nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltí! Nám však,...
Jeremiáš 3:3... byla jsi zatvrzelá jako coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi ...
Jeremiáš 50:12...si jako hřebci mohutní. Vaše matka se ale zastydí, vaše rodička se bude hanbou červenat. Hle, bude...
Jeremiáš 51:47...s babylonskými modlami! Celá jejich zem se zastydí, v všude budou ležet mrtvoly. Nebe a země i...
Ezechiel 16:63... že jsem Hospodin. Tehdy se rozpomenešzastydíš a samou hanbou ani neotevřeš ústa, očistím...
Ezechiel 43:10...člověčí, popiš domu Izraele tento chrám, aby se zastyděli za své hříchy. si uvědomí dokonalost jeho...
Ezechiel 43:11...hříchy. si uvědomí dokonalost jeho rozměrůzastydí se za vše, co páchali. Ukaž jim uspořádání chrámu a...
Micheáš 3:7...nimi zatemní. Vidoucí budou zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si studem tváře zakryjí, protože jim Bůh...
Micheáš 7:16...Egypt, ukážu vám své zázraky." se národy zastydí, to uvidí, jsou zbaveni vší odvahy! si...
Matouš 21:37...poslal svého syna. Řekl si: ‚Před mým synem se zastydí.' Když ale vinaři toho syna uviděli, řekli si:...
Marek 12:6...tedy k nim, neboť si říkal: ‚Před mým synem se zastydí.' Vinaři si ale řekli: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho...
Lukáš 13:17...pouta?" Když to řekl, všichni jeho protivníci se zastyděli, ale všechen zástup se radoval ze všech slavných...
Lukáš 20:13...Pošlu svého milovaného syna. Snad se před ním zastydí.' Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu:...
2. Tesalonickým 3:14...si na něj pozor a nestýkejte se s ním, se zastydí. Nemějte ho však za nepřítele, ale napomínejte ho...
1. Petr 3:16...dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvajízastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |