Zastavte

Hledám varianty 'zastavte' [ zastavte (4) zastavit (4) zastavím (2) zastavily (3) zastavilo (2) zastavili (8) zastavila (10) zastavil (20) zastaví (11) zastav (6) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 18:3...a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavostzastav se u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést...
Genesis 24:11...Aramu k Náchorovu městu. Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v...
Genesis 42:28...bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám...
Exodus 32:12...na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti...
Leviticus 13:5...Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších sedm...
Leviticus 13:37...je nečistý. Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se...
Numeri 17:13... Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700...
Numeri 17:15... kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu...
Numeri 25:8...podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000...
Jozue 3:8...smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vodzastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele:...
Jozue 3:16...vylévá z břehů), vtom se vody přitékající shora zastavily. Nahromadily se velmi daleko odtud, u města Adam...
Jozue 10:12... Jozue před zraky Izraele řekl: "Sluncezastav se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo...
Jozue 10:13...tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý...
Soudců 9:35...oddílech. Jakmile Gaal, syn Ebedův, vyšelzastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech...
1. Samuel 6:14... Vůz dojel k poli Jošuy Betšemešskéhozastavil tam u velikého kamene. Místní pak ten vůz...
1. Samuel 9:27...toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav se na chvíli. Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy...
1. Samuel 14:9...těm mužům a ukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na místě a...
2. Samuel 2:23...přišel na místo, kde Asael padl a zemřel, se tam zastavil. Potom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když...
2. Samuel 15:17...o dům. Když král s celým tím zástupem odcházelzastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci...
2. Samuel 18:16...Abšaloma k smrti. Joáb potom zatroubil na rohzastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma...
2. Samuel 20:12... Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z cesty do pole a hodil přes něj...
2. Samuel 24:21...něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán...
1. Královská 18:44..."Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než  zastaví liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny,...
2. Královská 2:7...spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimiZastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu...
2. Královská 4:8... Od doby se pokaždé, když tudy procházelzastavil u na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi:...
2. Královská 5:9...pak Náman dorazil se svým vozem a spřeženímzastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém...
2. Královská 8:9...tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když přišelzastavil se před ním a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn,...
1. Letopisů 21:22...něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho,"...
Ezdráš 4:24... Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku vlády perského krále Dareia. ...
Nehemiáš 4:5... vpadneme mezi . Pobijeme je a dílo se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich...
Nehemiáš 12:39...bránu, věž Chananel, věž Mea k Ovčí bráněZastavili jsme u Strážní brány. Oba děkovné průvody stanuly...
Job 4:16...mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježilyZastavil se, podobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi...
Job 37:14..., aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomu, Jobezastav se, o Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh...
Žalmy 57:4...pošle, aby zachránil, pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen...
Žalmy 106:30...Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil. Početl mu to za spravedlnost po všechna pokolení,...
Píseň 2:9...můj milý podobá se. Hle, za naší zídkou se zastavil, mezerami se dívá, škvírami nahlíží! Můj milý...
Izaiáš 10:32...rozutekla, obyvatelé Gebimu skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst,...
Jeremiáš 6:16...zúčtování, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po...
Jeremiáš 14:8...jako cizinec, jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se chováš jako zaskočený člověk, jako...
Jeremiáš 14:17...slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit. panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána...
Jeremiáš 15:5... polituje? Kdo se nad tebou ustrne? Kdo se zastaví zeptat se, jak ti je? Opustil jsi , praví...
Jeremiáš 41:17...a vydali se s nimi do Egypta. (Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.) Utíkali před...
Jeremiáš 47:6... kdy spočineš? Vrať se do pochvy, ustaňzastav se!' Jak by však mohl spočinout, když mu Hospodin...
Jeremiáš 48:45...zúčtování, praví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví vyčerpaní běženci. Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, z...
Ezechiel 1:24... znělo to jako hřmění, jako hluk armády. Když se zastavily, křídla složily. Stály tam se spuštěnými křídly,...
Ezechiel 10:19...mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimiZastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a...
Ezechiel 18:7... nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb...
Ezechiel 21:12...‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy se v každém zastaví srdce, ochabnou všechny ruce, každý člověk ztratí...
Ezechiel 21:26...opevněným Jeruzalémem. Babylonský král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, a bude...
Ezechiel 31:15...zadržel jsem její prameny, se ty vydatné vody zastavily. I Libanon jsem kvůli němu zachmuřil a všechny...
Ezechiel 46:2... Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládcezastaví se u jejích veřejí. budou kněží přinášet jeho...
Daniel 4:32...těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl...
Ozeáš 2:8...olej i nápoje." Proto zatarasím cestu trnímzastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými...
Ozeáš 10:9... Izraeli, od gibejských dní, tam jsi se tehdy zastavil. Copak je nepostihl tehdy v Gibeji boj proti...
Nahum 2:9... teď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přeceZastavte se!" A nikdo se neotočí. Berte stříbro, berte...
Abakuk 3:6...tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí NákazaZastavil se a měří zem; národy se chvějí pod jeho pohledem....
Malachiáš 3:11...nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepobereteZastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a...
Matouš 2:9... kterou viděli na východě, je předcházela, se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu...
Matouš 20:32... Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?"...
Marek 10:49..."Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali...
Lukáš 7:14..." řekl . Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapče, říkám ti, vstaň!" a ten...
Lukáš 18:40..."Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš...
Skutky 8:38... voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a...
Skutky 28:12...tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách, odkud jsme pokračovali do Regia. Po...
1. Korintským 16:7... kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas...
Galatským 5:7...projevuje láskou. Běželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou...
2. Petr 2:16...lidským hlasem a proroka v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí,...
Zjevení 12:18...Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectvíZastavil se na mořském břehu. Vtom jsem spatřil, jak z...
Zjevení 18:15... kteří na zbohatli, se pro hrůzu z jejích muk zastaví v povzdálí a budou plakat, truchlit a naříkat:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |