Zastav

Hledám varianty 'zastav' [ zastavte (4) zastavit (4) zastavím (2) zastavily (3) zastavilo (2) zastavili (8) zastavila (10) zastavil (20) zastaví (11) zastav (6) ]. Nalezeno 69 veršù.
Genesis 18:3...a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavostzastav se u svého služebníka! Když dovolíš, nechám přinést...
Genesis 24:11...Aramu k Náchorovu městu. Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer, v...
Genesis 42:28...bratrům. "Je přímo v mém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého se rozechvěle ptali: "Co nám...
Exodus 32:12...na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti...
Leviticus 13:5...Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších sedm...
Leviticus 13:37...je nečistý. Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se...
Numeri 17:13... Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700...
Numeri 17:15... kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu...
Numeri 25:8...podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000...
Jozue 3:8...smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vodzastavte se v Jordánu.'" Jozue tedy řekl synům Izraele:...
Jozue 3:16...vylévá z břehů), vtom se vody přitékající shora zastavily. Nahromadily se velmi daleko odtud, u města Adam...
Jozue 10:12... Jozue před zraky Izraele řekl: "Sluncezastav se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo...
Jozue 10:13...tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý...
Soudců 9:35...oddílech. Jakmile Gaal, syn Ebedův, vyšelzastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech...
1. Samuel 6:14... Vůz dojel k poli Jošuy Betšemešskéhozastavil tam u velikého kamene. Místní pak ten vůz...
1. Samuel 9:27...toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav se na chvíli. Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy...
1. Samuel 14:9...těm mužům a ukážeme se jim. Jestli nám řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na místě a...
2. Samuel 2:23...přišel na místo, kde Asael padl a zemřel, se tam zastavil. Potom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když...
2. Samuel 15:17...o dům. Když král s celým tím zástupem odcházelzastavili se u posledního domu. Všichni jeho služebníci...
2. Samuel 18:16...Abšaloma k smrti. Joáb potom zatroubil na rohzastavil vojsko v dalším pronásledování Izraele. Abšaloma...
2. Samuel 20:12... Když ten muž viděl, že se všichni ve vojsku zastavují, odvlekl Amasu z cesty do pole a hodil přes něj...
2. Samuel 24:21...něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán...
1. Královská 18:44..."Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než  zastaví liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny,...
2. Královská 2:7...spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimiZastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu...
2. Královská 4:8... Od doby se pokaždé, když tudy procházelzastavil u na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi:...
2. Královská 5:9...pak Náman dorazil se svým vozem a spřeženímzastavil se u vchodu do Elíšova domu, Elíša mu po svém...
2. Královská 8:9...tím nejlepším, co v Damašku bylo. Když přišelzastavil se před ním a řekl: "Posílá za tebou tvůj syn,...
1. Letopisů 21:22...něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho,"...
Ezdráš 4:24... Práce na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila do druhého roku vlády perského krále Dareia. ...
Nehemiáš 4:5... vpadneme mezi . Pobijeme je a dílo se zastaví." Kdykoli přicházeli Židé bydlící v jejich...
Nehemiáš 12:39...bránu, věž Chananel, věž Mea k Ovčí bráněZastavili jsme u Strážní brány. Oba děkovné průvody stanuly...
Job 4:16...mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježilyZastavil se, podobu ale nešlo rozeznat, jen zjev jakýsi...
Job 37:14..., aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomu, Jobezastav se, o Božích divech přemýšlej. Rozumíš, jak Bůh...
Žalmy 57:4...pošle, aby zachránil, pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen...
Žalmy 106:30...Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil. Početl mu to za spravedlnost po všechna pokolení,...
Píseň 2:9...můj milý podobá se. Hle, za naší zídkou se zastavil, mezerami se dívá, škvírami nahlíží! Můj milý...
Izaiáš 10:32...rozutekla, obyvatelé Gebimu skryli se. V Nobu se zastaví ještě dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěst,...
Jeremiáš 6:16...zúčtování, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "Zastavte se na cestách, rozhlédněte se, ptejte se po...
Jeremiáš 14:8...jako cizinec, jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se chováš jako zaskočený člověk, jako...
Jeremiáš 14:17...slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit. panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána...
Jeremiáš 15:5... polituje? Kdo se nad tebou ustrne? Kdo se zastaví zeptat se, jak ti je? Opustil jsi , praví...
Jeremiáš 41:17...a vydali se s nimi do Egypta. (Cestou se ještě zastavili v Gerut-kimhamu poblíž Betléma.) Utíkali před...
Jeremiáš 47:6... kdy spočineš? Vrať se do pochvy, ustaňzastav se!' Jak by však mohl spočinout, když mu Hospodin...
Jeremiáš 48:45...zúčtování, praví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví vyčerpaní běženci. Z Chešbonu ale oheň vyšlehne, z...
Ezechiel 1:24... znělo to jako hřmění, jako hluk armády. Když se zastavily, křídla složily. Stály tam se spuštěnými křídly,...
Ezechiel 10:19...mýma očima se vznesli od země a ta kola s nimiZastavili se u vchodu východní brány Hospodinova domu a...
Ezechiel 18:7... nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi, co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb...
Ezechiel 21:12...‚Nad zprávou, která přichází.' Tehdy se v každém zastaví srdce, ochabnou všechny ruce, každý člověk ztratí...
Ezechiel 21:26...opevněným Jeruzalémem. Babylonský král se totiž zastaví na křižovatce, kde se obě cesty rozdělují, a bude...
Ezechiel 31:15...zadržel jsem její prameny, se ty vydatné vody zastavily. I Libanon jsem kvůli němu zachmuřil a všechny...
Ezechiel 46:2... Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládcezastaví se u jejích veřejí. budou kněží přinášet jeho...
Daniel 4:32...těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit, nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl...
Ozeáš 2:8...olej i nápoje." Proto zatarasím cestu trnímzastavím ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými...
Ozeáš 10:9... Izraeli, od gibejských dní, tam jsi se tehdy zastavil. Copak je nepostihl tehdy v Gibeji boj proti...
Nahum 2:9... teď ale všichni utíkají pryč. "Stůjte přeceZastavte se!" A nikdo se neotočí. Berte stříbro, berte...
Abakuk 3:6...tváří jde Rána morová, v patách mu kráčí NákazaZastavil se a měří zem; národy se chvějí pod jeho pohledem....
Malachiáš 3:11...nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepobereteZastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a...
Matouš 2:9... kterou viděli na východě, je předcházela, se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu...
Matouš 20:32... Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Ježíš se zastavil, zavolal je a zeptal se: "Co pro vás mám udělat?"...
Marek 10:49..."Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali...
Lukáš 7:14..." řekl . Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl: "Chlapče, říkám ti, vstaň!" a ten...
Lukáš 18:40..."Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš...
Skutky 8:38... voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a...
Skutky 28:12...tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách, odkud jsme pokračovali do Regia. Po...
1. Korintským 16:7... kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas...
Galatským 5:7...projevuje láskou. Běželi jste výborně. Kdo vás zastavil v následování pravdy? Ty přesvědčivé řeči nejsou...
2. Petr 2:16...lidským hlasem a proroka v jeho nepříčetnosti zastavila. Jsou to prameny bez vody, mraky hnané vichřicí,...
Zjevení 12:18...Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectvíZastavil se na mořském břehu. Vtom jsem spatřil, jak z...
Zjevení 18:15... kteří na zbohatli, se pro hrůzu z jejích muk zastaví v povzdálí a budou plakat, truchlit a naříkat:...

Slova obsahující zastav: nezastaví (5) nezastavuj (1) nezastavujte (1) zastav (6) zastavení (1) zastaví (11) zastavil (20) zastavila (10) zastavili (8) zastavilo (2) zastavily (3) zastavím (2) zastavit (4) zastavte (4) zastavuje (1) zastavují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |