Zaslíbil

Hledám varianty 'zaslíbil' [ zaslíbil (51) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 18:19...a práva, aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a...
Genesis 50:24...a vyvede vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef...
Exodus 12:25... přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad. se vás vaši synové...
Exodus 13:11...přivede do země Kananejců, kterou s přísahou zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš...
Exodus 33:1...jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji...
Numeri 10:29...námi a dobře se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." On mu však odpověděl:...
Numeri 14:16...nedokázal uvést do země, kterou jim s přísahou zaslíbil.' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj....
Numeri 14:23... nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji...
Numeri 32:11...dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, neboť se mi...
Deuteronomium 6:10... tvůj Bůh, přivede do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. ti v...
Deuteronomium 6:18...do krásné země, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš ji a zaženeš všechny své...
Deuteronomium 6:23...přivedl sem a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom...
Deuteronomium 8:1...vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. Pamatuj na celou tu cestu, kterou ...
Deuteronomium 13:18...a ve svém smilování rozmnoží, jak s přísahou zaslíbil tvým otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Boha...
Deuteronomium 19:8...rozšíří tvé území a ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečlivě dodržovat...
Deuteronomium 26:18...jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání, pak...
Deuteronomium 26:19...budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu:...
Deuteronomium 27:3...- do země oplývající mlékem a medem, kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes vám přikazuji: ...
Deuteronomium 31:20...mlékem a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům, budou jíst do sytosti, k otylosti...
Deuteronomium 31:21...než je uvedu do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny...
Deuteronomium 31:23...syny Izraele do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova...
Deuteronomium 34:4...mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji...
Jozue 23:10...tisíc - vždyť za vás bojuje Hospodin, jak vám zaslíbil! Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho...
Soudců 2:1...a přivedl vás do země, kterou jsem s přísahou zaslíbil vašim otcům. Řekl jsem: ‚Svou smlouvu s vámi nikdy...
1. Samuel 25:30...prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane,...
2. Samuel 7:28...můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní a tvá slova jsou pravda. Kéž se ti...
1. Královská 8:56... který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze všech těch dobrých slov, která...
1. Letopisů 17:26... ty sám jsi Bůh a ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiní. Zalíbilo se ti požehnat domu svého...
1. Letopisů 25:5...byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů...
Žalmy 105:42...se valily po poušti! Pamatoval na to, co svatě zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl...
Žalmy 119:41... tvá láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil! mám co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve...
Žalmy 119:58...celým srdcem svým, smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými cestami, kroky jsem...
Žalmy 119:76...láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj...
Žalmy 119:116...svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán ve své...
Žalmy 119:123...spásu vyhlížím a tvou spravedlnost, kterou jsi zaslíbil. Se svým služebníkem nalož laskavě, pouč ...
Žalmy 119:154...tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! Ničemové jsou daleko od spásy,...
Žalmy 119:170... modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty učíš...
Žalmy 138:2...jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi , když k tobě volal jsem - dodals...
Žalmy 138:4... všichni králové slaví, uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty Hospodinovy: "Hospodinova sláva...
Žalmy 145:13...všemi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je laskavý. Hospodin podpírá...
Izaiáš 55:3...vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a...
Jeremiáš 32:42...na uvedu všechno dobrodiní, které jsem jim zaslíbil. A v této zemi, o níž říkáte: ‚Padla do rukou...
Ezechiel 16:8...a přikryl tvoji nahotu. S přísahou jsem se ti zaslíbil, vstoupil jsem s tebou do smlouvy a oddala ses mi,...
Lukáš 1:55...služebníka; pamatoval na milosrdenství - jak zaslíbil našim otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni ...
Skutky 2:30...máme dodneška! Jako prorok ale věděl, co mu Bůh zaslíbil: přísahal mu, že na jeho trůn posadí jednoho z...
Skutky 26:6... abych byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům. Dvanáct našich pokolení ustavičně...
Římanům 1:2... které Bůh skrze své proroky již dávno zaslíbil ve svatých Písmech. Toto evangelium je o jeho Synu...
Římanům 4:21...slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit, a právě to "mu bylo počítáno za...
Titus 1:2...života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků a toto své slovo zjevil v pravý...
Jakub 1:12... se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen,...
Jakub 2:5...Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? Vy ale chudého klidně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |