Zaslíbení

Hledám varianty 'zaslíbení' [ zaslíbený (2) zaslíbení (48) zaslíbeného (4) zaslíbené (2) ]. Nalezeny 54 verše.
Leviticus 27:8...dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností...
Žalmy 77:9...víc? Skončila jeho láska navždycky? Selhalo zaslíbení navěky? Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se...
Žalmy 106:24...hněv. Potom však pohrdli krásnou zemí, jeho zaslíbení věřit nechtěli. Ve svých stanech se dali do...
Přísloví 31:2... synu můj? Co, synu mého lůna? Co říci, synu zaslíbený? Nemarni s ženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež...
Jeremiáš 29:10...let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že vás sem znovu navrátím. sám přece vím, jak...
Lukáš 24:49...jste toho svědkové. Hle, na vás sešlu zaslíbení svého Otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete...
Skutky 1:4..."Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste slyšeli mluvit. Jan křtil vodou...
Skutky 2:33...Byl vyvýšen na Boží pravici, přijal od Otce zaslíbení Ducha svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je...
Skutky 2:39... I vy přijmete dar Ducha svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo...
Skutky 7:17... Jak se blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostl a množil se,...
Skutky 13:23...přání.' Z jeho semene Bůh vzbudil Izraeli zaslíbeného Spasitele - Ježíše, před jehož příchodem kázal...
Skutky 13:32...lidem. Přinášíme vám tedy radostnou zprávuZaslíbení daná našim otcům Bůh splnil nám, jejich potomkům,...
Skutky 13:34...nepodlehl zkáze, řekl takto: ‚Dám vám svatá zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká:...
Skutky 26:7...Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději Židé žalují, králi Agrippo!...
Římanům 4:13... Když se Abrahamovi a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na základě...
Římanům 4:14...měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařenazaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon...
Římanům 4:16...hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupekZaslíbení tedy vychází z víry, aby se řídilo milostí, aby...
Římanům 4:20...Sářina lůna. Nepochyboval nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu....
Římanům 9:4...sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužbazaslíbení, jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází...
Římanům 9:8...nejsou děti těla, ale za símě se počítají děti zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas...
Římanům 9:9...počítají děti zaslíbení. Šlo totiž právě o slovo zaslíbení: "V tento čas přijdu a Sára bude mít syna." A to...
Římanům 15:8...Boží věrnost stal služebníkem Židů, aby potvrdil zaslíbení daná otcům a aby i pohané slavili Boha za jeho...
2. Korintským 7:1...Pán." Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a...
Galatským 3:14...Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidsku, bratři. Lidskou...
Galatským 3:16...neruší ani k nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v...
Galatským 3:17...smlouvu předtím schválenou Bohem, a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá ze...
Galatským 3:18... Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá ze zaslíbení. Abrahama však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. K...
Galatským 3:19...Byl přidán kvůli proviněním do příchodu toho zaslíbeného semene. Byl vyhlášen pomocí andělů skrze...
Galatským 3:22...všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo zaslíbení založené na víře v Ježíše Krista. Než přišla víra...
Galatským 3:29...Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. Snažím se říci, že dokud je dědic nedospělý,...
Galatským 4:23...jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna...
Galatským 4:28...muže ." Vy, bratři, jste tedy jako Izák dětmi zaslíbení. Dnes je to stejné jako tehdy: ten narozený podle...
Efeským 1:13...o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho...
Efeským 2:12...od společnosti Izraele, cizí pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v...
Efeským 3:6... součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši. Tohoto evangelia jsem se stal...
1. Timoteus 4:8...zbožnost je užitečná v každém ohledu, neboť  zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý...
2. Timoteus 1:1...apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši, milovanému synu Timoteovi:...
Židům 4:1...tedy, že nemohli vejít kvůli nevěře.  Zaslíbení o vstupu do jeho odpočinku stále platí, a tak si...
Židům 6:12...těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl...
Židům 6:13...dosáhli zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a...
Židům 6:15...rozmnožím." Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha...
Židům 6:17... o němž nemůže být spor. Bůh ovšem chtěl dědicům zaslíbení přesvědčivě ukázat nezvratnost svého rozhodnutí,...
Židům 7:6...Abrahama a dal požehnání tomu, který měl zaslíbení od Boha! Je nesporné, že požehnání přijímá menší...
Židům 9:15...smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat...
Židům 10:23...naděje, kterou vyznáváme - vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme...
Židům 10:36... abyste vykonali Boží vůli, a tak dosáhli zaslíbení. Vždyť: " velmi, velmi brzy přijde Ten, který...
Židům 11:9...jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ve stanech...
Židům 11:11...potomka, přesvědčena o věrnosti Toho, který dal zaslíbení. A tak z jednoho nemohoucího muže vzešlo...
Židům 11:13... Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli, vítali je a vyznávali,...
Židům 11:17...ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo...
Židům 11:33...království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali...
Židům 11:39...víře došli u Boha uznání. Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto...
2. Petr 1:4... Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze získali účast na Boží povaze a...
1. Jan 2:25... pak i vy zůstanete v Synu a v Otci. A to je to zaslíbení, které máme od něj: věčný život. Tyto věci jsem...

Slova obsahující zaslíbení: zaslíbení (48) zaslíbeních (1) zaslíbením (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |