Zase

Hledám varianty 'zase' [ zase ]. Nalezeny 62 verše.
Genesis 8:7...v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétalzase se vracel, dokud voda na zemi nevyschla. Potom...
Genesis 19:10...ruce, vtáhli Lota k sobě do domu a dveře zase zavřeli. A ty muže u vchodu do domu, od nejmenších po...
Genesis 38:29...nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy:...
Deuteronomium 2:12... ale Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je...
Deuteronomium 2:23...dodnes. Avijce, bydlící v osadách v okolí Gazyzase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z Kréty a usadili se na...
Soudců 1:3...našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdeme s vámi do vašeho podílu." Kmen Šimeon s ním...
1. Samuel 3:5...jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin...
1. Samuel 3:6...mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi zase spát." Samuel totiž ještě Hospodina neznal a...
1. Samuel 9:4...Šališa, ale nenašli nic. Prošli kraj Šaalimzase nic. Prošel kraj Jemini, a pořád nic nenašli. Když...
1. Samuel 17:29...Přišel ses podívat na bitvu, co?" "Co jsem zase provedl? To se nemůžu zeptat?" bránil se David. Potom...
2. Samuel 15:20...Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych měl zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to půjde....
1. Královská 2:41...dozvěděl, že Šimei odešel z Jeruzaléma do Gatuzase se vrátil, dal si ho zavolat a řekl mu: "Nezapřísahal...
1. Královská 13:6... svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě." Boží muž se přimluvil u Hospodina,...
2. Královská 6:28...‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý...
Ezdráš 2:70...se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce byli...
Nehemiáš 5:8... A vy jim teď své bratry prodáváte, aby je zase prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co...
Job 8:6...prosit o milost, budeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu...
Job 14:9...jeho kmen v prachu tlel, jen ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý stromek větve vyžene. Člověk však zemře a...
Job 21:3...tím. Vydržte, když teď budu mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji na člověka? Ztrácím...
Přísloví 10:23...trápení. Tupec potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti. Obavy darebáků se uskuteční, touhy...
Kazatel 1:9... ucho se nenaplní slyšením! Co bylo dříve, to zase bude, to, co se dělo, se bude dít. Není nic nového pod...
Kazatel 3:20...- všichni jsou z prachu, všichni se do prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco...
Kazatel 4:14... Bývalý vězeň se může stát králem, rozený král zase chudákem. Viděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem...
Kazatel 5:14...lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišelzase odchází - vůbec nic si s sebou neodnese přes všechno...
Kazatel 5:15...ta hrozná bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za...
Izaiáš 52:15... ani člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, spatří...
Jeremiáš 3:1...odejde a vdá se za jiného. Copak se k může zase vrátit? Tím by se země hrozně poskvrnila! Tys ale...
Jeremiáš 31:10...daleko za moři: ‚Ten, který rozehnal Izrael, jej zase shromáždí, nad svým stádem bude jako pastýř bdít.' Ano...
Jeremiáš 34:11... které předtím propustili na svobodu, přivedli zase zpět a zotročili je. Jeremiáš tehdy od Hospodina...
Jeremiáš 34:16...propustili na svobodu, jak toužili, jste každý zase přivedl zpět a zotročili jste je. A proto tak praví...
Ezechiel 4:6...Izraele po 390 dnů. ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů poneseš vinu domu Judy....
Amos 5:8... který obrací stín smrti na jitro a den pak zase stmívá v noc, ten, který přivolává mořské vody a...
Amos 8:8...do pláče? Jako Nil se celá rozlije, vzedme sezase opadne jako ta řeka v Egyptě! V ten den, praví...
Amos 9:5...se dají do pláče. Jako Nil se celá rozlijezase opadne jako ta řeka v Egyptě. Ten, který si staví v...
Zachariáš 10:8...shromáždím, protože jsem je vykoupil; bude jich zase tolik jako dřív! Rozptýlil jsem je mezi národy, v ...
Matouš 26:43...stane tvoje vůle!" A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu...
Marek 6:31...si odpočiňte." Těch, kdo k nim přicházelizase odcházeli, bylo totiž tolik, že neměli ani chvilku na...
Marek 8:13...žádné znamení nedostane!" Opustil je, nastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu. Zapomněli ale vzít...
Marek 11:20...pak znovu odešli z města. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl....
Marek 14:40...se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavou. Nevěděli, co mu na to...
Lukáš 6:38...náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání: "Může vést slepý...
Lukáš 11:16...démony Belzebubem, knížetem démonů!" Jiní ho zase pokoušeli tím, že od něj žádali znamení z nebe. On ale...
Lukáš 14:12...ani bohaté sousedy. Mohli by totiž na oplátku zase pozvat tebe. Když pořádáš hostinu, raději pozvi chudé,...
Jan 8:38... mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je...
Jan 10:17... miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc...
Jan 10:18...sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."...
Jan 14:3...místo. odejdu a připravím vám místozase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde...
Jan 14:28...strach. Slyšeli jste říci: ‚Odcházímzase k vám přijdu.' Kdybyste milovali, byli byste rádi,...
Jan 16:28... Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci." Jeho učedníci mu řekli:...
Skutky 13:11... teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!" Vtom na Elymase padla temná mlha,...
Římanům 15:27...podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase pomoci hmotně. Jakmile ten úkol splním a předám jim...
1. Korintským 1:12...Apollův," další: " jsem Petrův" a další " zase Kristův." Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás...
1. Korintským 7:5...shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se...
1. Korintským 15:39... jiné tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybí. Jsou také těla nebeská a těla pozemská; ale jiná...
2. Korintským 1:16...vás jsem chtěl jít do Makedonie a z Makedonie se zase vrátit k vám, abyste vypravili do Judska. Myslíte,...
2. Korintským 8:14...vaše hojnost doplní jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost mohla doplnit váš nedostatek. Tak...
Filipským 2:28... Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví. Přivítejte ho v Pánu s...
Koloským 4:16... je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase přečtěte ten laodikejský. Archipovi vyřiďte: "Hleď,...
2. Timoteus 2:2...to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Snášej útrapy jako dobrý voják Ježíše Krista...
Židům 4:5...Bůh odpočinul ode všech svých skutků," a jinde zase: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Možnost vejít do...
Židům 5:6...Syn, jsem ode dneška Otcem tvým." A jak říká zase jinde: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova."...
Jakub 2:18...mrtvá. Někdo na to řekne: "Jeden víru, druhý zase skutky." Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a ti...

Slova obsahující zase: nezaseje (1) nezasel (4) zase (63) zasedá (3) zasedají (1) zasedal (1) zasedali (1) zasedání (2) zasedl (5) zasedla (1) zasedli (4) zasedne (1) zasednou (1) zaseješ (2) zaseji (2) zasejí (1) zasel (5) zaseté (2) zaseti (1) zaseto (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |