Zas

Hledám varianty 'zas' [ zas ]. Nalezen 41 verš.
Deuteronomium 28:67...budeš ráno vzdychat: "Kéž by byl večer!" a večer zas: "Kéž by bylo ráno!" Hospodin vrátí do Egypta! S...
1. Královská 22:20...a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl:...
2. Letopisů 18:19...a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl:...
2. Letopisů 36:15...otců, k nim stále posílal své posly. Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku....
Job 1:21..."Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k  zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal. je požehnáno...
Job 10:17...hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska  zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi vůbec z lůna...
Job 21:25...obalená tukem a kosti morkem nasáklé. Jiný zas umírá plný hořkosti, aniž kdy okusil, co je blahobyt....
Job 24:9... choulí se ke skále, nemají přístřeší. Jiní zas sirotka od prsu uloupí, vezmou ho chudákům do zástavy....
Job 32:10...úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem...
Job 32:17...Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas vyslovím své mínění. Jsem totiž přímo přeplněný...
Žalmy 3:6...ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám podpírá! Z tisícihlavých šiků nemám...
Žalmy 20:8...pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - jméno...
Žalmy 51:9...učils moudrosti. Yzopem očisti a budu zas čistý, omyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas...
Žalmy 51:10...čistý, omyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsi - kéž znovu...
Žalmy 78:6...pokolení, i děti, jež se teprv narodí, aby zas učily svoje potomky: v Bohu skládají svoji naději,...
Žalmy 106:16... tolik stáli, dopustil však na úbytě. Potom zas v táboře žárlili na Mojžíše a na Hospodinova svatého,...
Žalmy 107:35...pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny....
Žalmy 139:2... ty znáš. Ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím...
Žalmy 139:18...Kdybych je počítal, než písku je jich víc; budu zas s tebou, se probudím! Kéž bys , Bože, zabil ty...
Přísloví 7:12...nohy doma stání nemají. Hned je na ulici, hned zas na náměstí, za každým rohem číhá na oběť. se ho...
Jeremiáš 16:16... praví Hospodin, aby je chytali jako ryby. Potom zas pošlu mnoho lovců, aby je lovili po všech horách a...
Jeremiáš 18:9...od zla, jež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji...
Jeremiáš 30:19...tam, kde být. Rozezní se odtud chvalozpěvyzas bude slyšet hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich...
Jeremiáš 46:16...Nemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou padat zas a zas, jeden přes druhého budou klopýtat. Prý: ‚Pojďme...
Pláč 3:3..., do tmy zavedl, a ne ke světluZas a znovu, celý den obrací ruku proti mně! Tělo i kůži...
Ozeáš 7:11... hloupý a bláhový: Jednou volají k Egyptu, pak zas do Asýrie běhají. Kamkoli se obrátí, přehodím přes ...
Joel 1:3...vašich otců? Svým dětem o tom povězte, vaše děti zas svým dětem a jejich děti potom těm, kdo vystřídají je:...
Joel 2:14... pohnut lítostí, a požehnání nám zanechá, aby zas byly moučné oběti a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha....
Joel 2:22... se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své ovoce a fíkovník s...
Nahum 3:17...den usedají na zídky, pak ale vyjde sluncezas uletí a nikdo neví, kam se poděli. Asyrský králi, tví...
Abakuk 2:8...jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanouzas tebe vyplení - za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval...
Matouš 5:13...sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji...
Matouš 13:7...spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě...
Marek 4:7...spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla do trní, a když trní vyrostlo, udusilo je, takže...
Lukáš 9:4...kteréhokoli domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás nepřijali, vyjděte z toho...
Lukáš 14:34... Kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje; musí se vyhodit....
Jan 7:12...mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!" Kvůli strachu z...
Jan 9:16...sobotu!" říkali někteří z farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A...
1. Korintským 3:4...Když jeden říká: " jsem Pavlův" a druhý " zas Apollův", nechováte se jen jako obyčejní lidé? Kdo je...
1. Korintským 11:12...muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu - a všechno společně je z Boha. Posuďte...
1. Jan 3:24... Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle...

Slova obsahující zas: nezasadíš (1) nezasáhla (1) nezasahovaly (2) nezaseje (1) nezasel (4) nezasívá (1) nezaslouží (2) nezasloužím (5) nezasloužíme (1) nezasmrádlo (1) nezasnoubenou (1) nezastává (1) nezastaví (5) nezastavuj (1) nezastavujte (1) nezastrašujte (1) nezastřihujte (1) nezasvěcení (1) nezasvěcený (2) nezasvětili (1) zas (42) zasadí (1) zasadil (11) zasadili (1) zasadilo (1) zasadím (11) zasadíš (2) zasadíte (1) zasáhl (18) zasáhla (5) zasáhli (3) zasáhlo (2) zasáhne (5) zasáhni (5) zasáhnou (2) zasáhnout (4) zasáhnu (1) zasazena (4) zasazená (1) zasazeni (1) zasazení (2) zasazeny (2) zasazený (2) zasazoval (2) zasažen (2) zasažena (2) zasažené (1) zase (63) zasedá (3) zasedají (1) zasedal (1) zasedali (1) zasedání (2) zasedl (5) zasedla (1) zasedli (4) zasedne (1) zasednou (1) zaseješ (2) zaseji (2) zasejí (1) zasel (5) zaseté (2) zaseti (1) zaseto (8) zasévali (1) zasívá (2) zaskočený (1) zaskvěj (3) zaskvělo (1) zaslechl (10) zaslechla (2) zaslechli (2) zaslechne (3) zaslepené (1) zaslepil (1) zaslepila (1) zaslepuje (2) zaslíbené (2) zaslíbeného (4) zaslíbení (48) zaslíbeních (1) zaslíbením (4) zaslíbený (2) zaslíbil (51) zaslouženou (1) zaslouží (31) zasloužil (12) zasloužila (1) zasloužili (2) zasloužím (1) zasloužíme (1) zasloužíš (2) zasloužíte (1) zasluhuje (2) zasluhují (1) zasmál (1) zasmála (1) zasměje (1) zasměji (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |