Zapudit

Hledám varianty 'zapudit' [ zapuzen (2) zapudit (5) zapudím (1) zapudil (7) zapudí (6) zapuď (1) ]. Nalezen 21 verš.
Leviticus 22:13... Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z...
2. Královská 17:20... vydával je do rukou nájezdníků, je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael od domu...
1. Letopisů 8:8...zplodil Uzu a Achichuda. Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském...
Job 18:18...nikde po kraji. Ze světla vyženou ho do temnazapuzen bude ze světa. Nebude mít v lidu nástupce ani...
Job 20:8...budou ptát. Jako sen odletí a bude ten tam, bude zapuzen jak noční vidina. Oko, jež vídalo ho, ho...
Žalmy 43:2...člověkem! Jsi přece Bůh posily - Proč jsi  zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve...
Žalmy 89:39...svědek v oblacích!" séla Teď jsi jej ale zavrhlzapudil, na svého pomazaného ses rozzuřil. Smlouvu se svým...
Žalmy 125:5...se obracejí k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Když...
Přísloví 4:24...se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zlezapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí přímě, svým...
Jeremiáš 7:15...totéž, co jsem udělal se Šílem. Vás pak od sebe zapudím, jako jsem zapudil všechny vaše bratry, celé...
Ezechiel 28:16...vykázal z Boží hory, cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse...
Zachariáš 10:6... vždyť je lituji, a budou, jako bych je nebyl zapudil. Jsem přece jejich Bůh, Hospodin - je vyslyším....
Matouš 5:31...přišlo do pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.' vám...
Matouš 5:32...list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k...
Matouš 19:3...a pokoušeli ho: "Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že...
Matouš 19:8...kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku to tak nebylo. Proto vám...
Matouš 19:9...počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a...
Marek 10:2...farizeové a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" "Co vám přikázal Mojžíš?" řekl jim na to...
Marek 10:4...to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový listzapudit ji," odpověděli. "To přikázání vám napsal kvůli...
Marek 10:11...znovu vyptávali. Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti ....
Lukáš 16:18...přestala platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; také ten,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |