Zapsaná

Hledám varianty 'zapsaná' [ zapsaných (4) zapsaný (1) zapsanou (1) zapsaní (1) zapsaného (1) zapsané (3) zapsaná (7) ]. Nalezeno 18 veršù.
Numeri 26:53...těmto rodům přiděleno dědičné území podle počtu zapsaných osob. Většímu rodu přiděl větší dědictví, menšímu...
Deuteronomium 28:58...pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákonazapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a...
Deuteronomium 29:19...vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže....
Deuteronomium 29:20...a naloží s ním podle všech kleteb smlouvy zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové,...
Deuteronomium 29:26...této zemi hněvem a přivedl na ni každé prokletí zapsané v této knize. Hospodin je v zuřivém hněvu a hrozném...
Deuteronomium 30:10...Boha, a dodržovat jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k Hospodinu,...
1. Královská 2:3...jeho ustanovení, přikázání, pravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co...
2. Královská 23:3...a ustanovení a plnit tak slova této smlouvyzapsaná v této knize. Také všechen lid se k smlouvě...
2. Královská 23:24...zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákonazapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v Hospodinově...
1. Letopisů 4:41...obyvatelé byli potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a...
2. Letopisů 34:24...obyvatele dopustím neštěstí a všechna zlořečení zapsaná v knize, kterou judský král slyšel číst. Protože ...
2. Letopisů 34:31...a ustanovení, a plnit tak slova smlouvyzapsaná v této knize. Všechny, kdo byli v Jeruzalémě a v...
Ezdráš 8:3...ze synů Parošových: Zachariáš a s ním 150 zapsaných mužů; ze synů Pachat-moábových: Eljoenaj, syn...
Žalmy 149:9...řetězy, jejich velmože aby sevřeli železyzapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech...
Daniel 9:11...hlas.To proto na nás dopadla zlořečení a kletby zapsané v Zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme...
Římanům 2:15...Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí:...
Zjevení 22:18...k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných. Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme...
Zjevení 22:19...a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |