Zapsal

Hledám varianty 'zapsal' [ zapsat (2) zapsány (7) zapsáno (18) zapsáni (9) zapsána (2) zapsán (3) zapsali (1) zapsal (13) zapište (1) zapíše (1) zapiš (9) ]. Nalezeno 65 veršù.
Exodus 17:14...jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že...
Exodus 24:4...řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a...
Exodus 34:27..." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto slov vstupuji do smlouvy s tebou a s...
Exodus 34:28...a bez vody. Slova smlouvy, totiž Desaterozapsal na desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou...
Deuteronomium 28:61...i všechny nemoci a všechny rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen....
Jozue 8:32...tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákonazapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael se svými...
Jozue 18:9...Hospodinem." Muži tedy vyrazili, prošli tu zemzapsali na svitek, jaká města připadají na sedm podílů....
Jozue 24:26...a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a...
1. Samuel 10:25...Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralovánízapsal je do knihy a uložil před Hospodinem. Potom Samuel...
2. Samuel 1:18...se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita...
1. Letopisů 5:17...pastvinách, kam sahají. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a...
1. Letopisů 7:2...rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků. Syn...
1. Letopisů 7:40... přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů. Benjamín zplodil...
1. Letopisů 9:1...zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských králů. Za svoji...
1. Letopisů 9:22...vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a...
2. Letopisů 16:11... Asovy skutky jsou od počátku do konce zapsány v Knize judských a izraelských králů. V...
2. Letopisů 20:34...Jošafatovy skutky jsou od počátku do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která jsou...
2. Letopisů 33:19...a vztyčil Ašeřiny kůly a sochy - to vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. Když Menaše spočinul u svých...
Ezdráš 8:34...spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány. Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu...
Nehemiáš 7:5...jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující: Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze...
Nehemiáš 8:14... který Hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli zapsáno, že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit...
Nehemiáš 12:22...Jaduy v čele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského. Vůdcové levitských...
Nehemiáš 12:23... Vůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize letopisů do doby Jochanana, syna...
Nehemiáš 13:1...předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se tam zapsáno: "Do Božího shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců...
Ester 1:19...Nechť král ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice...
Ester 2:23...pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Po nějaké době král Xerxes...
Ester 9:26...purim, od toho slova pur. Kvůli všemu, co je zapsáno v této listině, co sami zažili a co se jim...
Žalmy 87:6...narodil. Kéž jej posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše, sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla ...
Žalmy 102:19... tehdy nepohrdne jejich modlitbou! je to zapsáno pro příští pokolení, slaví Hospodina ti, kteří...
Žalmy 139:16...Můj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než začal první...
Izaiáš 4:3... bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsán k životu v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a...
Jeremiáš 17:13...hanbě. Ti, kdo se od tebe odvracejí, budou zapsáni v prachu země, protože Hospodina opustili, ten...
Jeremiáš 22:30...Slyš slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: "Zapište ho jako muže bez dětí, jako někoho, komu se v...
Jeremiáš 25:13...hrozby, které jsem o vyřkl, všechno, co je zapsáno v této knize, všechno, co Jeremiáš prorokoval o...
Jeremiáš 30:2...Všechna slova, která jsem k tobě promluvilzapiš do knihy. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 36:2...Jeremiáš slovo od Hospodina: "Vezmi si svitekzapiš do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil o...
Jeremiáš 36:4...mu všechno, co mu Hospodin řekl. Baruch ta slova zapsal do svitku. Potom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám zákaz...
Jeremiáš 36:6...ty a přečti lidem Hospodinova slova, která jsi zapsal do svitku, jak jsem ti je diktoval. Přečti je všem,...
Jeremiáš 36:27... co král spálil svitek se slovy, která Baruch zapsal, jak mu je Jeremiáš diktoval, dostal Jeremiáš slovo...
Jeremiáš 36:28..."Vezmi si další svitek a znovu do něj zapiš všechna slova, která byla v tom prvním svitku, který...
Jeremiáš 36:32...ho písaři Baruchovi, synu Neriášovu. Ten do něj zapsal, jak mu Jeremiáš diktoval, všechna slova oné knihy,...
Jeremiáš 45:1...vlády judského krále Joakima, syna Jošiášovazapsal do knihy tato slova, která mu Jeremiáš diktoval....
Jeremiáš 51:60...roce své vlády vydal do Babylonu.) Jeremiáš zapsal všechna neštěstí, jež měla stihnout Babylon, do...
Ezechiel 13:9...pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na izraelskou půdu nevkročí. Tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 24:2...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, tento den si zapiš, přesně tento den. Právě dnes král babylonský oblehl...
Ezechiel 43:11... celé jeho uspořádání a všechny jeho zákonyZapiš to vše před jejich očima, aby dodrželi veškeré jeho...
Daniel 10:21...kníže Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v...
Daniel 12:1...tom čase bude tvůj lid zachráněn - každý, kdo je zapsán ve knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země...
Abakuk 2:2...odpoví na výčitky. A Hospodin mi odpověděl: "Zapiš to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl...
Lukáš 2:3...stal správcem Sýrie.) Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Josef z Galileje se vydal z...
Lukáš 2:5...byl z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když...
Lukáš 10:20...duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." V tu chvíli se Ježíš rozveselil v...
Jan 20:30...mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je...
Jan 20:31...které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a...
Jan 21:24... který vydává svědectví o těchto věcechzapsal je; a víme, že jeho svědectví je pravdivé. Ježíš...
Římanům 15:4... na dopadly." Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky...
1. Korintským 10:11... To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků....
Galatským 3:10...buď každý, kdo neplní a nedodržuje vše, co je zapsáno v knize Zákona." Že Zákon před Bohem nikoho...
Židům 12:23...shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, k Bohu, soudci všech, k duchům...
Zjevení 1:19...živý na věky věků. mám klíče smrti i záhrobíZapiš tedy, co jsi viděl, co se děje a co se bude dít potom...
Zjevení 13:8...země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši,...
Zjevení 17:8...země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, uvidí tu šelmu, která...
Zjevení 20:12...života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy...
Zjevení 20:15...- to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. ...
Zjevení 21:27...ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s...

Slova obsahující zapsal: zapsal (13) zapsali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |