Zapomene

Hledám varianty 'zapomene' [ zapomněly (1) zapomnělo (1) zapomněli (15) zapomněla (3) zapomněl (14) zapomenuta (2) zapomenut (2) zapomenul (1) zapomenu (2) zapomenout (5) zapomenou (1) zapomeneš (4) zapomene (12) zapomeň (1) ]. Nalezeno 60 veršù.
Genesis 27:45...bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe pošlu a vyzvednu...
Genesis 40:23...číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u...
Genesis 41:30... kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý,...
Genesis 41:51...Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno strádání, na celý můj otcovský dům...
Deuteronomium 8:14... pak se tvé srdce nepozdvihne, takže bys zapomněl na Hospodina, svého Boha. To on vyvedl z Egypta...
Deuteronomium 8:19...a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval cizí bohy,...
Deuteronomium 24:19...věci. Když budeš na svém poli sklízet obilízapomeneš na poli snop, nevracej se pro něj. Připadne...
Deuteronomium 31:21...vypovídat jako svědek proti nim (nebude totiž zapomenuta, ani jejich potomkům nesejde ze rtů). Již dnes...
Deuteronomium 32:18... která zplodila , na Boha, svého rodiče, jsi zapomněl. Hospodin to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery...
1. Samuel 12:9...tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Bohazapomněli. Vydal je tedy do rukou Sisery, velitele...
2. Samuel 19:20...slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj...
Job 11:16... budeš stát neochvějně, bez vší obavy. Tehdy zapomeneš na své trápení, jak voda odplyne z tvé paměti....
Job 19:14...ke mně neznají. Příbuzní i přátelé nechalizapomněli na i hosté . I služebnice mají za...
Job 24:20... tak hrob pohltí ty, kdo hřešili. na  zapomene matčin klín, jsou pochoutkou pro červy. ...
Žalmy 9:19...pohané, jimž je Bůh lhostejný! Ubožák ale nebude zapomenut navždy, naděje ponížených nezhyne navěky! Povstaň...
Žalmy 10:11...mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh  zapomenul, skrývá svou tvář, nikdy nic nevidí." Povstaň,...
Žalmy 13:2... Žalm Davidův. Jak dlouho ještě, HospodineZapomeneš na navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat...
Žalmy 42:10...Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na  zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve...
Žalmy 44:21...šerou temnotou! Jak bychom na jméno svého Boha zapomněli, jak bychom k cizímu bohu ruce zvedali? Cožpak by...
Žalmy 45:11... hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král - před ním se skloň,...
Žalmy 59:12...pastvu pro oči. Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť...
Žalmy 77:10...navždycky? Selhalo zaslíbení navěky? Copak Bůh zapomněl být laskavý? Hněvá se tak, že soucit potlačil?...
Žalmy 78:11...smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho ZákonemZapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil....
Žalmy 83:5...Pojďte, říkají, ten národ vyhladíme, aby se zapomnělo na jméno Izrael! Jednomyslně se spolu uradili, do...
Žalmy 106:13... tehdy ho chválili se zpěvem. Rychle však zapomněli na jeho činy, nechtěli čekat, jak se rozhodne....
Žalmy 106:21...Boha tenkrát vyměniliza sochu býka, co trávu Zapomněli na Boha, svého spasitele, jenž konal veliké věci...
Žalmy 137:5...zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci? Pokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe, pak mi uschne pravice! ...
Přísloví 31:5...pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pil, mohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit právo všech...
Přísloví 31:7... kdo hořkost zakouší. Když se napijí, na bídu zapomenou, přestanou myslet na své trápení. Otevři ústa za...
Kazatel 2:16...památka nepotrvá věčně. Vše minulé se v budoucnu zapomene - jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto ...
Izaiáš 17:10...utekli před syny Izraele - všude samá pustinaZapomněla jsi na Boha své spásy, na skálu své síly nemyslíš...
Izaiáš 23:15...- vaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského...
Izaiáš 49:14...ubohým! Sion však říká: "Hospodin opustilzapomněl na Panovník." Zapomene snad žena na své...
Izaiáš 49:15..."Hospodin opustil, zapomněl na Panovník." Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s...
Izaiáš 54:4... nebudeš zahanbena, nestyď se, nedojdeš potupyZapomeneš na hanbu svého mládí, na potupu svého vdovství...
Izaiáš 65:11...vás, kdo jste Hospodina opustili, vás, kdo jste zapomněli na horu svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl...
Izaiáš 65:16... při Bohu pravdy to udělá. Minulá soužení budou zapomenuta, ukryta budou před mýma očima. Hle - stvořím...
Izaiáš 65:17...stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte...
Jeremiáš 2:32...říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou? nikdy!' Zapomene snad dívka na svůj šperk? Zapomene se nevěsta...
Jeremiáš 13:25...ti vyměřil, praví Hospodin, protože jsi na  zapomněla a uvěřila lži. sám ti proto zvednu sukně ...
Jeremiáš 18:15...mezi horami chladné bystřiny? Můj lid však na  zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli...
Jeremiáš 23:27...které si jedni druhým vyprávějí, přimějí můj lid zapomenout na jméno, tak jako na jméno zapomněli...
Jeremiáš 23:39...ta slova říkat zakázal. Proto na vás teď dočista zapomenu a ze své přítomnosti vás odvrhnu i s tím městem,...
Jeremiáš 23:40...vás věčnou pohanu a věčnou potupu, jaká se nedá zapomenout!" Hospodin mi dal vidění: Hle - před...
Jeremiáš 30:14...nedokáže uzdravit! Všichni tví milenci na tebe zapomněli, žádný z nich o tebe nestojí. Ranil jsem jako...
Jeremiáš 44:9...a ostudou mezi všemi národy na zemi? To jste zapomněli na zločiny svých otců, na zločiny judských králů,...
Jeremiáš 50:6...mezi horami. Trmáceli se po horách a po kopcíchzapomněli, kde je místo jejich odpočinutí. Všichni, kdo je...
Pláč 3:17...popelem. duše nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl jsem, u Hospodina pro ...
Ezechiel 23:35... toto praví Panovník Hospodin: Protože jsi na  zapomněla a hodila jsi za hlavu, poneseš následky své...
Ozeáš 8:14...hříchy potrestá: Půjdou zpátky do Egypta! Izrael zapomněl na svého Tvůrce a nastavěl si paláce; Juda opevnil...
Ozeáš 13:6...se dosyta, nasytili se a jejich srdce zpyšnělazapomněli na dočista. Proto jim budu lvem, jako leopard...
Matouš 16:5...učedníci přeplavili na druhý břeh, zjistili, že zapomněli vzít chleba. Ježíš jim řekl: "Dejte pozor,...
Marek 8:14...zase do lodi a odplul na druhou stranuZapomněli ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi víc než...
Lukáš 12:6...haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě!...
Jan 16:21...chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď...
2. Timoteus 1:4...na tebe vzpomínám ve svých modlitbách. Nemohu zapomenout na tvé slzy; toužím znovu vidět a být naplněn...
Židům 6:10... co se týká spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a na lásku, kterou jste prokazovali...
Židům 12:5...s hříchem nevzepřeli do krve. Copak jste zapomněli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny?...
Jakub 1:24... který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon...
2. Petr 1:9...věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na to, jak byl očištěn od svých starých hříchů....

Slova obsahující zapomene: nezapomene (1) nezapomeneš (1) zapomene (12) zapomeneš (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |