Zapřísahali

Hledám varianty 'zapřísahali' [ zapřísahej (1) zapřísahat (4) zapřísahám (10) zapřísahali (2) zapřísahal (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Numeri 5:19...bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a...
Numeri 5:21...muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak ...
2. Samuel 21:17...Filištína a zabil ho. Davidovi muži tehdy Davida zapřísahali: " s námi do boje nechoď, neuhasíš svíci...
1. Královská 22:16...rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než...
2. Královská 25:24...se svými muži. Gedaliáš je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte v...
2. Letopisů 18:15...rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než...
Nehemiáš 13:25...jim, některé muže jsem i bil a rval jim vlasyZapřísahal jsem je při Bohu: "Nedávejte své dcery jejich...
Žalmy 81:9...jsem při vodách Meriby. séla Slyš, lide můjzapřísahám , kéž bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít...
Píseň 2:7...levice pod hlavou mou a pravicí objímáZapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních...
Píseň 3:5...domu svojí matičky, ukážu mu svůj rodný pokojíkZapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních...
Píseň 5:8... Šaty z ramenou mi strhli ti strážci hradebníZapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého,...
Píseň 8:4...levice pod hlavou mou a pravicí by objímalZapřísahám vás, dcery jeruzalémské, neprobouzejte,...
Jeremiáš 40:9... syna Šafanova, je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se poddat Babyloňanům. Zůstaňte v zemi...
Matouš 26:63...na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš...
Marek 5:7...do , Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Pro Boha  zapřísahám, netrýzni !" (Ježíš mu totiž řekl: "Vyjdi z...
1. Tesalonickým 2:12...svým dětem; napomínali jsme vás, povzbuzovalizapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který...
1. Tesalonickým 5:27...všechny sourozence svatým polibkemZapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst...
1. Timoteus 5:21... kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeňZapřísahám před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými...
2. Timoteus 2:14...přece popřít sám sebe! Tyto věci připomínejzapřísahej bratry před Bohem, se nehádají o slova -...
2. Timoteus 4:1...připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.  Zapřísahám před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |