Zamýšlí

Hledám varianty 'zamýšlí' [ zamýšlíš (1) zamýšlí (4) zamýšleli (2) zamýšlel (8) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 50:20...však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za BohaZamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k...
Exodus 32:12...hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své...
Exodus 32:14...upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce...
Numeri 33:56...v zemi, v níž budete bydlet. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám." Hospodin...
Deuteronomium 32:26...i děvčetem, nad děťátkem i mužem v šedináchZamýšlel jsem, že je rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi...
1. Samuel 20:12...Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda je to s...
Nehemiáš 6:2... setkáme se v některé vesnici na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k nim...
Izaiáš 14:24...zástupů. Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to bude: Ve své zemi...
Izaiáš 32:7...nápoj žíznivým. Padouch používá podlé podvodyzamýšlí samé zvrhlosti - jak by lživou řečí zničil chudáky,...
Jeremiáš 18:8...od svého zla, pak i upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo...
Jeremiáš 49:20...Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Edomu a co zamýšlí proti obyvatelům Temanu: I ti nejmenší ze stáda...
Jeremiáš 50:45... slyšte, co Hospodin rozhodl o Babylonu a co zamýšlí proti zemi Chaldejců: I ti nejmenší ze stáda budou...
Daniel 6:4...natolik vynikal svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. Vezíři a satrapové se...
Židům 11:40... Přesto však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás - proto neměli dojít k cíli...

Slova obsahující zamýšlí: zamýšlí (4) zamýšlíš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |