Zamířily

Hledám varianty 'zamířily' [ zamířit (2) zamíříme (1) zamířím (1) zamířily (1) zamířili (6) zamířil (11) zamíří (6) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 18:16...řekl: "Ba ne, smála ses!" Potom ti muži vstalizamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je...
Jozue 8:11...bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazilizamířili přímo před město a utábořili se na sever od Aje....
Jozue 22:9...od synů Izraele ze Šíla v kanaánské zemizamířili do kraje Gileád, do své vlastní země, kterou...
Soudců 8:4...slovech se na něj přestali hněvat. Gedeon pak zamířil k Jordánu a se svými třemi sty muži jej překročil....
1. Samuel 6:9...mošny po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíteZamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto...
1. Samuel 6:12...byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po...
1. Samuel 6:20...před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu  zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům...
1. Samuel 17:48...do našich rukou!" Jakmile Filištín vykročilzamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z...
1. Samuel 19:23...ptal se. "Tamhle v chýších v Rámě," řekli muZamířil tedy k chýším v Rámě, ale i na něj sestoupil Boží...
2. Samuel 13:37...do velmi hlasitého pláče. Abšalom zatím prchalZamířil ke gešurskému králi Talmajovi, synu Amihudovu....
2. Samuel 15:23...překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni...
2. Královská 18:17...nejvyššího komořího s mocným vojskem. Vytáhlizamířili k Jeruzalému, vystoupali vzhůru, a když dorazili,...
2. Letopisů 20:28...do Jeruzaléma a s lyrami, citerami a trubkami zamířili do Hospodinova chrámu. Když se všechna okolní...
Žalmy 7:13...neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj lukzamíří, smrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy...
Žalmy 85:12...Pravda ze země vyraší, spravedlnost k nám z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdaří a naše země hojně...
Žalmy 141:4...mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných s lidmi, kteří...
Píseň 7:13...budem nocovat! Ráno si přivstaneme, k vinicím zamíříme, zda pučí réva, se půjdem podívat, révové květy...
Izaiáš 60:5...k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě zamíří. Stáda velbloudů zaplaví, dromedáři z Midiánu a z...
Izaiáš 60:13...v troskách zaniknou. Sláva Libanonu k tobě zamíří, cypřiše a jilmy spolu s jedlemi, aby ozdobily moji...
Jeremiáš 50:5...svého Boha. Budou se vyptávat na cestu k Sionuzamíří k němu. Přijdou a připojí se k Hospodinu věčnou...
Ezechiel 1:12...tělo. Každá se pohybovala přímo vpřed. Kamkoli zamířil Duch, tam šly, cestou se neotáčely. Napohled se ty...
Ezechiel 1:20...vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kamkoli zamířil Duch, tam šly - kamkoli Duch zamířil. Kola se s...
Matouš 26:71...ale přede všemi zapřel: "Nevím, o čem mluvíš!" Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním:...
Lukáš 11:37...ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se...
Jan 5:7...se zvíří voda," odpověděl mu nemocný. "Když tam zamířím, někdo předstihne." "Vstaň, vezmi si lehátko a...
Skutky 12:17..."Povězte to Jakubovi a bratrům." Vyšel venzamířil jinam. Když se rozednilo, mezi vojáky vypukl nemalý...
Skutky 21:7...na loď a oni se vrátili domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy, kde naše plavba skončila....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |