Založily

Hledám varianty 'založily' [ založit (1) založily (1) založili (2) založila (1) založil (14) založí (2) založena (1) založen (4) ]. Nalezeno 26 veršù.
Jozue 6:26...město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí, za svého nejmladšího tam bránu osadí." Hospodin pak...
1. Samuel 2:8...čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy zemězaložil na nich celý svět. Kroky svých věrných opatruje,...
1. Královská 11:24... Odešli do Damašku, usídlili se v němzaložili tam Damašské království. Vedle zla, které...
1. Královská 16:34... Chiel Betelský v jeho době vystavěl JerichoZaložil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu...
Job 38:4...ptát a ty poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její...
Žalmy 24:2..., celý svět i s jeho obyvateli - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil! Kdo...
Žalmy 87:1...Zpívaný žalm synů Korachových. Na svatých horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny...
Žalmy 89:12...tobě náleží, svět se vším, co je v něm, ty jsi založil. Sever i jih - stvořil jsi obojí, Tábor i Hermon v...
Žalmy 93:2...je postaven svět, aby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od věčnosti jsi ty sám! Zvedají...
Žalmy 102:26...pokolení trvají léta tvá! Za pradávna jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty...
Žalmy 104:5...posly, tvými služebníky jsou plameny! Zemi jsi založil na jejích sloupech, navěky neotřese vůbec nic....
Žalmy 107:36...prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení. Oseli pole, vinice vysadili,...
Žalmy 119:90... Po všechna pokolení trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává. Vše je tu dodnes, jak jsi nařídil,...
Přísloví 3:19...drží, blaze je těm, kteří ji uchopí! Moudrostí založil Hospodin zemi, prozřetelností nebe upevnil. Jeho...
Přísloví 30:4...vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo založil všechny zemské končiny? Víš, jak se jmenuje? A jak...
Izaiáš 14:32...Co odpovědět poslům pohanů? To, že Hospodin Sion založil - tam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad...
Izaiáš 44:28...Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a chrámu: "Buď znovu založen!" Toto praví Hospodin svému pomazanému, Kýrovi,...
Izaiáš 48:13...první a jsem i poslední. vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla; kdykoli je zavolám, v...
Izaiáš 54:14...učedníci, budou zakoušet pokoj a blahobytZaložena budeš na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav...
Jeremiáš 43:12...pod meč, ten pod meč. V chrámech egyptských bohů založí oheň, vypálí je a pobere. Probere egyptskou zem...
Amos 9:6... který si staví v nebi komnaty a svoji klenbu založil na zemi, ten, který přivolává mořské vody a vylévá...
Ageus 2:18...dne devátého měsíce - ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův chrám. Všímejte si: Je v obilnici...
Zachariáš 4:9...Hospodinovo: "Zerubábelovy ruce tento chrám založily a jeho ruce ho dokončí. Tehdy poznáš, že k vám...
Matouš 7:25...udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato slova a neplní...
Lukáš 12:49...hodně, od toho vyžádají víc. Přišel jsem na zem založit oheň a jak toužím, aby hořel! Mám ale podstoupit...
Židům 1:10...tvé." A dále: "Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa. Ona pominou, ty...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |