Zalíbení

Hledám varianty 'zalíbení' [ zalíbení (37) ]. Nalezeno 37 veršù.
Genesis 4:4...ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho...
Genesis 4:5...a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu zkřivila...
Exodus 28:38...darech. Bude ho mít stále na čele, a tak dojdou zalíbení před Hospodinem. Utkáš rovněž kmentovou suknici,...
Exodus 33:12... Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své...
Exodus 33:13...a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a...
Exodus 33:16...by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to i tvůj lid...
Exodus 33:17...i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím...
Exodus 34:9...klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to...
Leviticus 1:3...jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti...
Leviticus 7:18...i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětovalzalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavností a člověk,...
Leviticus 19:5...oběť Hospodinu, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena v den, kdy ji budete obětovat, a v...
Leviticus 19:7...jedla i třetího dne, bude to ohavnost, nedojde zalíbení. Kdo by ji jedl, ponese vinu, neboť znesvětil, co...
Leviticus 22:19... z ovcí nebo koz samce bez vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nic, na čem by byla vada, neboť byste...
Leviticus 22:20... na čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběť, aby splnil...
Leviticus 22:21...z bravu, musí ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení - nesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést...
Leviticus 22:23...jako dobrovolný dar, jako slib však nedojde zalíbení. Nesmíte Hospodinu přinést zvíře s rozmáčknutými,...
Leviticus 22:25...sobě porušení, je na nich vada - nedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:27...u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar ohnivé oběti Hospodinu. Nezabíjejte krávu...
Leviticus 22:29...oběť díkůvzdání, obětujte ji tak, abyste došli zalíbení. je snědena téhož dne, nenechte z nic do...
Leviticus 23:11...ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den následující po sobotě. V den...
Deuteronomium 33:11... Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do slabin, aby jeho...
2. Samuel 15:26...i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít."...
Žalmy 51:18... ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal....
Žalmy 147:10... On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho...
Přísloví 15:8...však nikoli. Oběť darebáků se Hospodinu hnusízalíbení v modlitbě poctivých. Cesta darebáka se...
Izaiáš 56:7...modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem...
Jeremiáš 9:23... právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 14:10...si vůbec nešetří! Proto v nich Hospodin nemá zalíbení; nyní si připomene jejich viny a ztrestá jejich...
Jeremiáš 14:12...přinesou zápalné a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečem, hladem a morem s nimi skoncuji." "Ach ne,...
Ezechiel 18:23... Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník Hospodin. Nechci...
Ezechiel 18:32...ducha. Proč máte umírat, dome izraelský? Nemám zalíbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 33:11...Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti ničemy. Chci raději, aby se ničema od své...
Ezechiel 43:27...vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin." Poté znovu přivedl...
Micheáš 6:7...se zápaly, s jednoletými telaty? Hospodin zalíbení v tisíci beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám...
Ageus 1:8...dřevo a stavte chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví Hospodin. Očekáváte mnoho...
Lukáš 3:22..."Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení." Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi...
1. Korintským 10:5...byl Kristus). Ve většině z nich ale Bůh nenašel zalíbení - vždyť "byli pobiti na poušti". To vše se stalo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |