Zalíbí

Hledám varianty 'zalíbí' [ zalíbit (4) zalíbíš (2) zalíbilo (7) zalíbila (5) zalíbil (1) zalíbí (8) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 34:18...Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po...
Numeri 23:27...prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a...
Deuteronomium 23:17...jeho pánu. bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere. Nesmíš...
1. Samuel 29:4...postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť je to přece ten...
2. Samuel 7:29...dobrodiní a tvá slova jsou pravda. Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníka, aby před tebou trval...
2. Samuel 10:12...města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti...
1. Královská 20:6...služebníků a zabavili a odnesli, cokoli se jim zalíbí." Izraelský král svolal všechny stařešiny země a...
2. Královská 16:18... a položil je na kamenné dláždění. Aby se zalíbil asyrskému králi, nechal z chrámu odstranit...
1. Letopisů 17:27...ty jsi svému služebníku zaslíbil toto dobrodiníZalíbilo se ti požehnat domu svého služebníka, aby před...
Ester 2:4...žen, a nechá je krášlit. Dívka, která se králi zalíbí, nechť se pak stane královnou namísto Vašti." To se...
Ester 5:14...s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi zalíbila, a tak dal postavit ten kůl. noci král nemohl...
Žalmy 19:15... v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodinezalíbí - skálo , můj Vykupiteli! Pro předního zpěváka....
Žalmy 51:21...Sionem, zdi Jeruzaléma znovu vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnosti - zápalné oběti bez vady, tehdy...
Malachiáš 1:8...zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíš a zahrne přízní, praví Hospodin zástupů. Jen si...
Malachiáš 3:4...ve spravedlnosti. Oběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí Hospodinu tak jako za dávných dnů. Přijdu k vám tedy...
Matouš 11:26...jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná...
Matouš 14:6...tančila uprostřed hodovníků a Herodovi se tak zalíbila, že přísahal splnit jakékoli přání...
Marek 6:22... Když přišla dcera Herodiady a zatančilazalíbila se Herodovi i jeho hostům natolik, že král dívce...
Lukáš 10:21...jsi je nemluvňatům. Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo...
Lukáš 12:32...přidáno. Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a...
1. Korintským 1:21...jejich vlastní moudrostí. Namísto toho se Bohu zalíbilo, že spasí ty, kdo uvěří tomuto bláznivému kázání....
Galatským 1:10...mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! Ujišťuji vás,...
Efeským 6:6...Krista. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi služebníci konejte Boží...
Koloským 1:19... aby tak ve všem držel prvenství. Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou...
Koloským 3:22...pány. Neslužte naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a z úcty k Pánu....
2. Petr 2:15...Vydali se cestou Balaáma, syna Beorova, jemuž se zalíbila odměna za špatnost. Za své provinění byl ovšem...

Slova obsahující zalíbí: zalíbí (8) zalíbíš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |