Zajmeme

Hledám varianty 'zajmeme' [ zajmout (2) zajměte (3) zajmeme (1) zajaty (1) zajati (7) zajata (2) zajat (3) zajali (23) zajal (22) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 14:14... Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků, narozených v...
Genesis 31:26...ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic...
Genesis 34:29...jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak...
Numeri 21:1...cestou, napadl Izrael a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento...
Numeri 31:9...mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a...
Deuteronomium 21:13... ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat...
Jozue 8:23...by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl Izrael...
Jozue 10:39...něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v něm...
Jozue 11:17...Baal-gád v Libanonském údolí pod horou HermonZajal všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi...
Soudců 7:25...brody k Bet-baře. Pronásledovali Midiáncezajali dva jejich velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba...
Soudců 8:12...se dali na útěk, ale on se pustil za nimizajal je a celé jejich vojsko rozprášil. Gedeon, syn Joašův...
1. Samuel 19:20...v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se...
1. Samuel 20:31...si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal...
1. Samuel 23:26...muži Davida a jeho muže obkličovali, aby je zajali. Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do...
1. Samuel 30:2... Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i starcezajali. Nikoho nezabili, ale odvedli je s sebou pryč. Když...
1. Samuel 30:5...pláče, neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail,...
2. Samuel 10:4...podvrátit?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady, roucha jim uřezal v půli...
1. Královská 18:40...je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný neunikne." A když je...
1. Královská 20:18...hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat nebo...
2. Královská 6:13...rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned...
2. Královská 7:12...skryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdou z městazajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho...
2. Královská 10:14...pozdravit syny krále a syny královny matky." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy živé a...
2. Královská 14:13...vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna...
2. Královská 17:4...odvádět každoroční daň. Proto ho asyrský král zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do...
2. Královská 20:18... I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále."...
2. Královská 24:12... Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady...
2. Královská 25:6... všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam byl nad...
2. Královská 25:18...druhý sloup, včetně mřížování. Velitel gardistů zajal nejvyššího kněze Serajáše, zástupce nejvyššího kněze...
2. Královská 25:19...kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské...
2. Královská 25:20...ve městě. Velitel gardistů Nebuzaradan je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v...
1. Letopisů 5:21...i se všemi svými spojenci padli do rukouZajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí,...
1. Letopisů 19:4...proslídili zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha jim uřezal v půli u zadnic a...
2. Letopisů 22:9...Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabili. Potom ho pohřbili,...
2. Letopisů 25:12... kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály,...
2. Letopisů 25:23...vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna...
2. Letopisů 28:5...rukou aramejského krále. Aramejci ho porazilizajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak...
2. Letopisů 28:8...i králova pobočníka Elkánu. Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim...
2. Letopisů 33:11...armádu asyrského krále, jejíž velitelé Menašeho zajali. Vrazili mu do nosu hák, spoutali ho bronzovými...
Žalmy 56:1...dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj se, Bože, lidé deptají, bojovníci...
Žalmy 68:19...vchází do své svatyně! Vystoupils do výšinzajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty,...
Izaiáš 14:2...otrokyně a otroky; vezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti...
Izaiáš 22:3...tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutáni, jakkoli daleko...
Izaiáš 39:7... I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále!"...
Jeremiáš 10:18...jako z praku a dopustím na soužení, aby byli zajati." Běda mi, rána bolí, zranění se nehojí! Říkal...
Jeremiáš 39:5...nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihlizajali ho a odvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi do...
Jeremiáš 41:10...Netaniášův, ji naplnil mrtvolami. Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpě - královské dcery i...
Jeremiáš 41:14... zaradovali se. Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi, synu...
Jeremiáš 51:56...zhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou zajati a jejich luky zlámány. Ano, Hospodin je Bůh odplaty...
Jeremiáš 52:9... všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly v chamátské...
Jeremiáš 52:24...vždy sto granátových jablek. Velitel gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho zástupce kněze...
Jeremiáš 52:25...kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské...
Jeremiáš 52:26...ve městě. Velitel gardistů Nebuzardan je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v...
Ezechiel 17:12...Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský králzajal jeho krále i knížata a odvedl je s sebou do Babylonu....
Ezechiel 21:29... Sami sebe jste usvědčili, a tak budete mocí zajati. Vládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj den,...
Amos 4:10... vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše tábory jsem puchem naplnil. A přesto jste se...
Abdiáš 1:11...ses stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy o...
Matouš 26:50...Vtom Ježíše obstoupili, vrhli se na nějzajali ho. Jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, náhle vytasil...
Marek 14:46...se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj vrhlizajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč,...
Skutky 24:6...se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit...
2. Korintským 11:32...pověřený králem Aretou dal hlídat město, aby  zajal. Oknem v hradbě ale spustili dolů v koši, a tak...
Zjevení 19:20...na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ten falešný prorok, který před dělal divy,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |