Zajistil

Hledám varianty 'zajistil' [ zajistíte (1) zajistím (3) zajistili (1) zajistil (4) zajistí (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 45:7...orat ani sklízet. Bůh poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým...
Leviticus 25:24... U veškeré půdy, již budete vlastnit, tedy zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých...
2. Samuel 7:10...z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo...
1. Královská 11:18...do Egypta k egyptskému vládci faraonovi. Ten mu zajistil dům a stravu a dal mu i pozemky. Farao si Hadada...
1. Letopisů 17:9...z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo...
2. Letopisů 11:12...a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i Benjamína. Také kněží a levité ze...
Nehemiáš 2:7...listy pro místodržící za Eufratem, aby mi zajistili bezpečný průchod do Judska? Mohl bych dostat také...
Nehemiáš 7:3... Ti, kdo konají službu, vrata zavřouzajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak drží hlídky; každý ...
Přísloví 3:2...přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidázajistí ti to klid a mír. Láska a věrnost neopouští,...
Přísloví 14:4...rty. Bez dobytka je prázdno ve žlabu, silný býk zajistí hojnou úrodu. Čestný svědek nepromluví lživě,...
Izaiáš 11:4...soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouci zemi, dechem svých rtů...
Izaiáš 54:17...služebníků Hospodinových a vítězství, jež jim zajistím, praví Hospodin. Ach, všichni žízniví, pojďte k...
Židům 9:12...a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a...

Slova obsahující zajistil: zajistil (4) zajistili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |