Zajetí

Hledám varianty 'zajetí' [ zajetí (62) ]. Nalezeno 60 veršù.
Numeri 24:22...přijde vniveč, Kaine, jen co Ašur vezme do zajetí." Potom pronesl další průpověď: "Běda! Kdo přežije,...
Deuteronomium 21:10...ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po...
Deuteronomium 28:41...zplodíš syny a dcery, nezůstanou ti; odejdou do zajetí. Všechny tvé stromy a plody tvé země si vezme hmyz...
1. Samuel 4:11...padlo 30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetí. Oba Elího synové, Chofni a Pinchas, zemřeli. Nějaký...
1. Samuel 4:17... Chofni a Pinchas, padli. A Boží truhla padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze...
1. Samuel 4:19...rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla jezajetí a že její tchán i manžel jsou mrtví, zhroutila se a...
1. Samuel 4:21... neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánu a manželovi řekla:...
1. Samuel 30:3...a jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, ...
2. Samuel 8:4...obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků....
1. Královská 8:47...či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili o milost...
2. Královská 24:16...vyhnanství v Babylonu. Babylonský král odvedl do zajetí v Babylonu celkem 7 000 udatných bojovníků a k tomu...
1. Letopisů 3:17...jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí: Šealtiel, Malkiram, Pedajáš, Šenacar, Jekamiáš,...
1. Letopisů 5:41... Serajáš zplodil Jocadaka (a ten odešel do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu...
1. Letopisů 18:4...upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků....
2. Letopisů 6:37...či blízké, kdyby si to však potom v zemi svého zajetí vzali k srdci, obrátili by se a prosili o milost...
2. Letopisů 29:9...padli mečem a naši synové, dcery a ženy jsouzajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s Hospodinem, Bohem...
Ezdráš 2:1... Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí v Babylonu, kam byli jako vyhnanci zavlečeni...
Ezdráš 3:8...lidu (kněží, levité i všichni, kdo se vrátili ze zajetí do Jeruzaléma), se k nim připojil a dohledem nad...
Ezdráš 6:21...sobě. Beránka jedli synové Izraele navrácení ze zajetí a s nimi každý, kdo se oddělil od nečistoty okolních...
Ezdráš 8:35...byly ihned zapsány. Když se vyhnanci vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za...
Ezdráš 9:7...okolních králů. dodnes jsme zakoušeli mečzajetí, plenění i zjevné zostuzení. Teď nám ale Hospodin,...
Nehemiáš 7:6...Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem...
Nehemiáš 8:17...Efraimské brány. Celé shromáždění navrátilců ze zajetí si postavilo stánky a bydlelo v nich. Do toho dne...
Ester 2:6...s judským králem Jekoniášem, kterého odvlekl do zajetí babylonský král Nabukadnezar. Mordechaj se staral o...
Žalmy 69:34...Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidemzajetí. Nebesa i země jej oslavují, též moře i všechna...
Žalmy 78:61...v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou...
Žalmy 106:46...nakonec probudil soucit všech, kdo je drželizajetí. Zachraň nás, Hospodine, náš Bože, a z národů nás...
Žalmy 126:4...nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří...
Izaiáš 5:13...rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození budou umírat...
Izaiáš 14:2...zemi podrobí jako otrokyně a otroky; vezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany...
Izaiáš 46:2... nemohou to břímě zachránit, musejí odejít do zajetí. Slyšte , dome Jákobův, všichni, kdo pozůstali...
Jeremiáš 13:17...slzami nad Hospodinovým stádem odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králi a královně matce: ‚Sesedněte z trůnů...
Jeremiáš 15:2...pod meč, kdo do hladu, bude hladovět a kdo do zajetí, bude odvlečen. Sešlu na čtvero trestů, praví...
Jeremiáš 20:6...ty, Pašchure, i všichni tvoji domácí půjdete do zajetí. Přijdeš do Babylonu a tam zemřeš; tam budeš pohřben...
Jeremiáš 22:22...tvé pastýře vítr požene, tví milenci půjdou do zajetí; tehdy se konečně budeš hanbit a stydět za všechny...
Jeremiáš 29:14...vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí. Shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam...
Jeremiáš 30:3... kdy svůj lid Izrael a Judu přivedu zpět ze zajetí a navrátím je do země, kterou jsem dal jejich otcům,...
Jeremiáš 30:16...budou sežráni, všichni, kdo sužují, půjdou do zajetí. Ti, kdo plení, budou sami pleněni a všechny, kdo...
Jeremiáš 30:18...nestojí!'" Tak praví Hospodin: "Hle, přivedu ze zajetí Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slituji. Město...
Jeremiáš 31:23...zástupů, Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze zajetí, bude se v judské zemi a v jejích městech znovu...
Jeremiáš 43:11...na Egypt. Kdo jít na smrt, zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč. V...
Jeremiáš 48:41... nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce moábských hrdinů bude...
Jeremiáš 48:46... Moábe! Lid Kemošův zahyne. Tví synové půjdou do zajetí, tvé dcery pryč do vyhnanství. V posledních dnech...
Pláč 1:5...Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i děti - nepřítel si je vzal! Dceru sionskou...
Pláč 1:18... trápení: panny i mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své milence, ti však zradili. Moji...
Pláč 4:22...trest vyprší, Dcero sionská, nezůstanešzajetí. Ty, Dcero edomská, však budeš ztrestána, tvůj hřích...
Ezechiel 6:9...rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si pakzajetí mezi národy vzpomenou na - na to, jak jsem se...
Ezechiel 12:11...jsem, co se stane jim. Půjdou do vyhnanství, do zajetí! I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a...
Ezechiel 21:28...je však usvědčí z jejího porušení a vezme je do zajetí. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Sami se...
Ezechiel 29:14...něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a navrátím je do Horního Egypta, do země, odkud...
Ezechiel 30:17...a Bubastis padnou mečem a dívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den, tam rozlámu egyptské...
Ezechiel 30:18...tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetí. Vykonám v Egyptě své rozsudky a poznají, že jsem...
Ezechiel 39:25...Panovník Hospodin: Teď přivedu Jákoba ze zajetí! Nad celým domem Izraele se slituji a pro své svaté...
Amos 9:4...hadu, je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé do zajetí zahnali, přikážu meči, aby je tam vyhubil. Spočinu...
Amos 9:14...přímo přetékat. Svůj lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí města, jež museli opustit, a budou v nich...
Nahum 3:10... I Thébané však byli vyhnáni, museli jít do zajetí. Jejich děti byly rozráženy na každém nároží. O...
Matouš 1:11...Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela...
Matouš 1:17...Davida, čtrnáct pokolení od Davida po babylonské zajetí a čtrnáct pokolení od babylonského zajetí po Krista....
Lukáš 21:24... Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat...
Zjevení 13:10...někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |