Zajatců

Hledám varianty 'zajatců' [ zajatec (1) zajatců (6) zajatci (3) zajatcem (1) zajatce (11) ]. Nalezeny 22 verše.
Numeri 31:12... Všechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k...
Numeri 31:19...a sedmého dne očišťovat - jak vy, tak vaši zajatci. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené...
Soudců 5:12...pěj! Povstaň, Baráku, synu Abinoamův, chop se zajatců! Zbytek vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid...
1. Samuel 30:8..." zněla odpověď. "Jistě je dostihnešzajatce vysvobodíš." David tedy vyrazil se šesti sty muži....
1. Královská 8:46...a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do nepřátelské země, daleké či blízké, kdyby si to...
1. Královská 20:39...služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratí, zaplatíš...
1. Letopisů 5:21... 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za...
2. Letopisů 6:36...a jejich uchvatitelé by je odvedli jako zajatce do země daleké či blízké, kdyby si to však potom v...
2. Letopisů 28:5...krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak padl do rukou...
2. Letopisů 28:11...hřích? Proto teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům. Jinak proti vám vzplane...
2. Letopisů 28:13...těm, kdo se vraceli z boje. "Nevoďte sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snad, abychom se provinili...
2. Letopisů 28:14...tedy před veliteli a celým shromážděním vzdali zajatců i kořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců...
2. Letopisů 28:15...i kořisti. Jmenovitě ustanovení muži se pak zajatců ujali a z kořisti oblékli všechny nahé. Oblékli je...
2. Letopisů 28:17...znovu přitáhli, zaútočili na Judu a odváděli zajatce. Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc...
Žalmy 68:19...do své svatyně! Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se...
Žalmy 126:1... Poutní píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil...
Izaiáš 20:4...a Habeši, právě tak požene asyrský král egyptské zajatce a habešské vyhnance, mladíky i starce - nahé a bosé...
Izaiáš 51:14...chystá k záhubě. Ale hněv utiskovatele - kde jeZajatec bude brzy propuštěn; v jámě totiž neumře, chléb...
Jeremiáš 40:1...řetězy mezi všemi jeruzalémskými a judskými zajatci, kteří měli být odvlečeni do Babylonu. Když velitel...
Pláč 3:34... nechce lidem dávat zármutek. Když jsou všichni zajatci v zemi pod nohama drceni, když se překrucuje právo...
Abakuk 1:9...páchat násilí, kupředu míří každý z nichzajatců jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k...
Římanům 7:23... který bojuje proti zákonu mysli a činí  zajatcem zákona hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |