Zajat

Hledám varianty 'zajat' [ zajmout (2) zajměte (3) zajmeme (1) zajaty (1) zajati (7) zajata (2) zajat (3) zajali (23) zajal (22) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 14:14... Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených služebníků, narozených v...
Genesis 31:26...ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic...
Genesis 34:29...jejich bohatství. Všechny jejich děti a ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak...
Numeri 21:1...cestou, napadl Izrael a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento...
Numeri 31:9...mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a...
Deuteronomium 21:13... ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat...
Jozue 8:23...by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl Izrael...
Jozue 10:39...něj. Dobyli ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v něm...
Jozue 11:17...Baal-gád v Libanonském údolí pod horou HermonZajal všechny jejich krále a nechal je pobít. Se všemi...
Soudců 7:25...brody k Bet-baře. Pronásledovali Midiáncezajali dva jejich velitele, Oreba (totiž Havrana) a Zeeba...
Soudců 8:12...se dali na útěk, ale on se pustil za nimizajal je a celé jejich vojsko rozprášil. Gedeon, syn Joašův...
1. Samuel 19:20...v chýších v Rámě." Vyslal tedy posly, aby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele se...
1. Samuel 20:31...si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?" zeptal...
1. Samuel 23:26...muži Davida a jeho muže obkličovali, aby je zajali. Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď. Do...
1. Samuel 30:2... Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i starcezajali. Nikoho nezabili, ale odvedli je s sebou pryč. Když...
1. Samuel 30:5...pláče, neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail,...
2. Samuel 10:4...podvrátit?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil jim polovinu brady, roucha jim uřezal v půli...
1. Královská 18:40...je Bůh! Hospodin je Bůh!" Eliáš jim přikázal: "Zajměte Baalovy proroky! Žádný neunikne." A když je...
1. Královská 20:18...hlášení, že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat nebo...
2. Královská 6:13...rozkázal: "Jděte zjistit, kde je! Nechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v Dotanu," hned...
2. Královská 7:12...skryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdou z městazajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho...
2. Královská 10:14...pozdravit syny krále a syny královny matky." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy živé a...
2. Královská 14:13...vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna...
2. Královská 17:4...odvádět každoroční daň. Proto ho asyrský král zajal a v poutech vsadil do vězení. Asyrský král vtrhl do...
2. Královská 20:18... I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále."...
2. Královská 24:12... Babylonský král ho tedy v osmém roce své vlády zajal. Přesně jak řekl Hospodin, odnesl si všechny poklady...
2. Královská 25:6... všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly. Tam byl nad...
2. Královská 25:18...druhý sloup, včetně mřížování. Velitel gardistů zajal nejvyššího kněze Serajáše, zástupce nejvyššího kněze...
2. Královská 25:19...kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů královské...
2. Královská 25:20...ve městě. Velitel gardistů Nebuzaradan je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v...
1. Letopisů 5:21...i se všemi svými spojenci padli do rukouZajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí,...
1. Letopisů 19:4...proslídili zem?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal, oholil je, roucha jim uřezal v půli u zadnic a...
2. Letopisů 22:9...Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovi a zabili. Potom ho pohřbili,...
2. Letopisů 25:12... kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály,...
2. Letopisů 25:23...vojsko se rozuteklo domů. Izraelský král Jehoaš zajal judského krále Amaciáše, syna Joašova, syna...
2. Letopisů 28:5...rukou aramejského krále. Aramejci ho porazilizajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak...
2. Letopisů 28:8...i králova pobočníka Elkánu. Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim...
2. Letopisů 33:11...armádu asyrského krále, jejíž velitelé Menašeho zajali. Vrazili mu do nosu hák, spoutali ho bronzovými...
Žalmy 56:1...dálavách". Zlatý zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj se, Bože, lidé deptají, bojovníci...
Žalmy 68:19...vchází do své svatyně! Vystoupils do výšinzajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty,...
Izaiáš 14:2...otrokyně a otroky; vezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany. V den, kdy ti...
Izaiáš 22:3...tví vůdci se rozprchli, bez výstřelu z luku byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutáni, jakkoli daleko...
Izaiáš 39:7... I tvoji synové, tví vlastní potomci, budou zajati a stanou se eunuchy v paláci babylonského krále!"...
Jeremiáš 10:18...jako z praku a dopustím na soužení, aby byli zajati." Běda mi, rána bolí, zranění se nehojí! Říkal...
Jeremiáš 39:5...nimi. Na jerišské pláni pak Cidkiáše dostihlizajali ho a odvedli k babylonskému králi Nabukadnezarovi do...
Jeremiáš 41:10...Netaniášův, ji naplnil mrtvolami. Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpě - královské dcery i...
Jeremiáš 41:14... zaradovali se. Všichni ti, které Išmael v Micpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi, synu...
Jeremiáš 51:56...zhoubce přichází na Babylon! Jeho hrdinové budou zajati a jejich luky zlámány. Ano, Hospodin je Bůh odplaty...
Jeremiáš 52:9... všichni jeho vojáci se mu rozutekli. Král byl zajat a odveden k babylonskému králi do Ribly v chamátské...
Jeremiáš 52:24...vždy sto granátových jablek. Velitel gardistů zajal také velekněze Serajáše, jeho zástupce kněze...
Jeremiáš 52:25...kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů královské...
Jeremiáš 52:26...ve městě. Velitel gardistů Nebuzardan je zajal a odvedl do Ribly k babylonskému králi. Ten je tam v...
Ezechiel 17:12...Řekni - Do Jeruzaléma přitáhl babylonský králzajal jeho krále i knížata a odvedl je s sebou do Babylonu....
Ezechiel 21:29... Sami sebe jste usvědčili, a tak budete mocí zajati. Vládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj den,...
Amos 4:10... vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše tábory jsem puchem naplnil. A přesto jste se...
Abdiáš 1:11...ses stranou postavil - v den, kdy jeho vojsko zajali cizinci, kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy o...
Matouš 26:50...Vtom Ježíše obstoupili, vrhli se na nějzajali ho. Jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, náhle vytasil...
Marek 14:46...se slovy: "Rabbi!" V tu chvíli se na něj vrhlizajali ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč,...
Skutky 24:6...se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit...
2. Korintským 11:32...pověřený králem Aretou dal hlídat město, aby  zajal. Oknem v hradbě ale spustili dolů v koši, a tak...
Zjevení 19:20...na tom koni, a s jeho vojskem. A ta šelma byla zajata a s ten falešný prorok, který před dělal divy,...

Slova obsahující zajat: zajat (3) zajata (2) zajatá (1) zajatce (11) zajatcem (1) zajatci (3) zajatců (6) zajaté (1) zajatec (1) zajati (7) zajatkyně (1) zajaty (1) zajatých (3) zajatým (2) zajatými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |