Zahyneš

Hledám varianty 'zahyneš' [ zahynulo (3) zahynuli (5) zahynul (13) zahynu (3) zahynout (5) zahynou (13) zahynete (3) zahyneš (5) zahyne (16) ]. Nalezeno 65 veršù.
Genesis 6:17...živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemizahyne. S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy...
Genesis 7:21... Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbezahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící...
Leviticus 26:38...nikdo nehonil. Neobstojíte před svými nepřátelizahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti,...
Numeri 21:29...návrší. Běda tobě, Moábe! Kemošův lidezahyneš! Ze svých synů učinil běžence, ze svých dcer...
Deuteronomium 28:20...vyhlazen. Kvůli svému zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustil. Hospodin postihne morem...
Soudců 9:49...nad hlavou, takže všichni lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k...
1. Samuel 26:10...jeho den a zemře, anebo vytáhne do válkyzahyne. ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na...
1. Samuel 27:1...ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské...
1. Samuel 31:6... nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i jeho zbrojnoš; společně s...
1. Samuel 31:7...izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni...
2. Samuel 21:9...na tom vrchu pověsili před Hospodinem. Tak jich zahynulo sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se...
2. Královská 9:8... prolitou rukama Jezábel. Celý dům Achabův zahyne. Achabovy potomky dočista vyhladím z Izraele - pána...
1. Letopisů 10:6...Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho dům; zemřeli...
1. Letopisů 10:7...izraelské vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni...
Ester 4:14...pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ? Snad jsi dosáhla království právě pro...
Ester 4:16...půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co...
Job 4:9...kdo rozsévají trápení, je sklízejí. Dechem Božím zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynou. Lev umí řvát a...
Job 4:20...bývají od rána do večera. Bez povšimnutí navždy zahynou, lano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří...
Job 36:12...radosti. Pokud však neposlechnou, zahubí je šípzahynou vlastní nevědomostí. Bezbožní ve svém srdci hněv si...
Žalmy 9:4...nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako...
Žalmy 34:22...jeho kosti, jediná z nich se nezlomí! Ničema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou...
Žalmy 49:13...tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí zahynout! Takto dopadnou, kdo jsou si sebou jistí, i ti,...
Žalmy 49:21...když lidé neprohlédnou, tak jako zvířata musí zahynout. Žalm Asafův. Hospodin, Bůh bohů, promlouvá,...
Žalmy 63:11... sami se propadnou hluboko do země. Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se však...
Žalmy 73:27... Bůh je síla, můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou ti, kdo opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou...
Žalmy 119:92... Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá pravidla nikdy neztratím z...
Žalmy 141:8... Pane, upírám oči, na tebe spoléhám, nenech  zahynout! Chraň před pastí, kterou mi nastražili, před...
Přísloví 19:9...Křivopřísežník neujde trestu, kdo šíří klam, ten zahyne. Tupci nesluší žádný přepych, tím méně otroku vláda...
Přísloví 19:16...na vlastní duši; komu je lhostejné, jak žijezahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám mu...
Izaiáš 1:28... Zkáza však přijde na vzpurné a hříšnézahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za...
Izaiáš 6:5...naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s...
Izaiáš 41:11...všichni, kdo proti tobě zuřili! Budou jako niczahynou ti, kteří s tebou vedli boj. I kdybys je hledal,...
Izaiáš 60:12...průvodu. Národ a království, jež ti nesloužízahynou; takové národy v troskách zaniknou. Sláva Libanonu...
Izaiáš 66:17... ti, kdo jedí maso prasat, krys a jiné havětizahynou spolu s ním, praví Hospodin. však znám jejich...
Jeremiáš 6:21...lidu překážky, o které klopýtnou rodiče i dětizahynou přátelé i sousedi." Tak praví Hospodin: "Hle, ze...
Jeremiáš 21:9...života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městězahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se...
Jeremiáš 27:10...odloučí od vlasti. Vyženu vás pryč, abyste zahynuli. Ale národ, který skloní šíji pod jho babylonského...
Jeremiáš 27:15...lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste zahynuli i s těmi svými proroky." Ke kněžím a celému tomuto...
Jeremiáš 38:2..."Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto městězahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se...
Jeremiáš 44:12...do Egypta a usadit se tam. Ti všichni v Egyptě zahynou: padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších ...
Jeremiáš 48:8...zhoubce, neunikne mu žádné z nich. Celá pláň zahyne, rovina zajde, jak řekl Hospodin. Posypte Moáb solí,...
Jeremiáš 48:46...pyšných křiklounů. Běda tobě, Moábe! Lid Kemošův zahyne. Tví synové půjdou do zajetí, tvé dcery pryč do...
Ezechiel 7:15...je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li...
Ezechiel 28:8...nádheru ti znesvětí. Nakonec srazí do jámyzahyneš hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě...
Ezechiel 28:10... žádný bůh, padneš do rukou svých katůZahyneš smrtí neobřezanců, rukama cizáků! Ano, tak jsem...
Amos 1:8...svou ruku proti Ekronu a zbytky Filištínů zahynou, praví Panovník Hospodin. Toto praví Hospodin: Týr...
Amos 2:2...Moába oheň, aby pohltil keriotské paláce. Moáb zahyne uprostřed vřavy, válečného křiku a troubení....
Amos 7:11...ty jeho řeči snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'" Potom Amaciáš...
Amos 9:10...sítem, aby nepropadly žádné kamínky. Stejně tak zahynou mečem v mém lidu všichni hříšníci, kteří říkají:...
Abdiáš 1:9... Temane, zděsí se - na Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi, tvém...
Micheáš 4:9...teď tak běduješ? Což s tebou není Král? Copak zahynul tvůj Rádce, že máš bolesti jako rodička? Svíjej se,...
Matouš 5:29...vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo...
Matouš 5:30... usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do...
Matouš 18:14... Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých." "Kdyby tvůj bratr proti...
Lukáš 11:51...- od krve Ábelovy po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto...
Lukáš 13:3...Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokánízahynete podobně všichni. Myslíte si, že těch osmnáct, na...
Lukáš 13:5...Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokánízahynete podobně všichni." Potom jim vyprávěl toto...
Jan 11:50...člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul?!" (To však neřekl sám od sebe, ale protože byl...
Skutky 5:37... Ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je...
Římanům 2:12...Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni...
1. Korintským 15:18...hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristuzahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život,...
2. Petr 3:9...vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem...
Juda 1:11...cestou, pro zisk propadli bludu jako Balaámzahynuli ve vzpouře jako Korach! Tito lidé hyzdí vaše hody...
Zjevení 11:5... Kdyby jim chtěl někdo ublížit, musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich...
Zjevení 11:13...města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému...

Slova obsahující zahyneš: nezahyneš (1) zahyneš (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |