Zahrnuje

Hledám varianty 'zahrnuje' [ zahrnuješ (1) zahrnujeme (1) zahrnuje (4) zahrnovat (1) zahrnovaly (1) zahrnovalo (2) ]. Nalezeno 10 veršù.
Jozue 19:18...syny Isacharovy pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Jizreel, Kesulot, Šunem, Chafaraim, Šion,...
Jozue 19:25...na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Chelkat, Cheli, Beten, Achšaf, Alamelech, Amead a...
1. Královská 4:10...a Bet-cha-nan; Ben-chesed spravoval Arubot, což zahrnovalo Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za...
1. Královská 4:13...Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a...
2. Letopisů 31:18...služebního zařazení a směny. Rodové seznamy zahrnovaly celé rodiny - manželky, nemluvňata, syny i dcery...
Žalmy 65:10...jásot působíš! Navštěvuješ zemi a napájíš jizahrnuješ ji bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ...
Ezechiel 47:17...od moře k Chacar-enanu, takže bude na severu zahrnovat území Damašku, na sever od něhož se rozkládá...
Ozeáš 12:1...k nim domů navrátím, praví Hospodin. Efraim  zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje...
2. Korintským 10:13... které nám vyměřil Bůh - působiště, které zahrnuje i vás. Není pravda, že se neúměrně rozpínáme, když...
2. Korintským 10:14...se neúměrně rozpínáme, když do svého působiště zahrnujeme i vás - vždyť jsme k vám s Kristovým evangeliem...

Slova obsahující zahrnuje: zahrnuje (4) zahrnujeme (1) zahrnuješ (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |