Zahrnout

Hledám varianty 'zahrnout' [ zahrnuty (1) zahrnuto (1) zahrnuti (2) zahrnuta (1) zahrnut (3) zahrnulo (1) zahrnuli (1) zahrnul (9) zahrnu (2) zahrnout (4) zahrne (9) zahrň (1) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 39:21...Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s nímZahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u...
Exodus 22:14... k náhradě nedojde. Jestliže bylo najaté, je to zahrnuto v ceně." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a...
Exodus 30:13...sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno...
Exodus 30:14...Hospodinu. Ten věnuje Hospodinu každý, kdo bude zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše. Když budete...
Exodus 38:26...- tolik bylo vybráno od každého, kdo byl zahrnut do sčítání, od dvacetiletých výše, tedy od 603 550...
Numeri 1:18...Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal...
Numeri 22:17...‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci  zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď,...
Numeri 24:11...a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem: ‚Zahrnu poctami,' ale Hospodin o tu poctu připravil."...
Deuteronomium 29:19...proti němu Hospodinův vášnivý hněv! Hospodin jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho...
1. Samuel 17:25...urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho...
2. Samuel 19:43...zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme...
1. Letopisů 9:1...byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize...
1. Letopisů 17:18...ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí? Ty přece znáš svého služebníka,...
2. Letopisů 35:25...Jošiášem, jak se v Izraeli stalo zvykem. Jsou zahrnuty v Knize žalozpěvů. Ostatní Jošiášovy skutky, jeho...
Job 16:4...na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat nad vámi hlavou svou. Svými ústy bych...
Žalmy 84:10...séla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než...
Přísloví 8:35... nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však míjí, škodí své vlastní duši, kdo ...
Přísloví 12:2... jen tupý mezek si nedá domluvit. Dobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však odsoudí....
Přísloví 14:35... hřích je národům k ostudě. Rozumného služebníka zahrne král přízní, prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu...
Přísloví 28:20... kdo honí vidiny. Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde. Stranit...
Izaiáš 30:19... plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volánízahrne svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I...
Daniel 2:6... Pokud mi však sen i jeho výklad sdělítezahrnu vás dary, odměnami a vysokými poctami. Nuže, povězte...
Daniel 2:48...dokázal vyjevit!" Král pak Daniela povýšilzahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem...
Daniel 11:39...ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznajízahrne poctami, svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim...
Zachariáš 8:15...zástupů, právě tak jsem v těchto dnech rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto...
Malachiáš 1:8...svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíšzahrne přízní, praví Hospodin zástupů. Jen si nakloňujte...
Skutky 28:10...nemocní z toho ostrova a byli uzdravovániZahrnuli nás mnoha poctami, a když jsme měli vyplout,...
Římanům 11:32...prokázané vám přišlo milosrdenství i na . Bůh zahrnul všechny lidi pod neposlušnost, aby se nade všemi...
Galatským 3:22...opravdu vyplývala ze Zákona. Písmo ale zahrnulo všechny lidi pod hřích, aby všem věřícím nabídlo...
Efeským 1:8... podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti...
1. Timoteus 1:14...co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši. Je to...
1. Timoteus 5:9...než nevěřící. Mezi vdovy v péči církve je zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou,...
Jakub 4:6...přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a...
1. Petr 5:5... vždyť "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on...
1. Jan 3:1...narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi - a také jimi jsme!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |