Zahrady

Hledám varianty 'zahrady' [ zahrady (25) zahradu (7) zahradou (3) zahradě (15) zahradách (5) zahrada (8) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 2:8...bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin...
Genesis 2:9...a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela...
Genesis 2:10...i zla. Z Edenu vycházela řeka, aby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků....
Genesis 2:15... Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh...
Genesis 2:16...Bůh člověku přikázal: "Z každého stromuzahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i...
Genesis 3:1..."Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromůzahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla...
Genesis 3:2...jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromůzahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci...
Genesis 3:3...žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte,...
Genesis 3:8...uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli...
Genesis 3:10...Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsemzahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý....
Genesis 3:23...navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil...
Genesis 3:24...byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem...
Genesis 13:10... k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země (- bylo to předtím, než...
Numeri 24:6...Jak palmové háje se prostírají, jako nad řekou zahrady, jako aloe, jež sázel Hospodin, jak cedry u vody. Z...
Deuteronomium 11:10...zavlažoval ji prací svých nohou jako zelinářskou zahradu. Země, kterou jdete obsadit, je země hor a údolí,...
1. Královská 21:2...mi tu svou vinici. Udělám si z zelinářskou zahradu - vždyť sousedí s mým palácem! Dám ti místo ...
2. Královská 21:18...ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě pak začal kralovat jeho...
2. Královská 21:26...králů. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš. ...
2. Královská 25:4...v noci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Král...
Nehemiáš 3:15...také hradbu u rybníka Šelach poblíž Královské zahrady ke schodům dolů z Města Davidova. Za ním...
Ester 1:5...sedmidenní hostinu na nádvoří královské zámecké zahrady a pozval všechny vznešené i prosté, co jich jen...
Ester 7:7...hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o život....
Ester 7:8... nemá naději. Vtom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana zhrouceného na...
Job 8:16...stát. Jiný však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonky, kořeny vplétá mezi kameny, drží se...
Kazatel 2:5... vysázel jsem si vinice. Zakládal jsem parkyzahrady, plnil je stromy s rozličným ovocem. Zbudoval jsem...
Píseň 4:12...pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí Zahrada zamčená jsi, drahá nevěsto, studnice zamčená,...
Píseň 4:16...severní, ach, jižní vánku, přijď! Prožeň se mojí zahradou, její balzámy zavanou. Můj milý přijde do...
Píseň 5:1...své zahrady, její rozkošné ovoce okusí! Do zahrady své vcházím, drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i...
Píseň 6:2...jej s tebou hledali? Můj milý sešel do své zahrady k záhonům koření, aby své stádo pásl v zahradách a...
Píseň 8:13...z něj musíš dát hlídačům! Ty, jež prodlévášzahradách, druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho...
Izaiáš 1:29...za posvátné háje, které se vám tak líbily; za ty zahrady se budete stydět, že jste se pro rozhodli....
Izaiáš 1:30... Budete jako dub, jemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude...
Izaiáš 10:18...jejich trní i bodláčí. Jejich krásné lesyzahrady ke kořenům vypálí, jako když choré sklátí...
Izaiáš 16:10...tvůj výskot umlkne! Zmizelo veselí a jásotzahradách, na vinicích přestal zpěv a zábava. Víno v lisu...
Izaiáš 51:3...jeho sutiny; jeho poušť učiní Edenu podobnou, v zahradu Hospodinovu ji obrátí. Znovu tam bude radost a...
Izaiáš 58:11...kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. Kdo...
Izaiáš 61:11...šperky. Tak jako země plodí své rostlinyzahrada vzklíčit svému semeni, tak Panovník Hospodin...
Izaiáš 65:3...lid stále dráždí tváří v tvář, když obětujízahradách, kadidlo pálí na cihlách, vysedávají při hrobkách...
Izaiáš 66:17...pobije. Ti, kdo se posvěcují a očišťují pro zahrady po vzoru toho, kdo je vprostřed nich, ti, kdo jedí...
Jeremiáš 29:5...Babylonu: Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti....
Jeremiáš 29:28...dlouho. Stavějte domy a žijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody.'" Kněz Cefaniáš ale ten dopis...
Jeremiáš 31:12...brav a skot! Jejich duše budou zavlažovanou zahradou a chřadnout nikdy nebudou. Panna se tehdy...
Jeremiáš 39:4...na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale...
Jeremiáš 48:33...vpadl ničitel! Zmizelo veselí a jásotzahradách po celé zemi moábské. Víno jsem z lisů odebral, s...
Jeremiáš 52:7...Dostali se z města brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi město v obležení. Prchali...
Pláč 2:6...žal a zármutek. Zpustošil svůj příbytek jako zahradu, svůj svatostánek nechal zaniknout. Hospodin nechal...
Ezechiel 28:13...a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben - rubínem, topasem a...
Ezechiel 31:8...kořeny k vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly jemu naroveň; jeho větvím se nerovnaly ani...
Ezechiel 31:9...Eden mu mohl závidět - všechny stromy v Boží zahradě! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se...
Ezechiel 36:35... Řeknou: ‚Z zpustošené země je teď úplná zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela opuštěná v...
Joel 2:3...oheň, za nimi plamen plápolá. Před nimi zem jak zahrada Eden, za nimi zpustošená pustina - uniknout není...
Amos 4:9...jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Vaše zahrady a vinice jsem bil znovu a znovu plísní a snětí;...
Amos 9:14... Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady a ovoce z nich jíst. Zasadím je v jejich zemi,...
Micheáš 7:14...sami v zarostlé krajině, uprostřed země podobné zahradě. se pasou v Bášanu i Gileádu jako za dávných...
Lukáš 13:19...hořčice, které člověk vzal, hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom, v jehož větvích se uhnízdili...
Jan 18:1...se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada; do se svými učedníky vešel. To místo však znal...
Jan 18:26... na to řekl: "Copak jsem s ním neviděl tamzahradě?" Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout...
Jan 19:41...mastmi. Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |