Zahradil

Hledám varianty 'zahradil' [ zahradit (1) zahradil (3) zahradě (15) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 2:16...Bůh člověku přikázal: "Z každého stromuzahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i...
Genesis 3:1..."Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromůzahradě?" "Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla...
Genesis 3:2...jíst ze všech stromů v zahradě?" "Ovoce stromůzahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci...
Genesis 3:10...Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsemzahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý....
Numeri 22:22...a Hospodinův anděl vyšel proti němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se...
Numeri 22:32... třikrát zbil svou oslici? Hle, to jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice ...
2. Královská 21:18...ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě pak začal kralovat jeho...
2. Královská 21:26...králů. Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš. ...
Job 8:16...stát. Jiný však bují na slunci, po celé zahradě rozpíná výhonky, kořeny vplétá mezi kameny, drží se...
Job 28:11...razit štolu, očima pátrají po každém klenotuZahradit umějí prosakující vodu, skryté poklady vynášejí ke...
Izaiáš 58:11...kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. Kdo...
Pláč 3:9... on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil a zamotal pěšiny. Číhal na jako medvěd, jako...
Ezechiel 28:13...a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben - rubínem, topasem a...
Ezechiel 31:8...kořeny k vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly jemu naroveň; jeho větvím se nerovnaly ani...
Ezechiel 31:9...Eden mu mohl závidět - všechny stromy v Boží zahradě! Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože se...
Micheáš 7:14...sami v zarostlé krajině, uprostřed země podobné zahradě. se pasou v Bášanu i Gileádu jako za dávných...
Jan 18:26... na to řekl: "Copak jsem s ním neviděl tamzahradě?" Petr ho však znovu zapřel. Vtom zakokrhal kohout...
Jan 19:41...Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v  zahradě nový hrob, v němž ještě nebyl nikdo pochován. A...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |