Zahnáno

Hledám varianty 'zahnáno' [ zaženu (4) zaženeš (2) zažene (7) zahnáno (1) zahnáni (9) zahnána (1) zahnán (2) zahnali (5) zahnal (8) ]. Nalezeno 39 veršù.
Exodus 9:20...dvořanů tedy bral Hospodinova slova vážnězahnal své otroky a dobytek pod střechu. Kdo si ale...
Leviticus 16:10... aby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k...
Leviticus 16:26...za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a omyje si tělo...
Leviticus 26:36...přivedu do srdcí takovou ochablost, že je zažene i šelest poletujícího listí. Dají se na útěk jako...
Deuteronomium 4:27... takže vás uprostřed pohanů, kam vás Hospodin zažene, zůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům...
Deuteronomium 6:19...s přísahou zaslíbil tvým otcům, obsadíš jizaženeš všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin. ...
Deuteronomium 9:4...řekl. je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost ...
Deuteronomium 30:1...všemi národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůhzažene, můžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k...
Deuteronomium 30:4... Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys byl zahnán na sám konec světa, i odtamtud Hospodin, tvůj Bůh...
Jozue 23:5...slunce. Sám Hospodin, váš Bůh, je před vámi zažene a vypudí a vy obsadíte jejich zem, jak vám to řekl...
Jozue 23:10...před vámi nikdo neobstál. Jediný z vás jich zažene tisíc - vždyť za vás bojuje Hospodin, jak vám...
2. Samuel 14:14...Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro. Proto jsem přišla; chtěla jsem to panu...
1. Letopisů 8:13...vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). Jejich bratři byli Šašak a Jeremot...
1. Letopisů 12:16...měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu. Také...
Nehemiáš 1:9...a plnit přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec světa, i odtamtud vás shromáždím a...
Žalmy 35:4... kdo chtějí o život připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit! ...
Žalmy 40:15... kdo o život chtějí připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím! jsou...
Žalmy 44:10...jsme slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals...
Žalmy 49:15... i ti, kdo obdivují jejich výroky. séla Do hrobu zahnáni budou jak ovce, smrt bude nakonec jejich pastýřem!...
Žalmy 70:3...stydí ti, kdo mi usilují o život! jsou zpět zahnáni, se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím! ...
Žalmy 70:4...hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti, kteří "Hohó!" volají....
Žalmy 73:20...dočista zničí je! Jako sen po probuzení, Pane,zaženeš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce...
Žalmy 88:9...svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode  zahnal jsi, způsobils, že si oškliví. Nemohu uniknout ze...
Žalmy 88:19... ze všech stran. Přátele i známé jsi ode  zahnal, mým společníkem je temnota! Poučný žalm Etana...
Žalmy 104:11...zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv...
Izaiáš 27:8...Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahovéZahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi s nimi svoji při....
Izaiáš 42:17...bohy nazývali odlitky, takoví budou s hanbou zahnáni. Hluší, poslouchejte, slepí, prohlédněte, ...
Izaiáš 44:22... nezapomenu, Izraeli, na tebe. Jak oblak zaženu viny tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se...
Izaiáš 50:1...To svými hříchy jste byli zaprodáni, vaše matka zahnána je vašimi vinami! Proč když přicházím, nikdo tu...
Izaiáš 59:14...lží, jež naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůstala kdesi daleko; pravda ulicemi...
Jeremiáš 8:3... zůstanou ležet jako hnůj na zemi. A kamkoli zaženu tu hrstku pozůstalých z toho zlého pokolení, tam...
Jeremiáš 24:9...pořekadlem a posměšnou nadávkou všude, kam je zaženu. Pošlu na meč, hlad a mor, dokud nebudou do...
Ezechiel 4:13...Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, Hospodine, Pane můj," vykřikl jsem. "V...
Ezechiel 11:16...Proto řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Anozahnal jsem je daleko mezi národy, ano, rozprášil jsem je...
Ezechiel 20:34...národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni. Přivedu vás na poušť národů a budu vás tam soudit...
Ezechiel 20:41...národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste byli zahnáni, oblíbím si vás jako příjemnou vůni a prokážu na...
Joel 4:6...a jeruzalémský lid jste prodali Řekům, aby je zahnali daleko od vlasti. Hle, je probudím, aby se...
Amos 9:4...je odtud vyštípe. Kdyby je nepřátelé do zajetí zahnali, přikážu meči, aby je tam vyhubil. Spočinu na nich...
Nahum 1:8...v nezadržitelné záplavě; své nepřátele do tmy zažene! Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konec,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |